Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
13.03.2019 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przewodnik przeznaczony zarówno dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości. Zawiera niezbędną wiedzę, którą powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe. Serwis podzielono na dwa bloki tematyczne obejmujące rachunkowość oraz wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. Zagadnienia przedstawiono w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

zobacz więcej »
zwiń »

Podstawy rachunkowości - ostatnie aktualizacje

Księgi rachunkowe i dowody księgowe
II.
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
1.
Obowiązki kierownika jednostki zobowiązanej do prowadzenia ksiąg rachunkowych - aktualizacja w dniu 25.01.2019 r.
Zgodnie z ustawą o rachunkowości, kierownik jednostki, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej, ponosi odpowiedzialność za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości określonych ustawą, w tym z tytułu nadzoru, również w przypadku, (...)

Wybrane zagadnienia z prawa podatkowego - ostatnie aktualizacje

Ordynacja podatkowa
I.
Zasady składania deklaracji podatkowych
5.
Właściwość urzędu skarbowego w sprawie rozliczeń podatku VAT - aktualizacja w dniu 22.01.2019 r.
Podatnik VAT ma obowiązek terminowego i poprawnego rozliczenia podatku VAT za dany okres rozliczeniowy. Aby tego dokonać, musi w odpowiedni sposób ustalić właściwość miejscową organu, czyli określić, (...)
Podatek od towarów i usług
I.
Podatnicy podatku VAT
1.
Definicja podatnika i płatnika VAT - aktualizacja w dniu 19.02.2019 r.
Pojęcia podatnika podatku VAT określone są w art. 15-17 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami: podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie (...)
2.
Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą osobiście - aktualizacja w dniu 25.01.2019 r.
Ustawodawca formułując definicję podatnika posługuje się pojęciem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów (...)
4.
Organy i urzędy administracji publicznej oraz samorządowej - aktualizacja w dniu 04.02.2019 r.
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, (...)
7.
Odpowiedzialność podatkowa nabywcy w przypadku dostawy towarów wrażliwych - aktualizacja w dniu 25.01.2019 r.
Na podstawie art. 105a ust. 1 ustawy o VAT, podatnik, na rzecz którego dokonano dostawy towarów wrażliwych (tj. towarów wymienionych w załączniku nr 13 do ustawy), odpowiada solidarnie wraz z podmiotem (...)
IV.
Kasy rejestrujące - aktualizacja w dniu 04.02.2019 r.
Stosowanie kas rejestrujących do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego na ostatnim etapie obrotu, tj. gdy towary trafiają do ostatecznego ich konsumenta jest w pewien sposób wymuszone (...)
1.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących - aktualizacja w dniu 04.02.2019 r.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących można umownie podzielić na dwie grupy: zwolnienia podmiotowe - zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności,   zwolnienia przedmiotowe (...)
2.
Czynności wyłączone ze zwolnienia - aktualizacja w dniu 04.02.2019 r.
Na mocy § 4 rozporządzenia, zwolnień z ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 nie stosuje się w przypadku: 1) dostaw: gazu płynnego,   części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania (...)
3.
Warunki techniczne stosowania kas rejestrujących - aktualizacja w dniu 25.01.2019 r.
Obowiązki podatników związane z ewidencjonowaniem obrotu w kasie rejestrującej określone są w art. 111 ust. 3a ustawy o VAT oraz rozdziale 2 rozporządzenia w sprawie kas. W myśl art. 111 ust. 3a ustawy, podatnicy prowadzący ewidencję (...)
5.
Praktyczne rady dla podatników zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych - aktualizacja w dniu 04.02.2019 r.
Jeśli podmiot dokonuje sprzedaży towarów lub usług, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, to zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT zobowiązany jest (...)
V.
Obrót z zagranicą
Podatnik VAT, który planuje rozpoczęcie dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, obowiązany jest do dopełnienia określonych obowiązków rejestracyjnych. Przede wszystkim, co do zasady, powinien się legitymować statusem podatnika (...)
3.
Import usług - aktualizacja w dniu 24.01.2019 r.
Import usług to - w myśl art. 2 pkt 9 ustawy o VAT - świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Warto przy (...)
3.1.
Podstawa opodatkowania - aktualizacja w dniu 24.01.2019 r.
W imporcie usług podstawą opodatkowania zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 29a ustawy o VAT - jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać od usługobiorcy. (...)
3.2.
Obowiązek podatkowy i podatek naliczony - aktualizacja w dniu 24.01.2019 r.
Obowiązek podatkowy dla importu usług zasadniczo powstaje w tych samych terminach, co w przypadku usług świadczonych przez podmioty krajowe. Generalnie powstaje on z chwilą wykonania usługi.
Podatek dochodowy od osób fizycznych
I.
Przychody z działalności gospodarczej
1.
Jakie przychody uważa się za pochodzące ze źródła - działalność gospodarcza? - aktualizacja w dniu 23.01.2019 r.
W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyodrębnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, odrębnym źródłem (...)
3.
Korygowanie przychodów należnych w związku z udzielonym rabatem, zwrotem towarów - aktualizacja w dniu 23.01.2019 r.
Dokonując sprzedaży towarów w ramach działalności gospodarczej, podatnicy mają obowiązek wykazać jako przychód z tej działalności kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, m.in. po wyłączeniu wartości (...)
II.
Koszty uzyskania przychodu
6.
Koszty używania samochodów osobowych - aktualizacja w dniu 12.02.2019 r.
Od 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady obciążania firmowych kosztów podatkowych wydatkami dotyczącymi używania samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dotyczą one zarówno składników majątku firmowego, (...)
6.2.
Firmowe samochody osobowe - aktualizacja w dniu 18.02.2019 r.
Przed 1 stycznia 2019 r. w ustawach o podatku dochodowym brak było uregulowań dotyczących zasad rozliczania wydatków ponoszonych w związku używaniem firmowych samochodów osobowych, które są wykorzystywane zarówno dla (...)
6.3.
Samochody osobowe w leasingu - aktualizacja w dniu 27.02.2019 r.
Od 2019 r. opłaty wynikające z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy o pdof, czyli umowy leasingu operacyjnego danego samochodu osobowego, podlegają wyłączeniu z kosztów podatkowych w wysokości przekraczającej (...)
Podatek dochodowy od osób prawnych
I.
Przychody podatkowe
2.
Przychody niestanowiące przychodów podatkowych - aktualizacja w dniu 25.01.2019 r.
Za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 updop). W art. 12 ust. 4 updop (...)
3.
Moment powstania przychodu - aktualizacja w dniu 24.01.2019 r.
Za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się zasadniczo dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia (...)
4.
Korekta przychodów - aktualizacja w dniu 24.01.2019 r.
Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została (...)
II.
Koszty uzyskania przychodów
5.
Moment potrącenia kosztów pośrednich - aktualizacja w dniu 24.01.2019 r.
Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty pośrednie dotyczą okresu, który przekracza rok podatkowy, a nie jest (...)
6.
Potrącanie kosztów według zasad szczególnych - aktualizacja w dniu 24.01.2019 r.
Należności m.in. ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub (...)
10.
Możliwość zwiększenia kosztów podatkowych o wartość zobowiązania, które uprzednio zmniejszyło koszty podatkowe z powodu braku zapłaty - aktualizacja w dniu 24.01.2019 r.
Z art. 15b updop, obowiązującego do końca 2015 r.. wynikało m.in., że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty wynikającej z faktury/rachunku (umowy albo innego dokumentu, jeśli nie istniał (...)
13.
Koszty i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - aktualizacja w dniu 25.01.2019 r.
Art. 16 ust. 1 updop stanowi katalog kosztów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
III.
Różnice kursowe
2.
Różnice kursowe ustalane metodą rachunkową - aktualizacja w dniu 25.01.2019 r.
Podatnicy mogą dla celów podatkowych ustalać różnice kursowe tzw. metodą rachunkową, tj. na podstawie przepisów o rachunkowości. Zasady stosowania tej metody określone zostały w art. 9b updop. Z przepisów (...)
V.
Leasing
2.
Leasing operacyjny - aktualizacja w dniu 01.02.2019 r.
Możliwość zaliczania rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów należy rozpatrywać w kontekście ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 15 ust. 1 updop. Zgodnie z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów (...)
VI.
Zwolnienia od podatku - przedmiotowe
1.
Kiedy można skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego? - aktualizacja w dniu 24.01.2019 r.
Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia od podatku niektórych dochodów uzyskanych przez podatników CIT. Kwestię tych zwolnień reguluje art. 17 updop.
VII.
Odliczenia od dochodu
3.
Darowizny na cele kultu religijnego - aktualizacja w dniu 23.01.2019 r.
Podatnik może pomniejszyć podstawę opodatkowania o wartość darowizny przekazanej na cele kultu religijnego. Ten rodzaj darowizn został wskazany w art. 18 ust. 1 pkt 7 updop. Wartość darowizny na cele (...)
4.
Darowizny na cele kształcenia zawodowego - aktualizacja w dniu 23.01.2019 r.
Podatnik CIT może odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia (...)
6.
Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową - aktualizacja w dniu 12.02.2019 r.
Podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, na zasadach określonych w art. 18d updop. Ulga polega na (...)
VIII.
Rozliczenie podatku
1.
Stawki podatku - aktualizacja w dniu 24.01.2019 r.
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych jest stawką liniową i zgodnie z art. 19 ust. 1 updop wynosi 19% podstawy opodatkowania. Podatek oblicza się, mnożąc podstawę opodatkowania przez stawkę (...)
5.
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (CIT-8) - aktualizacja w dniu 12.02.2019 r.
CIT-8 są obowiązani składać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wymienieni w art. 1 updop, z wyjątkiem podatników, o których mowa w dalszej części niniejszego opracowania. Stosownie do art. 1 updop, podatnikami (...)
6.
Zeznanie CIT-CFC - aktualizacja w dniu 24.01.2019 r.
Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a updop, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie CIT-CFC o wysokości dochodu z zagranicznej jednostki (...)
IX.
Pobór zryczałtowanego podatku
2.
Należności licencyjne - aktualizacja w dniu 24.01.2019 r.
W stosunku do niektórych dochodów uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne na terytorium Polski ustawodawca wprowadził obowiązek poboru podatku dochodowego przez płatnika, tj. przez podmiot krajowy dokonujący wypłaty (...)
3.
Odsetki - aktualizacja w dniu 24.01.2019 r.
W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych art. 21 ust. 1 pkt 1 updop nakazuje opodatkować wypłacane im odsetki zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20% przychodów. Pobór podatku powinien nastąpić (...)
4.
Zwolnienie od podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych - aktualizacja w dniu 24.01.2019 r.
Płatnik podatku u źródła może zastosować, w odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych, zwolnienie od podatku dochodowego po spełnieniu określonych warunków wymienionych w art. 21 ust. 3-9 updop dotyczących m.in. spółki (...)
5.
Należności za usługi niematerialne - aktualizacja w dniu 12.02.2019 r.
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% przychodu podlegają przychody osób zagranicznych uzyskane przez nie na terytorium Polski z tytułu świadczeń (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl