Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
20.05.2021 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przewodnik przeznaczony zarówno dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości. Zawiera niezbędną wiedzę, którą powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe. Serwis podzielono na dwa bloki tematyczne obejmujące rachunkowość oraz wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. Zagadnienia przedstawiono w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

zobacz więcej »
zwiń »

Ordynacja podatkowa

Spis treści
I.
Zasady składania deklaracji podatkowych
1.
Forma złożenia deklaracji podatkowej
Deklaracje podatkowe mogą być przekazywane urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Wynika tak z art. 3a § 1 Ordynacji podatkowej. Istnieje (...)
2.
Sposoby przekazywania e-deklaracji
2.1.
Bramka e-Deklaracje
Podstawowy sposób przekazania deklaracji w formie dokumentu elektronicznego polega na pobraniu i wypełnieniu interaktywnego formularza dostępnego na Portalu Podatkowym (www.podatki.gov.pl - zakładka: e-Deklaracje). Inna opcja to aplikacja e-Deklaracje (...)
2.2.
Bramka UBD dla płatników
Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) pozwala przekazać w ramach jednej transmisji danych, w formie dokumentu zbiorczego, do 20 tys. formularzy PIT-11, PIT-8C, PIT-R. Na potrzeby tej usługi należy posługiwać się (...)
2.3.
Indywidualne konto na Portalu Podatkowym
Deklaracje w formie elektronicznej można również złożyć przez indywidualne konto założone na Portalu Podatkowym. Obecnie ten kanał kontaktów z administracją skarbową wolno wykorzystać do przekazania deklaracji (...)
3.
Metody podpisywania e-deklaracji
Deklaracje podatkowe przesyłane przez internet muszą być odpowiednio podpisane. Najbardziej uniwersalny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. W ten sposób można uwierzytelnić każdą deklarację. Kwalifikowany podpis elektroniczny (...)
4.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych
Pełnomocnik, który w imieniu podatnika (płatnika) ma podpisywać deklaracje podatkowe przesyłane przez internet, musi legitymować się pełnomocnictwem sporządzonym na druku UPL-1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (...)
5.
Właściwość urzędu skarbowego w sprawie rozliczeń podatku VAT
Podatnik VAT ma obowiązek terminowego i poprawnego rozliczenia podatku VAT za dany okres rozliczeniowy. Aby tego dokonać, musi w odpowiedni sposób ustalić właściwość miejscową organu, czyli określić, (...)
6.
Korekta deklaracji podatkowych
6.1.
Wymogi formalne korekty
Podatnik ma prawo skorygować złożoną deklarację podatkową. Poprawić można każdy błąd, np. w wyliczeniu podstawy opodatkowania, wysokości zobowiązania podatkowego czy kwocie zwrotu. Korekty dokonuje się poprzez (...)
6.2.
Termin złożenia korekty
Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli oraz postępowania podatkowego - w zakresie nimi objętym. Korekta złożona w takich przypadkach nie wywołuje skutków prawnych. Urzędnicy (...)
6.3.
Zapłata zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku korekty
Często efektem korekty rozliczenia jest ujawnienie zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę nalicza się - w zależności od momentu powstania długu i okoliczności jego wykrycia - przy wykorzystaniu (...)
II.
Zapłata podatku
1.
Sposoby regulowania podatków
1.1.
Gotówka i przelew jako formy zapłaty podatków
Podatek należy uregulować bez względu na jego wysokość. Nie ma żadnych prawnych regulacji, z których wynikałoby, że nie trzeba uiszczać kwot nieprzekraczających określonego pułapu. Każdy podatek nieuregulowany (...)
1.2.
Zapłata VAT, PIT i CIT na mikrorachunek
VAT, PIT, CIT, a także odsetki za zwłokę od tych podatków i koszty upomnienia, podatnik (płatnik) wpłaca na swój indywidualny rachunek podatkowy (tzw. mikrorachunek).
2.
Zapłata podatku wspólnika z konta spółki osobowej
Możliwość uregulowania podatku przez kogoś innego niż podatnik nie była prawnie uregulowana do końca 2015 r. W praktyce - pod wpływem orzecznictwa sądów administracyjnych - uznawano za (...)
3.
Zaliczenie zwrotu VAT na zobowiązania podatkowe
3.1.
Zaliczenie zamiast zapłaty podatku
Podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, ma prawo wystąpić o jej zwrot na swój rachunek prowadzony przez bank lub SKOK. Kwota (...)
3.2.
Rozliczenia międzyurzędowe
Urzędy skarbowe bez problemu zaliczą zwrot na VAT, PIT, czy CIT. Sprawa komplikuje się, gdy ma być on przeznaczony na pokrycie danin pobieranych przez jednostki (...)
3.3.
Termin dokonania zaliczenia
Zaliczenie przysługującego podatnikowi zwrotu na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem złożenia - wpływu do urzędu skarbowego - deklaracji wykazującej zwrot (lub jej korekty). Stanowi tak (...)
4.
Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
4.1.
Pomoc na wniosek podatnika lub płatnika
Istnieje kilka form pomocy w spłacie zobowiązań podatkowych. Przed upływem terminu płatności podatku można złożyć wniosek o odroczenie tego terminu lub rozłożenie spłaty na raty. Zaległości podatkowe (...)
4.2.
Opłata prolongacyjna jako koszt uzyskania ulgi
Kosztem uzyskania pomocy w spłacie podatku stanowiącego dochód budżetu państwa jest opłata prolongacyjna. Ustalana jest ona w decyzji o odroczeniu termin płatności podatku, rozłożeniu zapłaty podatku na raty, (...)
4.3.
Indywidualne terminy spłaty podatku
Konsekwencją wydania decyzji o odroczeniu termin płatności podatku, rozłożeniu zapłaty podatku na raty, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę jest (...)
III.
Indywidualne interpretacje podatkowe - pomoc w stosowaniu prawa
1.
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku
Indywidualne interpretacje są sposobem na otrzymanie pisemnego stanowiska władz skarbowych na temat zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jednostkowych sprawach. Pozwalają zdobyć wiedzę o podatkowych konsekwencjach (...)
2.
Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej składa się na urzędowym druku ORD-IN, dołączając w razie potrzeby załącznik lub załączniki ORD-IN/A. Wspólny wniosek należy złożyć na formularzu oznaczonym (...)
3.
Miejsce złożenia wniosku o interpretację podatkową
Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych - niezależnie od siedziby lub zamieszkania wnioskodawcy, a także przedmiotu wyjaśnień - należy kierować do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej mającego (...)
4.
Opłata za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
Koszt złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych to 40 zł. Stanowi o tym art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej. Opłatę w wysokości 40 zł pobiera się od każdego przedstawionego we (...)
5.
Termin otrzymania interpretacji podatkowej
Dyrektor KIS ma na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego standardowo 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Wynika to z art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej. Termin 3-mieisęczny (...)
6.
Zakres ochrony wynikającej ze stosowania urzędowej wykładni
Podatnik, który realizując swoje obowiązki podatkowe, stosuje się do uzyskanej indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, chroniony jest przed negatywnymi skutkami zmiany interpretacji, stwierdzenia jej wygaśnięcia, uchylenia (...)
7.
Skarga na indywidualną interpretację podatkową
Indywidualna interpretacja podatkowa nie podlega kontroli instancyjnej. Nie można jej zakwestionować w trybie odwoławczym lub zażaleniowym. Sposobem na jej weryfikację jest natomiast skarga do sądu administracyjnego. Skarga (...)
IV.
Weryfikacja rozliczeń podatkowych
1.
Czynności sprawdzające jako wstępna kontrola
1.1.
Zakres czynności sprawdzających
Czynności sprawdzających nie należy utożsamiać z klasyczną kontrolą podatkową. Są one odrębną procedurą podatkową. Urzędy skarbowe monitorują w ramach czynności sprawdzających terminowość składania deklaracji podatkowych oraz wpłacania (...)
1.2.
Korekta sprawdzanych deklaracji podatkowych
Błędy wykryte w wyniku czynności sprawdzających w deklaracji podatkowej (lub załącznikach do niej) mogą być od razu poprawione - przez urzędników lub podatnika. Urzędnicy mają prawo sporządzić (...)
2.
Zasady prowadzenia kontroli podatkowej przez urząd skarbowy
2.1.
Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
Urząd skarbowy, co do zasady, ma obowiązek uprzedzić podatnika o chęci przeprowadzenia u niego kontroli podatkowej. Dokonuje tego poprzez doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej sporządzonego na (...)
2.2.
Limity czasu trwania kontroli u przedsiębiorców
Kontrole podatkowe dotyczące działalności przedsiębiorców podlegają ograniczeniom czasowym wynikającym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Czas trwania wszystkich kontroli danego organu w jednym roku kalendarzowym nie może przekroczyć (...)
2.3.
Zasady sprawdzania ksiąg podatkowych
2.3.1.
Udostępnienie dokumentacji podatkowej
Kontrola podatkowa polega przede wszystkim na weryfikacji dokumentacji związanej z realizacją obowiązków podatkowych (chociaż niewykluczone są przesłuchania świadków, oględziny, zasięganie opinii biegłych itp.). Urzędnicy mogą żądać (...)
2.3.2.
Miejsce prowadzenia czynności kontrolnych
Czynności kontrolne są wykonywane zasadniczo w siedzibie przedsiębiorcy lub miejscu związanym z jego działalnością. Działania te mogą odbywać się w mieszkaniu, jeżeli podatnik prowadzi w nim działalność. Dozwolone jest (...)
2.3.3.
Przekazywanie danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK)
JPK - poza obowiązkiem przesyłania bez wezwania co miesiąc JPK_VAT - stosuje się również na żądanie organu podatkowego. Organ podatkowy, w ramach prowadzonej sprawy, ma prawo (...)
2.4.
Protokół dokumentujący przebieg kontroli podatkowej
Przebieg kontroli podatkowej jest dokumentowany w protokole. Zawiera on m.in. opis dokonanych ustaleń faktycznych, dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów, ocenę prawną sprawy. Protokół jest sporządzany w dwóch egzemplarzach. (...)
2.5.
Pokontrolne korekty błędnych deklaracji
Uprawnienie do skorygowania błędnie sporządzonych deklaracji jest zawieszone w czasie trwania kontroli podatkowej prowadzonej przez urząd skarbowy - w zakresie nią objętym. Uchybienia można usunąć, składając korekty (...)
3.
Wymiar podatku w postępowaniu podatkowym
3.1.
Dowody w sprawie podatkowej
Urzędnicy prowadzący postępowanie podatkowe mają obowiązek ustalić wszystkie fakty i okoliczności niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy. Podstawą decyzji jest rzetelny i kompletny materiał dowodowy. Katalog dowodów jest otwarty. (...)
3.2.
Metody szacowania podstawy opodatkowania
Kwota podatku może być wymierzona w oparciu o podstawę opodatkowania określoną w drodze szacowania. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne w trzech przypadkach. Po pierwsze, jeżeli podatnik nie ma ksiąg podatkowych (...)
3.3.
Odwołanie od decyzji podatkowej
Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Od decyzji naczelnika urzędu skarbowego można odwołać się do dyrektora izby administracji skarbowej. Wynika to z art. 220 Ordynacji podatkowej. Odwołanie musi spełniać (...)
3.4.
Czas trwania postępowania podatkowego
Sprawy podatkowe powinny być załatwiane możliwie szybko i sprawnie - przy użyciu najprostszych środków. Urząd skarbowy ma zasadniczo miesiąc na rozpatrzenie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego, (...)
4.
Kontrole krzyżowe u kontrahentów podatnika
Kontrole krzyżowe to element ustalania stanu faktycznego w zakresie potrzebnym do zweryfikowania rozliczeń podatnika. Organ podatkowy może je przeprowadzić w związku z kontrolą lub postępowaniem podatkowym.
5.
Kontrola celno-skarbowa
Kontrole celno-skarbowe są wykonywane przez urzędy celno-skarbowe. Mają one przede wszystkim służyć zwalczaniu przestępstw podatkowych i celnych naruszających bezpieczeństwo finansowe państwa. Zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowych określono (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook