Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
25.02.2021 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przewodnik przeznaczony zarówno dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości. Zawiera niezbędną wiedzę, którą powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe. Serwis podzielono na dwa bloki tematyczne obejmujące rachunkowość oraz wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. Zagadnienia przedstawiono w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

zobacz więcej »
zwiń »

Wybrane zagadnienia z prawa podatkowego - ostatnie aktualizacje

Ordynacja podatkowa
III.
Indywidualne interpretacje podatkowe - pomoc w stosowaniu prawa
1.
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku - aktualizacja w dniu 14.01.2021 r.
Indywidualne interpretacje są sposobem na otrzymanie pisemnego stanowiska władz skarbowych na temat zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jednostkowych sprawach. Pozwalają zdobyć wiedzę o podatkowych konsekwencjach (...)
5.
Termin otrzymania interpretacji podatkowej - aktualizacja w dniu 14.01.2021 r.
Dyrektor KIS ma na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego standardowo 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Wynika to z art. 14d § 1 Ordynacji podatkowej. Termin 3-mieisęczny (...)
Podatek od towarów i usług
I.
Podatnicy podatku VAT
1.
Definicja podatnika i płatnika VAT - aktualizacja w dniu 11.02.2021 r.
Pojęcia podatnika podatku VAT określone są w art. 15-17 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami: podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie (...)
2.
Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą osobiście - aktualizacja w dniu 11.02.2021 r.
Ustawodawca formułując definicję podatnika posługuje się pojęciem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów (...)
3.
Mali podatnicy - kasowa metoda rozliczeń - aktualizacja w dniu 23.02.2021 r.
Status małego podatnika - stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT - przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej (...)
3.1.
Na czym polega kasowa metoda rozliczeń? - aktualizacja w dniu 23.02.2021 r.
Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń podatku VAT zdefiniowaną w art. 21 ustawy. Jest ona specyficzna zarówno pod względem rozliczania podatku należnego, a dokładniej - momentu powstania (...)
3.2.
Deklaracje składane przez małych podatników rozliczających VAT metodą kasową - aktualizacja w dniu 11.02.2021 r.
Mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT składają - w myśl art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, co do zasady - kwartalne deklaracje VAT-7K w terminie do 25. dnia (...)
7.
Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik VAT - aktualizacja w dniu 11.02.2021 r.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r.poz. 170) reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, (...)
II.
Zwolnienie z VAT dla drobnych przedsiębiorców
2.
Wyłączenia z prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT - aktualizacja w dniu 25.02.2021 r.
Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać ze zwolnienia podmiotowego muszą mieć na uwadze, iż ustawodawca wyłączył z tego prawa podmioty dokonujące sprzedaży wyrobów i usług wymienionych szczegółowo w art. 113 ust. 13 (...)
IV.
Kasy rejestrujące
Stosowanie kas rejestrujących do ewidencjonowania sprzedaży na ostatnim etapie obrotu, tj. gdy towary trafiają do ostatecznego ich konsumenta jest w pewien sposób wymuszone konstrukcją podatku VAT. (...)
1.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących - aktualizacja w dniu 11.02.2021 r.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących można umownie podzielić na dwie grupy: zwolnienia podmiotowe - zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności,   zwolnienia przedmiotowe (...)
2.
Czynności wyłączone ze zwolnienia - aktualizacja w dniu 11.02.2021 r.
Na mocy § 4 rozporządzenia, zwolnień z ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 nie stosuje się w przypadku: 1) dostaw: gazu płynnego,   części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania (...)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
I.
Przychody z działalności gospodarczej
1.
Jakie przychody uważa się za pochodzące ze źródła - działalność gospodarcza? - aktualizacja w dniu 15.02.2021 r.
W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyodrębnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów/przychodów z poszczególnych źródeł. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, odrębnym źródłem (...)
3.
Korygowanie przychodów należnych w związku z udzielonym rabatem, zwrotem towarów - aktualizacja w dniu 15.02.2021 r.
Dokonując sprzedaży towarów w ramach działalności gospodarczej, podatnicy mają obowiązek wykazać jako przychód z tej działalności kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, m.in. po wyłączeniu wartości (...)
Podatek dochodowy od osób prawnych
I.
Przychody podatkowe
1.
Co stanowi przychód podatkowy? - aktualizacja w dniu 21.01.2021 r.
W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) nie zawarto definicji przychodu podatkowego. Określono w niej jedynie przykładowe przychody - w art. 12 ust. 1. Na podstawie tego przepisu (...)
2.
Przychody niestanowiące przychodów podatkowych - aktualizacja w dniu 20.01.2021 r.
Za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 updop). W art. 12 ust. 4 updop (...)
II.
Koszty uzyskania przychodów
2.
Dokumentowanie kosztów podatkowych - aktualizacja w dniu 20.01.2021 r.
Przepisy updop nie określają sposobu, w jaki podatnik obowiązany jest dokumentować poniesione wydatki, aby mógł zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce przyjmuje się, że jeżeli (...)
3.
Podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie - aktualizacja w dniu 20.01.2021 r.
Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik CIT powinien "podzielić" koszty na bezpośrednio związane z przychodami oraz inne niż bezpośrednio związane z przychodami - (...)
5.
Moment potrącenia kosztów pośrednich - aktualizacja w dniu 20.01.2021 r.
Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty pośrednie dotyczą okresu, który przekracza rok podatkowy, a nie jest (...)
6.
Potrącanie kosztów według zasad szczególnych - aktualizacja w dniu 20.01.2021 r.
Należności m.in. ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub (...)
7.
Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej - aktualizacja w dniu 20.01.2021 r.
Na potrzeby podatku dochodowego koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień (...)
8.
Korekta kosztów podatkowych - aktualizacja w dniu 20.01.2021 r.
Zasady korygowania kosztów uzyskania przychodów, zawarte w art. 15 ust. 4i-4l updop, zostały "wprowadzone" do updop z dniem 1 stycznia 2016 r. W przepisach tych zapisano, że jeżeli korekta kosztu uzyskania (...)
12.
Fundusz na cele inwestycyjne - aktualizacja w dniu 20.01.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. do updop wprowadzono szczególne „proinwestycyjne” przepisy, dotyczące możliwości tworzenia przez podatników CIT funduszu na cele inwestycyjne, tj. funduszu przeznaczonego na gromadzenie (...)
13.
Koszty i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - aktualizacja w dniu 25.01.2021 r.
Art. 16 ust. 1 updop stanowi katalog kosztów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
VI.
Zwolnienia od podatku - przedmiotowe
1.
Kiedy można skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego? - aktualizacja w dniu 25.01.2021 r.
Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia od podatku niektórych dochodów uzyskanych przez podatników CIT. Kwestię tych zwolnień reguluje art. 17 updop. Z przepisu tego wynika, że wolne od podatku dochodowego (...)
VII.
Odliczenia od dochodu
6.
Darowizny w okresie epidemii - aktualizacja w dniu 26.01.2021 r.
Stosownie do art. 38g updop podatnicy mogą odliczać darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 na (...)
VIII.
Rozliczenie podatku
1.
Stawki podatku - aktualizacja w dniu 03.02.2021 r.
Stosownie do art. 19 updop podatek wynosi: 19% podstawy opodatkowania   9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność.
5.
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (CIT-8) - aktualizacja w dniu 26.01.2021 r.
CIT-8 są obowiązani składać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wymienieni w art. 1 updop, z wyjątkiem podatników, o których mowa w dalszej części niniejszego opracowania. Stosownie do art. 1 updop, podatnikami (...)
IX.
Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych (tzw. estoński CIT) - aktualizacja w dniu 26.01.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. niektórzy podatnicy CIT mogą rozliczać się za pomocą tzw. estońskiego CIT, nazwanego w ustawie o CIT ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (zwanego dalej ryczałtem). Jego istotą jest (...)
1.
Podatnicy uprawnieni do ryczałtu - aktualizacja w dniu 26.01.2021 r.
Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik CIT, mający siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli spełnia wszystkie warunki określone w art. 28j ust. 1 updop (patrz tabela).
2.
Podmioty wyłączone z ryczałtu - aktualizacja w dniu 26.01.2021 r.
Uprawnionym do zastosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych nie może zostać żaden z podmiotów wskazanych w art. 28k ust. 1 pkt 1-4 updop. Podmiotami tymi są: 1) przedsiębiorstwa finansowe, o których mowa (...)
3.
Utrata prawa do opodatkowania ryczałtem - aktualizacja w dniu 26.01.2021 r.
Podatnik traci prawo do opodatkowania ryczałtem, w razie zaistnienia zdarzeń wymienionych w art. 28l ust. 1 updop (patrz tabela).
4.
Obowiązkowe inwestycje - aktualizacja w dniu 26.01.2021 r.
Warunkiem korzystania z ryczałtu od dochodów, określonym w art. 28g updop, jest konieczność ponoszenia nakładów inwestycyjnych, przez które rozumie się faktycznie poniesione w roku podatkowym wydatki na nabycie fabrycznie (...)
5.
Rozliczenia podatkowe przed rozpoczęciem stosowania ryczałtu - aktualizacja w dniu 26.01.2021 r.
Podatnik, który w latach podatkowych poprzedzających pierwszy rok opodatkowania ryczałtem osiągnął stratę ze źródła przychodów i nabył prawo do jej odliczenia na zasadach określonych w art. 7 ust. 5 updop, (...)
6.
Przedmiot opodatkowania ryczałtem - aktualizacja w dniu 26.01.2021 r.
Stosownie do art. 28m ust. 1 pkt 1 updop, opodatkowaniu ryczałtem podlega dochód odpowiadający wysokości zysku netto wypracowanego w okresie opodatkowania ryczałtem w części, w jakiej zysk ten został uchwałą o podziale (...)
7.
Podstawa opodatkowania - aktualizacja w dniu 26.01.2021 r.
Podstawę opodatkowania ryczałtem określa art. 28n updop. Przewiduje on cztery podstawy opodatkowania, wyodrębnione w oparciu o rodzaj (kategorię) dochodu podatkowego ustalonego w sposób określony w art. 28m updop (patrz pkt 1.2 niniejszego (...)
8.
Obowiązki informacyjne i termin zapłaty podatku - aktualizacja w dniu 26.01.2021 r.
9.
Ryczałt w latach 2021-2024 - aktualizacja w dniu 26.01.2021 r.
Wybór opodatkowania ryczałtem może zostać dokonany począwszy od roku podatkowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2020 r. (art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy (...)
X.
Pobór zryczałtowanego podatku
4.
Zwolnienie od podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych - aktualizacja w dniu 26.01.2021 r.
Płatnik podatku u źródła może zastosować, w odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych, zwolnienie od podatku dochodowego po spełnieniu określonych warunków wymienionych w art. 21 ust. 3-9 updop dotyczących m.in. spółki (...)
XI.
Zasady opodatkowania spółek jawnych i komandytowych będących podatnikami CIT - aktualizacja w dniu 20.01.2021 r.
Od 1 stycznia 2021 r. istotnym zmianom uległy zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski spółki jawne i spółki komandytowe oraz dochodów (...)
1.
Spółka jawna jako podatnik CIT - aktualizacja w dniu 20.01.2021 r.
Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy, których celem jest uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Zgodnie z ich treścią, status podmiotu podatkowo transparentnego zachowuje - bez żadnych dodatkowych (...)
3.
Opodatkowanie wspólników spółki jawnej/komandytowej po uzyskaniu przez te spółki statusu podatnika CIT - aktualizacja w dniu 20.01.2021 r.
Po uzyskaniu statusu podatnika CIT przez spółkę jawną i spółkę komandytową, spółki te - z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym - traktowane będą analogicznie jak spółki z o.o. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook