Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
18.01.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przewodnik przeznaczony zarówno dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości. Zawiera niezbędną wiedzę, którą powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe. Serwis podzielono na dwa bloki tematyczne obejmujące rachunkowość oraz wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. Zagadnienia przedstawiono w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

zobacz więcej »
zwiń »

Podstawy rachunkowości - ostatnie aktualizacje

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
I.
Podstawowe pojęcia w rachunkowości - aktualizacja w dniu 11.01.2022 r.
II.
Nadrzędne zasady rachunkowości
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane przestrzegać określonych ustawą o rachunkowości (art. 4-8) nadrzędnych zasad rachunkowości, bez względu na przyjęte przez nie rozwiązania szczegółowe, spośród sposobów i metod (...)
8.
Zasada kontynuacji - aktualizacja w dniu 11.01.2022 r.
Określona w art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości zasada kontynuacji jest jedną z podstawowych (nadrzędnych) zasad rachunkowości uwzględnianych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych. Wyraża się ona (...)
9.
Zasada ciągłości - aktualizacja w dniu 03.01.2022 r.
Ustawa o rachunkowości pozostawia jednostkom w wielu obszarach swobodę wyboru stosowanych rozwiązań. Taką swobodę daje m.in. w zakresie: 1) wyboru metod wyceny, zwłaszcza składników rzeczowych aktywów obrotowych, np. towary (...)
Księgi rachunkowe i dowody księgowe
V.
Ochrona i przechowywanie danych
Księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i bieżąco (art. 24 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych, pozwala uwiarygodnić prawidłowość i rzetelność prowadzonych (...)
4.
Terminy przechowywania dokumentów księgowych według ustawy o rachunkowości - aktualizacja w dniu 03.01.2022 r.
Prowadząc księgi rachunkowe przy pomocy komputera, jeśli system ochrony danych księgowych utrwalonych na nośnikach komputerowych, nie zapobiega utracie treści ksiąg rachunkowych lub też nie zapewnia możliwości (...)
VI.
Poprawianie błędów
1.
Co uważa się za błąd w księgach rachunkowych i jak ustala się poziom jego istotności? - aktualizacja w dniu 03.01.2022 r.
Powszechnie uznaje się, że błąd należy rozumieć, jako niezgodność z obowiązującymi normami, pomyłkę czy niewłaściwy sposób postępowania. W języku rachunkowości pod pojęciem błędu wskazuje się na pominięcia bądź nieprawidłowości, (...)
5.
Na czym polega korekta zapisów księgowych tylko zapisami dodatnimi lub tylko zapisami ujemnymi? - aktualizacja w dniu 03.01.2022 r.
Ustawa o rachunkowości ściśle określa jak korygować błędy księgowe. Stosownie do art. 25 ust. 1 tej ustawy, stwierdzone błędy w zapisach księgowych mogą być poprawiane na dwa sposoby: 1) przez (...)
Wycena i ewidencja podstawowych zdarzeń gospodarczych
I.
Ceny stosowane do wyceny aktywów i pasywów
1.
Podstawa prawna ustalania cen oraz stosowanie ich przy wycenie aktywów i pasywów - aktualizacja w dniu 11.01.2022 r.
Wycena aktywów i pasywów oraz kategorie cen stosowane do tej wyceny zostały określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Jest ona ściśle związana z ustaleniem wyniku finansowego, jako rezultatu działalności (...)
VII.
Kapitały (fundusze) własne - aktualizacja w dniu 03.01.2022 r.
Kapitał (fundusz) własny stanowi równowartość aktywów (środków gospodarczych) wniesionych do jednostki w momencie jej założenia przez jej właściciela bądź właścicieli oraz wypracowanych przez nią w trakcie prowadzenia działalności (...)
X.
Ustalenie wyniku finansowego
1.
Pojęcie wyniku finansowego - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Wynik finansowy netto jest różnicą pomiędzy sumą przychodów osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym a sumą kosztów poniesionych na uzyskanie tych przychodów oraz obciążeń w postaci podatku dochodowego. Jeżeli (...)
Sporządzanie sprawozdań finansowych
I.
Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
2.
Terminy związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Harmonogram prac dotyczących rocznego sprawozdania finansowego
IV.
Informacja dodatkowa
1.
Uwagi ogólne dotyczące sporządzania informacji dodatkowej - aktualizacja w dniu 11.01.2022 r.
Informacja dodatkowa jest częścią sprawozdania finansowego. Składa się ona z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień (por. art. 48 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Oba te elementy (...)
2.
Zakres dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji - aktualizacja w dniu 10.01.2022 r.
Dodatkowe informacje i objaśnienia jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe określone w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości obejmują w szczególności: 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych (...)

Wybrane zagadnienia z prawa podatkowego - ostatnie aktualizacje

Ordynacja podatkowa
I.
Zasady składania deklaracji podatkowych
3.
Metody podpisywania e-deklaracji - aktualizacja w dniu 28.12.2021 r.
Deklaracje podatkowe przesyłane przez internet muszą być odpowiednio podpisane. Najbardziej uniwersalny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. W ten sposób można uwierzytelnić każdą deklarację. Kwalifikowany podpis elektroniczny (...)
4.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych - aktualizacja w dniu 28.12.2021 r.
Pełnomocnik, który w imieniu podatnika (płatnika) ma podpisywać deklaracje podatkowe przesyłane przez internet, musi legitymować się pełnomocnictwem sporządzonym na druku UPL-1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (...)
III.
Indywidualne interpretacje podatkowe - pomoc w stosowaniu prawa
1.
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku - aktualizacja w dniu 28.12.2021 r.
Indywidualne interpretacje są sposobem na otrzymanie pisemnego stanowiska władz skarbowych na temat zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jednostkowych sprawach. Pozwalają zdobyć wiedzę o podatkowych konsekwencjach (...)
5.
Termin otrzymania interpretacji podatkowej - aktualizacja w dniu 28.12.2021 r.
Dyrektor KIS ma na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego standardowo 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Wynika to z art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej. Termin 3-mieisęczny (...)
IV.
Weryfikacja rozliczeń podatkowych
4.
Kontrole krzyżowe u kontrahentów podatnika - aktualizacja w dniu 28.12.2021 r.
Kontrole krzyżowe to element ustalania stanu faktycznego w zakresie potrzebnym do zweryfikowania rozliczeń podatnika. Organ podatkowy może je przeprowadzić w związku z kontrolą lub postępowaniem podatkowym. W ramach kontroli (...)
5.
Kontrola celno-skarbowa - aktualizacja w dniu 28.12.2021 r.
Kontrole celno-skarbowe są wykonywane przez urzędy celno-skarbowe. Mają one przede wszystkim służyć zwalczaniu przestępstw podatkowych i celnych naruszających bezpieczeństwo finansowe państwa. Zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowych określono (...)
Podatek dochodowy od osób prawnych
I.
Przychody podatkowe
1.
Co stanowi przychód podatkowy? - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) nie zawarto definicji przychodu podatkowego. Określono w niej jedynie przykładowe przychody - w art. 12 ust. 1. Na podstawie tego przepisu (...)
2.
Przychody niestanowiące przychodów podatkowych - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 updop). W art. 12 ust. 4 updop (...)
II.
Koszty uzyskania przychodów
5.
Moment potrącenia kosztów pośrednich - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty pośrednie dotyczą okresu, który przekracza rok podatkowy, a nie jest (...)
6.
Potrącanie kosztów według zasad szczególnych - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Należności m.in. ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub (...)
7.
Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Na potrzeby podatku dochodowego koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień (...)
9.
Transakcje przekraczające 15.000 zł a koszty uzyskania przychodów - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika (...)
12.
Fundusz na cele inwestycyjne - aktualizacja w dniu 18.01.2022 r.
Fundusz na cele inwestycyjne to nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne – poprzez ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Skorzystanie z funduszu jest możliwe od 1 stycznia (...)
13.
Koszty i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - aktualizacja w dniu 18.01.2022 r.
Art. 16 ust. 1 updop stanowi katalog kosztów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
VI.
Zwolnienia od podatku - przedmiotowe
1.
Kiedy można skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego? - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia od podatku niektórych dochodów uzyskanych przez podatników CIT. Kwestię tych zwolnień reguluje art. 17 updop. Z przepisu tego wynika, że wolne od podatku dochodowego (...)
VII.
Odliczenia od dochodu
1.
Ogólne zasady określania dochodu do opodatkowania - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Przedmiotem opodatkowania jest dochód (nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami), który firma uzyskała w danym roku podatkowym, stanowiący sumę: dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz   dochodu osiągniętego z innych źródeł (...)
2.
Korekta podstawy opodatkowania/straty z tytułu zatoru płatniczego - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Od 1 stycznia 2020 r., jeżeli minie 90 dni od upływu terminu zapłaty za dostarczone towary lub wykonaną usługę, wierzyciel ma prawo, a dłużnik obowiązek skorygowania podstawy (...)
4.
Odliczanie darowizn od dochodu - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
4.5.
Darowizny w okresie epidemii - aktualizacja w dniu 18.01.2022 r.
Stosownie do art. 38g updop podatnicy mogą odliczać darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 na (...)
5.
Ulgi podatkowe - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
VIII.
Rozliczenie podatku
1.
Stawki podatku - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Stosownie do art. 19 updop podatek wynosi: 19% podstawy opodatkowania   9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność.
4.
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (CIT-8) - aktualizacja w dniu 18.01.2022 r.
CIT-8 są obowiązani składać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wymienieni w art. 1 updop, z wyjątkiem podatników zwolnionych z tego obowiązku.
IX.
Ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT) - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
1.
Podatnicy uprawnieni do ryczałtu - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli podlegający w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Jednocześnie zobowiązany (...)
2.
Podmioty wyłączone z ryczałtu - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Uprawnionym do zastosowania ryczałtu nie jest żaden z podmiotów wskazanych w art. 28k ust. 1 pkt 1-4 updop. Podmiotami tymi są: 1) przedsiębiorstwa finansowe, o których mowa w art. 15c ust. 16 updop, 2) instytucje pożyczkowe (...)
3.
Rozliczenia podatkowe przed zmianą zasad opodatkowania na ryczałt - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania tym podatkiem sporządzić informację m.in. o przychodach (...)
4.
Zapłata podatku - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Opodatkowaniu ryczałtem podlega sześć kategorii dochodów wymienionych w art. 28m ust. 1 updop, tj.: dochód z podzielonego zysku i zysku przeznaczonego na pokrycie strat,  dochód z tytułu ukrytych zysków,  dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością,  dochód (...)
5.
Wybór/rezygnacja z ryczałtu i obowiązki informacyjne - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Podatnik spełniający ustawowe warunki do opodatkowania ryczałtem, który zdecyduje się na tę formę płacenia podatku, powinien złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według wzoru ZAW-RD, do (...)
X.
Pobór zryczałtowanego podatku
6.
Pobór podatku u źródła - aktualizacja w dniu 18.01.2022 r.
W sytuacji, gdy polskie podmioty gospodarcze dokonują na rzecz podmiotów z innych państw wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i w art. 22 updop, to zasadniczo są obowiązane jako płatnicy (...)
XI.
Zasady opodatkowania spółek jawnych i komandytowych będących podatnikami CIT
Od 1 stycznia 2021 r. istotnym zmianom uległy zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski spółki jawne i spółki komandytowe oraz dochodów (...)
1.
Spółka jawna jako podatnik CIT - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy, których celem jest uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Zgodnie z ich treścią, status podmiotu podatkowo transparentnego zachowuje - bez żadnych dodatkowych (...)
2.
Spółka komandytowa jako podatnik CIT - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Spółka komandytowa mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski - z dniem 1 stycznia 2021 r. - uzyskała status podatnika CIT. Spółka komandytowa mogła jednak postanowić, że nowe (...)
3.
Opodatkowanie wspólników spółki jawnej/komandytowej po uzyskaniu przez te spółki statusu podatnika CIT - aktualizacja w dniu 17.01.2022 r.
Po uzyskaniu statusu podatnika CIT przez spółkę jawną i spółkę komandytową, spółki te - z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym - traktowane będą analogicznie jak spółki z o.o. (...)
Inne podatki i opłaty
IV.
Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska
Corocznie z końcem marca mija termin rozliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska za rok ubiegły. W tym terminie wszystkie podmioty zobowiązane do tych rozliczeń muszą wnieść należną (...)
1.
Co podlega opłacie? - aktualizacja w dniu 15.12.2021 r.
Opłatom z tytułu korzystania ze środowiska podlega: 1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 2) przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. (...)
4.
Zaległe opłaty - aktualizacja w dniu 15.12.2021 r.
W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie powstaje zaległość, od której naliczane są odsetki zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. Odsetki od zaległości należy naliczyć i wpłacić (...)
V.
Podatek od nieruchomości
1.
Zasady opłacania - aktualizacja w dniu 15.12.2021 r.
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty,   budynki lub ich części,   budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2.
Opodatkowanie nieruchomości stanowiącej współwłasność - aktualizacja w dniu 15.12.2021 r.
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub (...)
3.
Opodatkowanie nieruchomości firmowych - aktualizacja w dniu 15.12.2021 r.
W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook