Wyszukaj

Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
03.10.2018 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przewodnik przeznaczony zarówno dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości. Zawiera niezbędną wiedzę, którą powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe. Serwis podzielono na dwa bloki tematyczne obejmujące rachunkowość oraz wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. Zagadnienia przedstawiono w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

zobacz więcej »
zwiń »

Ordynacja podatkowa

Spis treści
I. Zasady składania deklaracji podatkowych
1. Forma złożenia deklaracji podatkowej
Deklaracje podatkowe mogą być przekazywane urzędowi skarbowemu za pomocą środków komunikacji elektronicznej, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Wynika tak z art. 3a § 1 Ordynacji podatkowej (Dz. U. (...)
2. Sposoby przekazywania e-deklaracji
2.1. Bramka e-Deklaracje
Podstawowy sposób przekazania deklaracji w formie dokumentu elektronicznego polega na pobraniu i wypełnieniu interaktywnego formularza dostępnego na Portalu Podatkowym (www.portalpodatkowy.mf.gov.pl - zakładka: e-Deklaracje). Potrzebne są do tego: (...)
2.2. Bramka UBD dla płatników
Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) pozwala przekazać w ramach jednej transmisji danych, w formie dokumentu zbiorczego, do 20 tys. formularzy PIT-11, PIT-8C, PIT-R lub PIT-40. Na potrzeby tej usługi należy (...)
2.3. Wstępnie wypełnione zeznania podatkowe
Ministerstwo Finansów umożliwia również złożenie zeznań podatkowych w ramach tzw. pre-filled tax return (PFR). PFR to propozycja rozliczenia rocznego, udostępniana przez administrację skarbową na Portalu Podatkowym, (...)
2.4. Sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy
Osoby, które osiągają dochody wyłącznie od płatników (m.in. pracodawców, zleceniodawców, organów rentowych), mogą powierzyć właściwemu urzędowi skarbowemu sporządzenie PIT-37. Urząd skarbowy przygotowuje zeznanie podatkowe na (...)
2.5. Indywidualne konto na Portalu Podatkowym
Deklaracje w formie elektronicznej można również złożyć przez indywidualne konto założone na Portalu Podatkowym. Obecnie ten kanał kontaktów z fiskusem wolno wykorzystać do przekazania deklaracji dotyczących podatku (...)
3. Metody podpisywania e-deklaracji
Zasadniczym sposobem składania e-deklaracji jest opatrzenie ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub danymi autoryzującymi i przesłanie za pośrednictwem systemu e-Deklaracje. Kwalifikowany podpis elektroniczny to opcja płatna. Zestaw (...)
4. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych
Pełnomocnik, który w imieniu podatnika (płatnika) ma podpisywać deklaracje podatkowe przesyłane przez internet, musi legitymować się pełnomocnictwem sporządzonym na druku UPL-1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (...)
5. Składanie deklaracji dla potrzeb VAT
5.1. Właściwość urzędu skarbowego w sprawie rozliczeń podatku VAT
Podatnik VAT ma obowiązek terminowego i poprawnego rozliczenia podatku VAT za dany okres rozliczeniowy. Aby tego dokonać, musi w odpowiedni sposób ustalić właściwość miejscową organu, czyli określić, (...)
5.2. Deklaracje składane za okresy miesięczne i kwartalne (VAT-7, VAT-7K)
Podatek VAT jest oparty na technice samoobliczania - podatnik sam oblicza kwotę zobowiązania podatkowego bądź kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym i wartości te wykazuje w deklaracji, (...)
5.3. Deklaracja dla podatku od towarów i usług składana przez podatników zobowiązanych do rozliczania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów - VAT-8
Obowiązek składania deklaracji VAT-8 dotyczy następujących podmiotów: 1) rolników ryczałtowych, 2) podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem VAT, i którym nie przysługuje prawo do obniżenia (...)
5.4. Deklaracja VAT-9M
Deklarację VAT-9M składają podatnicy, którzy nie składają deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, nabywający towary lub usługi, od których muszą rozliczyć VAT. Dotyczy to m.in.: 1) importu (...)
5.5. Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu - VAT-12
Podatnicy świadczący usługi taksówek osobowych z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0) mogą wybrać - na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o VAT - opodatkowanie tych usług (...)
5.6. Deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego - VAT-13
W sytuacji gdy podatnik niezarejestrowany jako podatnik VAT czynny dokonuje na terytorium kraju wyłącznie importu towarów, których miejscem przeznaczenia jest terytorium innego państwa członkowskiego i wywóz tych (...)
6. Zawiadomienie o skorygowaniu podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku należnego - VAT-ZD
Podatnicy korzystający z procedury tzw. „ulgi na złe długi” mogą „odzyskać” kwotę zapłaconego podatku należnego w sytuacji, gdy kontrahent nie uregulował należności za nabyty towar czy usługę. (...)
7. Informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej - VAT-26
Od 1 kwietnia 2014 r. zasadą jest odliczanie 50% kwoty podatku naliczonego od wydatków związanych z pojazdami samochodowymi, zdefiniowanymi w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT. Natomiast pełne odliczenie podatku (...)
8. Wybór miejsca opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju VAT-21
Dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych przez podatnika VAT lub na jego rzecz z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego, które jest państwem przeznaczenia dla wysyłanego (...)
9. Wewnątrzwspólnotowy obrót środkami transportu
9.1. Deklaracje związane z zakupem lub dostawą nowych środków transportu VAT-10 i VAT-11
Dostawa i zakup nowych środków transportu dokonywane na terytorium Unii Europejskiej są traktowane w szczególny sposób. Zakwalifikowanie danej czynności do tej kategorii dokonywane jest wyłącznie ze względu (...)
9.2. Dokument potwierdzający wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z Polski do innego państwa członkowskiego VAT-22
Jeżeli ma miejsce wewnątrzwspólnotowa dostawa nowego środka transportu, dostawca w każdym przypadku staje się podatnikiem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, z prawem do zastosowania do tej dostawy 0% (...)
9.3. Informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środków transportu - VAT-23
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem jest czynnością podlegającą opodatkowaniu. Generalnie występuje ono wówczas, gdy nabywcą jest podatnik podatku VAT, a nabywane towary mają służyć wykonywanej przez (...)
10. Informacje podsumowujące
10.1. Informacja podsumowująca o dokonanych transakcjach wewnątrzwspólnotowych
Informacje podsumowujące stanowią rodzaj deklaracji dla podatku od towarów i usług z tytułu dokonywanych transakcji wewnątrzwspólnotowych. Dlatego też obowiązek ich składania dotyczy wyłącznie podatników dokonujących obrotów z podmiotami (...)
10.2. Informacja podsumowująca w obrocie krajowym - VAT-27
Na podstawie art. 101a ust. 1 ustawy o VAT, obowiązek składania informacji dotyczy podatników, dokonujących dostawy towarów lub świadczących usługi (sprzedawców), dla których podatnikiem jest nabywca, (...)
11. Zwrot podatku naliczonego w innym państwie UE – VAT-REF
Formularz VAT-REF adresowany jest do polskich podatników, którzy ubiegają się o zwrot podatku od wartości dodanej w innym państwie członkowskim. O zwrot podatku od wartości dodanej może ubiegać (...)
12. Wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania podmiotów dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych - VAT-ID
Podatnicy, którzy chcieliby potwierdzić, czy kontrahent jest podmiotem zarejestrowanym jako podatnik VAT UE, powinni złożyć wniosek o potwierdzenie zidentyfikowania określonego podmiotu dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych w danym (...)
13. Formularze składane przez podmioty stosujące kasy rejestracyjne
Obowiązek prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność określoną w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT, czyli dokonują sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących (...)
14. Kaucja gwarancyjna przy obrocie towarami wrażliwymi
Na podstawie art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych (tj. towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy), odpowiada solidarnie wraz z podmiotem (...)
15. Deklaracje składane w ramach stosowania procedury MOSS (VIU-D, VIN-D)
Podatnik, który został zidentyfikowany na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT w zakresie usług telekomunikacyjnych, nadawczych oraz elektronicznych obowiązany jest składać do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - (...)
15.1. Zakres danych objętych deklaracją
W deklaracji VAT dla małego punktu kompleksowej obsługi zawierane są informacje dotyczące usług świadczonych w ramach tej szczególnej procedury, tj. usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz (...)
15.2. Korygowanie deklaracji
Dokonywanie korekt deklaracji VAT dla małego punktu kompleksowej obsługi drogą elektroniczną jest możliwe w terminie trzech lat od dnia, na który przypadał wymagany termin złożenia pierwotnej (...)
16. Deklaracja importowa VAT-IM, VAT-IM/A
Podatnicy rozliczający import towarów zgodnie z art. 33b ustawy o VAT, tj. stosujący pojedyncze pozwolenie na stosowanie zgłoszenia uproszczonego lub procedury w miejscu składają deklarację importową na druku VAT-IM. (...)
17. Deklaracja o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych - VAT-14
W myśl art. 99 ust. 11a ustawy o VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych, których wytwarzanie lub którymi obrót wymaga uzyskania koncesji, podatnik jest obowiązany (...)
18. Składanie deklaracji przez podatników VAT zawieszających działalność
Jednym z obowiązków czynnych podatników VAT jest miesięczne bądź kwartalne składanie deklaracji VAT w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu bądź kwartale. Deklaracje (...)
19. Korekta deklaracji podatkowych
19.1. Wymogi formalne korekty
Podatnik ma prawo skorygować złożoną deklarację podatkową. Poprawić można każdy błąd, np. w wyliczeniu podstawy opodatkowania, wysokości zobowiązania podatkowego czy kwocie zwrotu. Korekty dokonuje się poprzez (...)
19.2. Termin złożenia korekty
Uprawnienie do skorygowania deklaracji ulega zawieszeniu na czas trwania kontroli oraz postępowania podatkowego - w zakresie nimi objętym. Korekta złożona w takich przypadkach nie wywołuje skutków prawnych. Urzędnicy (...)
19.3. Zapłata zaległości podatkowej ujawnionej w wyniku korekty
Często efektem korekty rozliczenia jest ujawnienie zaległości podatkowej. Odsetki za zwłokę nalicza się - w zależności od momentu powstania długu i okoliczności jego wykrycia - przy wykorzystaniu (...)
II. Zapłata podatku
1. Sposoby regulowania podatków
Podatek trzeba uregulować bez względu na jego wysokość. Nie ma żadnych prawnych regulacji, z których wynikałoby, że nie trzeba uiszczać kwot nieprzekraczających określonego pułapu. Każdy podatek (...)
2. Zapłata podatku wspólnika z konta spółki osobowej
Możliwość uregulowania podatku przez kogoś innego niż podatnik nie była prawnie uregulowana do końca 2015 r. W praktyce - pod wpływem orzecznictwa sądów administracyjnych - uznawano za (...)
3. Zaliczenie zwrotu VAT na zobowiązania podatkowe
3.1. Zaliczenie zamiast zapłaty podatku
Podatnik, u którego w danym okresie rozliczeniowym wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, ma prawo wystąpić o jej zwrot na swój rachunek prowadzony przez bank lub SKOK. Kwota (...)
3.2. Rozliczenia międzyurzędowe
Urzędy skarbowe bez problemu zaliczą zwrot na VAT, PIT, czy CIT. Sprawa komplikuje się, gdy ma być on przeznaczony na pokrycie danin pobieranych przez jednostki (...)
3.3. Termin dokonania zaliczenia
Zaliczenie przysługującego podatnikowi zwrotu na poczet zaległości podatkowych następuje z dniem złożenia - wpływu do urzędu skarbowego - deklaracji wykazującej zwrot (lub jej korekty). Stanowi tak (...)
4. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
4.1. Pomoc na wniosek podatnika lub płatnika
Istnieje kilka form pomocy w spłacie zobowiązań podatkowych. Przed upływem terminu płatności podatku można złożyć wniosek o odroczenie tego terminu lub rozłożenie spłaty na raty. Zaległości podatkowe (...)
4.2. Opłata prolongacyjna jako koszt uzyskania ulgi
Kosztem uzyskania pomocy w spłacie podatku stanowiącego dochód budżetu państwa jest opłata prolongacyjna. Ustalana jest ona w decyzji o odroczeniu termin płatności podatku, rozłożeniu zapłaty podatku na raty, (...)
4.3. Indywidualne terminy spłaty podatku
Konsekwencją wydania decyzji o odroczeniu termin płatności podatku, rozłożeniu zapłaty podatku na raty, odroczeniu lub rozłożeniu na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę jest (...)
III. Indywidualne interpretacje podatkowe - pomoc w stosowaniu prawa
1. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku
Indywidualne interpretacje są sposobem na otrzymanie pisemnego stanowiska władz skarbowych na temat zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jednostkowych sprawach. Pozwalają zdobyć wiedzę o podatkowych konsekwencjach (...)
2. Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej składa się na urzędowym druku ORD-IN, dołączając w razie potrzeby załącznik lub załączniki ORD-IN/A. Wspólny wniosek należy złożyć na formularzu oznaczonym (...)
3. Miejsce złożenia wniosku o interpretację podatkową
Wnioski o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych - niezależnie od siedziby lub zamieszkania wnioskodawcy, a także przedmiotu wyjaśnień - należy kierować do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej mającego (...)
4. Opłata za wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej
Koszt złożenia wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych to 40 zł. Stanowi o tym art. 14f § 1 Ordynacji podatkowej. Opłatę w wysokości 40 zł pobiera się od każdego przedstawionego we (...)
5. Termin otrzymania interpretacji podatkowej
Organ interpretacyjny ma na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Wynika to z art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej. Do terminu załatwienia (...)
6. Zakres ochrony wynikającej ze stosowania urzędowej wykładni
Podatnik, który realizując swoje obowiązki podatkowe, stosuje się do uzyskanej indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych, chroniony jest przed negatywnymi skutkami zmiany interpretacji, stwierdzenia jej wygaśnięcia, uchylenia (...)
7. Skarga na indywidualną interpretację podatkową
Indywidualna interpretacja podatkowa nie podlega kontroli instancyjnej. Nie można jej zakwestionować w trybie odwoławczym lub zażaleniowym. Sposobem na jej weryfikację jest natomiast skarga do sądu administracyjnego. (...)
IV. Weryfikacja rozliczeń podatkowych
1. Czynności sprawdzające jako wstępna kontrola
1.1. Zakres czynności sprawdzających
Czynności sprawdzających nie należy utożsamiać z klasyczną kontrolą podatkową. Są one odrębną procedurą podatkową. Urzędy skarbowe monitorują w ramach czynności sprawdzających terminowość składania deklaracji podatkowych oraz wpłacania (...)
1.2. Korekta sprawdzanych deklaracji podatkowych
Błędy wykryte w wyniku czynności sprawdzających w deklaracji podatkowej (lub załącznikach do niej) mogą być od razu poprawione - przez urzędników lub podatnika. Urzędnicy mają prawo sporządzić (...)
2. Zasady prowadzenia kontroli podatkowej przez urząd skarbowy
2.1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej
Urząd skarbowy, co do zasady, ma obowiązek uprzedzić podatnika o chęci przeprowadzenia u niego kontroli podatkowej. Dokonuje tego poprzez doręczenie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej sporządzonego na (...)
2.2. Limity czasu trwania kontroli u przedsiębiorców
Kontrole podatkowe dotyczące działalności przedsiębiorców podlegają opisanym ograniczeniom czasowym wynikającym z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Czas trwania wszystkich kontroli danego organu w jednym roku kalendarzowym nie może (...)
2.3. Zasady sprawdzania ksiąg podatkowych
2.4. Protokół dokumentujący przebieg kontroli podatkowej
Przebieg kontroli podatkowej jest dokumentowany w protokole. Zawiera on m.in. opis dokonanych ustaleń faktycznych, dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów, ocenę prawną sprawy. Protokół jest sporządzany w dwóch egzemplarzach. (...)
2.5. Pokontrolne korekty błędnych deklaracji
Uprawnienie do skorygowania błędnie sporządzonych deklaracji jest zawieszone w czasie trwania kontroli podatkowej prowadzonej przez urząd skarbowy - w zakresie nią objętym. Uchybienia można usunąć, składając korekty (...)
3. Wymiar podatku w postępowaniu podatkowym
3.1. Dowody w sprawie podatkowej
Urzędnicy prowadzący postępowanie podatkowe mają obowiązek ustalić wszystkie fakty i okoliczności niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy. Podstawą decyzji jest rzetelny i kompletny materiał dowodowy. Katalog dowodów jest otwarty. (...)
3.2. Metody szacowanie podstawy opodatkowania
Kwota podatku może być wymierzona w oparciu o podstawę opodatkowania określoną w drodze szacowania. Takie rozwiązanie jest dopuszczalne w trzech przypadkach. Po pierwsze, jeżeli podatnik nie ma ksiąg podatkowych (...)
3.3. Odwołanie od decyzji podatkowej
Postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Od decyzji naczelnika urzędu skarbowego można odwołać się do dyrektora izby administracji skarbowej. Wynika to z art. 220 Ordynacji podatkowej. Odwołanie musi spełniać (...)
3.4. Czas trwania postępowania podatkowego
Sprawy podatkowe powinny być załatwiane możliwie szybko i sprawnie - przy użyciu najprostszych środków. Urząd skarbowy ma zasadniczo miesiąc na rozpatrzenie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego, (...)
4. Kontrole krzyżowe u kontrahentów podatnika
Kontrole krzyżowe to element ustalania stanu faktycznego w zakresie potrzebnym do zweryfikowania rozliczeń podatnika. Organ podatkowy może je przeprowadzić w związku z kontrolą lub postępowaniem podatkowym.
5. Kontrola celno-skarbowa
Kontrole celno-skarbowe są wykonywane przez urzędy celno-skarbowe. Mają one przede wszystkim służyć zwalczaniu przestępstw podatkowych i celnych naruszających bezpieczeństwo finansowe państwa. Zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowych określono (...)
V. Zasady przekazywania JPK_VAT
1. Podmioty zobligowane do składania JPK_VAT
Osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne zobligowane do prowadzenia ewidencji zakupów i sprzedaży VAT - wskazanej w art. 109 ust. 3 ustawy o VAT - mają (...)
2. Sposoby przekazywania JPK_VAT
JPK_VAT odzwierciedla dane zawarte w ewidencji zakupu i sprzedaży. Przesyła się go w układzie i formacie określonym przez Ministerstwo Finansów. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje wariant JPK_VAT(3).
3. Korekta JPK_VAT
Korektę JPK_VAT trzeba sporządzić w każdym przypadku, gdy następuje zmiana raportowanych kwot. Jest ona niezbędna także w razie niewłaściwego oznaczenia stron transakcji - podania błędnego numeru lub (...)
4. Kara za niezłożenie JPK_VAT
JPK_VAT zostały sklasyfikowane jako informacje podatkowe. Kto natomiast wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, naraża się na odpowiedzialność karną skarbową. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl