Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
24.01.2020 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przewodnik przeznaczony zarówno dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości. Zawiera niezbędną wiedzę, którą powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe. Serwis podzielono na dwa bloki tematyczne obejmujące rachunkowość oraz wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. Zagadnienia przedstawiono w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

zobacz więcej »
zwiń »

Wybrane zagadnienia z prawa podatkowego - ostatnie aktualizacje

Ordynacja podatkowa
I.
Zasady składania deklaracji podatkowych
3.
Metody podpisywania e-deklaracji - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Deklaracje podatkowe przesyłane przez internet muszą być odpowiednio podpisane. Najbardziej uniwersalny jest kwalifikowany podpis elektroniczny. W ten sposób można uwierzytelnić każdą deklarację. Kwalifikowany podpis elektroniczny (...)
4.
Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji podatkowych - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Pełnomocnik, który w imieniu podatnika (płatnika) ma podpisywać deklaracje podatkowe przesyłane przez internet, musi legitymować się pełnomocnictwem sporządzonym na druku UPL-1. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne (...)
II.
Zapłata podatku
1.
Sposoby regulowania podatków - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
1.1.
Gotówka i przelew jako formy zapłaty podatków - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Podatek należy uregulować bez względu na jego wysokość. Nie ma żadnych prawnych regulacji, z których wynikałoby, że nie trzeba uiszczać kwot nieprzekraczających określonego pułapu. Każdy podatek nieuregulowany (...)
2.
Zapłata podatku wspólnika z konta spółki osobowej - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Możliwość uregulowania podatku przez kogoś innego niż podatnik nie była prawnie uregulowana do końca 2015 r. W praktyce - pod wpływem orzecznictwa sądów administracyjnych - uznawano za (...)
III.
Indywidualne interpretacje podatkowe - pomoc w stosowaniu prawa
1.
Podmioty uprawnione do złożenia wniosku - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Indywidualne interpretacje są sposobem na otrzymanie pisemnego stanowiska władz skarbowych na temat zakresu i sposobu stosowania przepisów prawa podatkowego w jednostkowych sprawach. Pozwalają zdobyć wiedzę o podatkowych konsekwencjach (...)
2.
Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej składa się na urzędowym druku ORD-IN, dołączając w razie potrzeby załącznik lub załączniki ORD-IN/A. Wspólny wniosek należy złożyć na formularzu oznaczonym (...)
7.
Skarga na indywidualną interpretację podatkową - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Indywidualna interpretacja podatkowa nie podlega kontroli instancyjnej. Nie można jej zakwestionować w trybie odwoławczym lub zażaleniowym. Sposobem na jej weryfikację jest natomiast skarga do sądu administracyjnego. Skarga (...)
IV.
Weryfikacja rozliczeń podatkowych
5.
Kontrola celno-skarbowa - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Kontrole celno-skarbowe są wykonywane przez urzędy celno-skarbowe. Mają one przede wszystkim służyć zwalczaniu przestępstw podatkowych i celnych naruszających bezpieczeństwo finansowe państwa. Zakres przedmiotowy kontroli celno-skarbowych określono (...)
V.
Zasady przekazywania JPK_VAT
3.
Korekta JPK_VAT - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Korektę JPK_VAT trzeba sporządzić w każdym przypadku, gdy następuje zmiana raportowanych kwot. Jest ona niezbędna także w razie niewłaściwego oznaczenia stron transakcji - podania błędnego numeru lub (...)
4.
Kara za niezłożenie JPK_VAT - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
JPK_VAT zostały sklasyfikowane jako informacje podatkowe. Kto natomiast wbrew obowiązkowi nie składa w terminie właściwemu organowi wymaganej informacji podatkowej, naraża się na odpowiedzialność karną skarbową. (...)
Podatek od towarów i usług
I.
Podatnicy podatku VAT
7.
Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik VAT - aktualizacja w dniu 15.01.2020 r.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. poz. 1629 ze zm.) reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, który we własnym (...)
IV.
Kasy rejestrujące - aktualizacja w dniu 24.01.2020 r.
Stosowanie kas rejestrujących do ewidencjonowania sprzedaży na ostatnim etapie obrotu, tj. gdy towary trafiają do ostatecznego ich konsumenta jest w pewien sposób wymuszone konstrukcją podatku VAT. (...)
1.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących - aktualizacja w dniu 16.01.2020 r.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących można umownie podzielić na dwie grupy: zwolnienia podmiotowe - zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności,   zwolnienia przedmiotowe (...)
3.
Ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line - aktualizacja w dniu 16.01.2020 r.
Obecnie ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu nowego rodzaju kas typu (...)
3.2.
Warunki techniczne stosowania kas rejestrujących - aktualizacja w dniu 24.01.2020 r.
Obowiązki podatników związane z ewidencjonowaniem obrotu w kasie rejestrującej określone są m.in. w art. 111 ust. 3a ustawy o VAT, w myśl którego podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są (...)
4.
Wystawianie faktur do paragonów z NIP nabywcy - aktualizacja w dniu 24.01.2020 r.
W świetle obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. przepisów, wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie (...)
5.
Zwrot części kwot wydatkowanych na zakup kas - aktualizacja w dniu 24.01.2020 r.
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Przy czym prawo to w świetle znowelizowanych przepisów (...)
Podatek dochodowy od osób fizycznych
I.
Przychody z działalności gospodarczej
1.
Jakie przychody uważa się za pochodzące ze źródła - działalność gospodarcza? - aktualizacja w dniu 14.01.2020 r.
W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyodrębnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, odrębnym źródłem (...)
3.
Korygowanie przychodów należnych w związku z udzielonym rabatem, zwrotem towarów - aktualizacja w dniu 14.01.2020 r.
Dokonując sprzedaży towarów w ramach działalności gospodarczej, podatnicy mają obowiązek wykazać jako przychód z tej działalności kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, m.in. po wyłączeniu wartości (...)
II.
Koszty uzyskania przychodu
14.
Sposób realizacji płatności a koszty podatkowe - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
14.1.
Zapłata na rachunek spoza białej listy VAT - aktualizacja w dniu 07.01.2020 r.
W celu uszczelniania systemu podatku od towarów i usług poprzez ograniczanie ryzyka związanego z uczestnictwem w procederze zmierzającym do wyłudzenia VAT, na mocy przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. (...)
14.2.
Mechanizm podzielonej płatności - aktualizacja w dniu 07.01.2020 r.
Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów m.in. kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców (...)
15.
Korekta kosztów - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Korekta firmowych kosztów lub przychodów podatkowych może być wywołana różnymi czynnikami. Przyczyną jej dokonania może być udzielony kontrahentowi rabat, zwrot towaru, jak również błąd zaistniały (...)
15.1.
Gdy przyczyną nie jest błąd - aktualizacja w dniu 07.01.2020 r.
Podstawową zasadą, jaka w podatku dochodowym obowiązuje w stosunku do faktur korygujących, jest ich rozliczanie w bieżącym okresie, co wynika z art. 14 ust. 1m-1p i art. 22 ust. 7c-7f ustawy o pdof. Tym samym (...)
15.2.
Powrót do faktury pierwotnej - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Jeżeli pierwotnie sporządzona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny, co oznacza, że zawierała pomyłki, np. w ilości lub cenie towaru bądź usługi albo w stawce i w konsekwencji w kwocie podatku VAT, (...)
15.3.
Za mało przychodów lub kosztów - aktualizacja w dniu 07.01.2020 r.
Czasami przedsiębiorca w bieżącym okresie, w którym powinno nastąpić rozliczenie faktury korygującej, może nie osiągnąć żadnych przychodów lub nie ponieść żadnych kosztów podatkowych. Może się również zdarzyć (...)
15.4.
Korekta a odpisy amortyzacyjne - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Rabaty potransakcyjne dokumentowane fakturami korygującymi zazwyczaj dotyczą nabywanych przez podmioty gospodarcze towarów i usług. Zazwyczaj nie oznacza jednak wyłącznie. Przedsiębiorca może bowiem uzyskać rabat również w odniesieniu (...)
15.6.
Korekta przy fakturze w walucie - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Gdy faktura korygująca modyfikuje zdarzenie pierwotne udokumentowane fakturą wystawioną w walucie obcej, organy podatkowe uznają, że kursem właściwym do przeliczenia korygowanej kwoty odpowiednio przychodu lub kosztu (...)
Podatek dochodowy od osób prawnych
I.
Przychody podatkowe
4.
Korekta przychodów - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została (...)
II.
Koszty uzyskania przychodów
2.
Dokumentowanie kosztów podatkowych - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Przepisy updop nie określają sposobu, w jaki podatnik obowiązany jest dokumentować poniesione wydatki, aby mógł zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce przyjmuje się, że jeżeli (...)
3.
Podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik CIT powinien "podzielić" koszty na bezpośrednio związane z przychodami oraz inne niż bezpośrednio związane z przychodami - (...)
5.
Moment potrącenia kosztów pośrednich - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty pośrednie dotyczą okresu, który przekracza rok podatkowy, a nie jest (...)
6.
Potrącanie kosztów według zasad szczególnych - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Należności m.in. ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub (...)
7.
Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Na potrzeby podatku dochodowego koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień (...)
8.
Korekta kosztów podatkowych - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Zasady korygowania kosztów uzyskania przychodów, zawarte w art. 15 ust. 4i-4l updop, zostały "wprowadzone" do updop z dniem 1 stycznia 2016 r. W przepisach tych zapisano, że jeżeli korekta kosztu uzyskania (...)
9.
Transakcje przekraczające 15.000 zł a koszty uzyskania przychodów - aktualizacja w dniu 02.01.2020 r.
Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika (...)
12.
Koszty i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów - aktualizacja w dniu 07.01.2020 r.
Art. 16 ust. 1 updop stanowi katalog kosztów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
VI.
Zwolnienia od podatku - przedmiotowe
1.
Kiedy można skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego? - aktualizacja w dniu 03.01.2020 r.
Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia od podatku niektórych dochodów uzyskanych przez podatników CIT. Kwestię tych zwolnień reguluje art. 17 updop.
VII.
Odliczenia od dochodu
2.
Darowizny na cele organizacji pożytku publicznego - aktualizacja w dniu 08.01.2020 r.
Aby ustalić podstawę opodatkowania, od dochodu (ustalonego zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1 updop) odlicza się m.in. darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 (...)
4.
Darowizny na cele kształcenia zawodowego - aktualizacja w dniu 09.01.2020 r.
Podatnik CIT może odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a ustawy z dnia 14 grudnia (...)
6.
Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową - aktualizacja w dniu 09.01.2020 r.
Podatnicy uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych mogą korzystać z ulgi na działalność badawczo-rozwojową, na zasadach określonych w art. 18d updop. Ulga polega na (...)
VIII.
Rozliczenie podatku
1.
Stawki podatku - aktualizacja w dniu 09.01.2020 r.
Stawka podatku dochodowego od osób prawnych jest stawką liniową i zgodnie z art. 19 ust. 1 updop wynosi 19% podstawy opodatkowania. Podatek oblicza się, mnożąc podstawę opodatkowania przez stawkę (...)
5.
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (CIT-8) - aktualizacja w dniu 09.01.2020 r.
CIT-8 są obowiązani składać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wymienieni w art. 1 updop, z wyjątkiem podatników, o których mowa w dalszej części niniejszego opracowania. Stosownie do art. 1 updop, podatnikami (...)
6.
Zeznanie CIT-CFC - aktualizacja w dniu 09.01.2020 r.
Podatnicy osiągający dochody z działalności prowadzonej przez zagraniczne jednostki kontrolowane, na zasadach określonych w art. 24a updop, są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznanie CIT-CFC o wysokości dochodu z zagranicznej jednostki (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl