Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
18.12.2018 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przewodnik przeznaczony zarówno dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości. Zawiera niezbędną wiedzę, którą powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe. Serwis podzielono na dwa bloki tematyczne obejmujące rachunkowość oraz wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. Zagadnienia przedstawiono w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

zobacz więcej »
zwiń »

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Spis treści
I. Przychody z działalności gospodarczej
1. Jakie przychody uważa się za pochodzące ze źródła - działalność gospodarcza?
W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyodrębnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, odrębnym źródłem (...)
2. Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej
Różne operacje gospodarcze mogą generować przychód w odmiennych terminach. Prawidłowe ustalenie daty tego przychodu jest o tyle istotne, gdyż ma kluczowe znaczenie dla poprawnego rozliczenia podatku dochodowego (...)
2.1. Zasada ogólna ustalania daty powstania przychodu
Generalnie za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż (...)
2.2. Moment powstania przychodu przy usługach rozliczanych w okresach rozliczeniowych
Jeśli strony umowy ustalą, że świadczona usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, wówczas omówione wcześniej zasady ustalania momentu powstania przychodu nie będą miały zastosowania, a za datę (...)
2.3. Kiedy o powstaniu przychodu decyduje dzień otrzymania zapłaty?
W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się art. 14 ust. 1c, 1e i 1h updof (tj. zasad ustalania daty powstania przychodu omówionych wcześniej), za datę (...)
2.4. Zaliczka na poczet dostaw towarów i usług a moment powstania przychodu
Otrzymanie zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi nie jest jednoznaczne z uregulowaniem należności. Zaliczkę wyróżnia bowiem to, że nie ma ona charakteru definitywnego, jest wpłacana (...)
3. Korygowanie przychodów należnych w związku z udzielonym rabatem, zwrotem towarów
Dokonując sprzedaży towarów w ramach działalności gospodarczej, podatnicy mają obowiązek wykazać jako przychód z tej działalności kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, m.in. po wyłączeniu wartości (...)
4. Ewidencja przychodów podatkowych
4.1. Ujmowanie przychodów w ewidencji ryczałtowca
Podatnicy opodatkowujący przychody z działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym muszą prowadzić ewidencję przychodów. Obliguje ich do tego art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym (...)
4.2. Ewidencjonowanie przychodów w podatkowej księdze
5. Przychody z działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia
W świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy rozliczaniu przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej istotne znaczenie ma charakter tych nieruchomości. (...)
5.1. Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności
W świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy rozliczaniu przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej istotne znaczenie ma charakter tych nieruchomości. (...)
5.2. Sprzedaż samochodu firmowego
Sprzedaż samochodu zaliczonego do majątku trwałego podatnika spowoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej. Przychód ten będzie na ogół równy cenie sprzedaży netto. Jeżeli jednak cena ta, (...)
5.3. Przychód z tytułu sprzedaży składnika majątku wycofanego z działalności gospodarczej
Na gruncie podatku dochodowego samo wycofanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej i przekazanie go na cele prywatne nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Przychód podatkowy powstaje bowiem (...)
5.4. Przychody z tytułu odsetek od firmowych środków pieniężnych
Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą są niekiedy zobligowani, na mocy odrębnych przepisów, do dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku bankowego. Przykładowo, na prowadzących księgi rachunkowe i podatkowe księgi (...)
5.5. Odszkodowania za szkody w składnikach majątku związanych z działalnością gospodarczą
Odszkodowania za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą stanowią przychód z tej działalności w momencie otrzymania. Wynika tak z art. 14 ust. 2 pkt 12 updof. Należy przy tym (...)
5.6. Przychód z tytułu otrzymania środków pieniężnych przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie (...)
II. Koszty uzyskania przychodu
1. Wydatki na założenie firmy w kosztach podatkowych
Podjęcie działalności gospodarczej wiąże się z poniesieniem szeregu wydatków. Przyszły przedsiębiorca musi bowiem m.in. dokonać rejestracji i zgłoszeń w różnych urzędach i instytucjach, nabyć lub dostosować do swoich potrzeb (...)
1.1. Koszty organizacyjne i promocyjne
Na etapie organizowania firmy podatnicy mogą ponosić m.in. koszty obsługi prawnej, koszty notarialne wynikające z zawarcia umowy spółki, czy też koszty rekrutacji pracowników. Często konieczność poniesienia (...)
1.2. Zakup towarów i materiałów
Wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności na zakup towarów handlowych i materiałów nie ujmuje się bezpośrednio w kosztach podatkowych. Powinny one zostać objęte spisem z natury sporządzanym na dzień (...)
1.3. Środki trwałe - rozliczanie w czasie
Wydatki poniesione na środki trwałe nabyte przed rozpoczęciem działalności, podatnik ma prawo rozliczać w kosztach, ale zasadniczo w czasie i poprzez odpisy amortyzacyjne. Generalnie odpisów tych dokonuje się (...)
1.4. Wyposażenie
Umeblowanie siedziby firmy czy też wyposażenie zaplecza socjalnego to kolejne wydatki przyszłego przedsiębiorcy. Wartość m.in. pojedynczych biurek, krzeseł, szaf, lamp, telefonów i faksów, kuchenki mikrofalowej, ekspresu (...)
1.5. Nakłady związane z lokalem
W sytuacji, gdy na potrzeby działalności nabywany jest lokal lub budynek, wówczas ten składnik majątku, z uwagi na swoją wartość oraz przewidywany okres użytkowania, zaliczany jest do (...)
1.6. Dotacja na rozpoczęcie działalności
Jednorazowe środki z Funduszu Pracy (FP) na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba bezrobotna (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (...)
2. Należności pracowników i zleceniobiorców
2.1. Wynagrodzenia pracownicze
Terminowo wypłacane wynagrodzenia i inne należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o pdof oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, pracodawcy powinni rozliczać w kosztach (...)
2.2. Wynagrodzenie z umowy zlecenia
W odróżnieniu od należności ze stosunku pracy ustawa o pdof nie daje podatnikom możliwości zaliczania memoriałowo do kosztów podatkowych należności wypłaconych z tytułu umowy zlecenia. Jedynie wynagrodzenia ze (...)
2.3. Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada na pracodawcę obowiązek opłacania za pracownika połowy składki na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), części składki na ubezpieczenia rentowe (w wysokości 6,5% podstawy (...)
2.4. Składki ZUS zleceniobiorców
Przedstawione sposoby rozliczania w kosztach pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne od należności wypłacanych z tytułu stosunku pracy nie dotyczą podatkowego rozliczania ZUS od należności wynikających z umów zlecenia. (...)
2.5. Koszty podróży służbowych pracowników
Podróż służbowa ma miejsce tylko wtedy, gdy łączy się z wykonywaniem przez pracownika określonego zadania, we wskazanym przez pracodawcę czasie i miejscu (znajdującym się poza miejscowością, w której (...)
2.6. Podróże zleceniobiorców
Przy wykonywaniu powierzonych zadań coraz częściej mobilni muszą być nie tylko pracownicy. Powszechnie stosowaną praktyką stało się wysyłanie w podróż m.in. zleceniobiorców. Warunków dokonywania zwrotu należności (...)
3. Firmowe wyposażenie - rozliczenie w podatku dochodowym
W codziennym funkcjonowaniu firmy do stałych elementów, oprócz składników kwalifikowanych jako podlegające amortyzacji środki trwałe, należą również składniki tzw. wyposażenia. Sposób rozliczenia pod kątem kosztów uzyskania (...)
3.1. W koszty bezpośrednio, ale nie w dacie zakupu
Do firmowego wyposażenia zalicza się dwie kategorie składników. Do pierwszej z nich należą takie, które nie zostały zaliczone do środków trwałych z uwagi na niską wartość początkową (...)
3.2. Kiedy skorygować koszty?
Może się zdarzyć, że pierwotnie zakwalifikowany do wyposażenia składnik majątku o wartości wyższej niż 10.000 zł i przewidywanym okresie używania krótszym niż rok, w praktyce będzie w firmie wykorzystywany w okresie (...)
3.3. Gdy nabycie sfinansowane jest dotacją
Obecnie przedsiębiorcy coraz częściej poszukują zewnętrznych źródeł finansowania wydatków ponoszonych w prowadzeniu działalności. Wśród nich znajdują się różnego rodzaju dotacje. Gdy funkcjonujący już na rynku przedsiębiorca (...)
3.4. Odpłatne zbycie wyposażenia
Gdy dochodzi do odpłatnego zbycia firmowego wyposażenia np. w drodze sprzedaży, wówczas u przedsiębiorcy, który je zbywa, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof, powstaje przychód z działalności gospodarczej. (...)
3.5. Wycofanie na potrzeby prywatne
W odniesieniu do składników majątku zaliczonych do wyposażenia z uwagi na wartość początkową nieprzekraczającą 10.000 zł, taka operacja zasadniczo nie powoduje konieczności dokonywania korekty zmniejszającej koszty. Bez (...)
4. Firma w mieszkaniu - rozliczanie wydatków eksploatacyjnych
Prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej we własnym lokalu lub budynku mieszkalnym jest dosyć często spotykaną praktyką. W takich jednak przypadkach dochodzi do styku dwóch sfer (...)
4.1. Opłaty czynszowe
Wydatki związane z bieżącą eksploatacją mieszkania, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, podlegają rozliczeniu w kosztach podatkowych według ogólnej zasady dotyczącej kosztów, wynikającej z ustawy o pdof. Zgodnie z zasadą zawartą (...)
4.2. Gaz, prąd i pozostałe media
Przedsiębiorca prowadzący działalność w mieszkaniu, do kosztów uzyskania przychodów z tej działalności może również zaliczyć wydatki ponoszone na tzw. media, czyli energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz (...)
4.3. Koszty rozmów służbowych z prywatnego telefonu
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania, o ile korzysta z prywatnego telefonu w celu przeprowadzenia związanych z nią rozmów, wydatki z tym związane ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. (...)
4.4. Remont biura w mieszkaniu
Pomieszczenia wydzielone na potrzeby biura firmy znajdującego się w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy zużywają się podobnie jak całe mieszkanie (budynek). Utrzymanie ich w stanie niepogorszonym wymaga przeprowadzenia od (...)
5. Koszty zatrudnienia członków rodziny
5.1. Członkowie rodziny na umowie o pracę
Na przedsiębiorców korzystających w firmie z pomocy rodziny ustawodawca nałożył pewne ograniczenia w zakresie rozliczania kosztów. W art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o pdof wyłączył bowiem z tej kategorii wartość pracy własnej (...)
5.2. Umowa zlecenia z krewniakiem
Wydatki ponoszone w związku z zawarciem z członkiem rodziny umowy zlecenia przedsiębiorca kwalifikuje do kosztów na ogólnych zasadach. Oznacza to, że dany wydatek jest kosztem wówczas, gdy został (...)
5.3. Składki społeczne i zdrowotne członków rodziny
Rozliczanie składek ZUS i zdrowotnych od należności przekazywanych przez przedsiębiorcę członkom jego rodziny może odbywać się na kilka sposobów. U podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali (...)
6. Samochód niebędący środkiem trwałym
6.1. Prywatny samochód przedsiębiorcy
Nie ma przeszkód, aby na potrzeby działalności gospodarczej przedsiębiorca wykorzystywał prywatny samochód, zarówno osobowy, jak i ciężarowy. Wydatki związane z jego używaniem stanowią koszty uzyskania przychodów tylko (...)
6.2. Samochody pracowników wykorzystywane na potrzeby służbowe
Zatrudnieni pracownicy często w celach służbowych (np. dokonania zakupów na potrzeby zakładu pracy) poruszają się swoimi prywatnymi samochodami, a pracodawca dokonuje im zwrotu kosztów używania tych samochodów. (...)
6.3. Koszty zakupu paliwa
Składnikami najczęściej wykorzystywanymi w działalności gospodarczej, i to zarówno u osób fizycznych, jak i u osób prawnych, są pojazdy samochodowe. Osobowe, ciężarowe i specjalne, należące do majątku firmowego, będące własnością osób (...)
6.3.1. Samochody osobowe
Gdy samochód osobowy wykorzystywany jest w działalności gospodarczej, wydatki na jego eksploatację, do których należą ponoszone na zakup paliwa, podlegają rozliczeniu w firmowych kosztach podatkowych. W przypadku osób (...)
6.3.2. Gdy samochód nie jest "osobówką"
Wszystkie omówione ograniczenia w rozliczaniu kosztów paliwa dotyczące obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu odnoszą się wyłącznie do samochodów osobowych. Dla samochodów innych niż osobowe - i to (...)
6.3.3. VAT od paliwa w kosztach podatkowych
Przedsiębiorcy w określonych sytuacjach mają prawo zaliczać do kosztów podatkowych podatek VAT naliczony z faktur dokumentujących wydatki ponoszone w działalności gospodarczej. Dotyczy to m.in. podatku naliczonego w części, w której (...)
6.4. Samochód w leasingu
6.4.1. Raty leasingowe i opłata wstępna
Opłaty ustalone w umowie leasingu operacyjnego samochodu, ponoszone przez korzystającego prowadzącego działalność gospodarczą w podstawowym okresie umowy, stanowią u niego koszt uzyskania przychodów. Poszczególne raty leasingowe, określone w harmonogramie (...)
6.4.2. Wydatki związane z używaniem samochodu w leasingu operacyjnym
Leasing operacyjny samochodów osobowych ma znaczną przewagę nad najmem lub dzierżawą, ponieważ przedsiębiorca może bez ograniczeń rozliczać w rachunku podatkowym wszystkie wydatki eksploatacyjne, o ile tylko spełniają (...)
7. Koszty prowizji i opłat bankowych
W dobie coraz bardziej popularnych rozliczeń bezgotówkowych korzystanie z różnorodnych usług bankowych staje się firmową codziennością. Większość usług bankowych ma charakter odpłatny. Jednak nie każda opłata może (...)
7.1. Opłata za rachunek firmowy
Zazwyczaj bank pobiera opłaty nie tylko za założenie i prowadzenie rachunku bankowego przedsiębiorcy, ale również opłaty od dokonanych na tym rachunku operacji (w tym przelewów kontrahenckich, ZUS-owskich (...)
7.2. Koszty usług dodatkowych
Często zdarza się, że oferta bankowa związana z umową na prowadzenie firmowego rachunku przewiduje w pakiecie do rachunku dodatkowe produkty. Zazwyczaj banki oferują wraz z umową firmowego rachunku (...)
7.3. Lokaty firmowe
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5, art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof przychody z odsetek od lokat tworzonych przy rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z prowadzoną (...)
7.4. Gwarancje bankowe
Popularną formą zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwłaszcza przy kontraktach o znacznej wartości, są gwarancje bankowe stanowiące usługi odpłatne. W ramach takiej usługi bank, jako gwarant, zobowiązuje się (...)
7.5. Obsługa kredytu
Rozliczenie w kosztach firmowych prowizji i opłat pobieranych przez banki w związku z udzielonym podatnikowi kredytem możliwe jest pod warunkiem, że uzyskane w ten sposób środki pieniężne zostają przeznaczone na (...)
8. Rozliczanie kredytu w firmowych kosztach podatkowych
Generalnie wydatek poniesiony w działalności gospodarczej w celu uzyskania przychodu albo zabezpieczenia lub zachowania jego źródła stanowi koszt podatkowy. Jak to jednak zwykle bywa, od generalnej zasady (...)
9. Koszty usług doradczych
Prowadzenie działalności gospodarczej nie ogranicza się jedynie do sprzedaży i nabywania towarów i usług. Wobec zmian zachodzących na rynku wymaga ono sprawnego poruszania się w różnych obszarach aktywności (...)
9.1. Proces inwestycyjny
Obszarem, w którym firmy najczęściej posiłkują się doradztwem prawno-podatkowym, są zadania inwestycyjne. Podejmowanie tego typu działań zazwyczaj pociąga za sobą duże nakłady. Aby taka inwestycja się (...)
9.2. Bieżące funkcjonowanie
Mało precyzyjne i często modyfikowane przepisy powodują, że przedsiębiorcy nie są w stanie sami śledzić na bieżąco zachodzących zmian czy też interpretować zawiłości w obowiązujących ich uregulowaniach. Ponieważ (...)
9.3. Wierzyciele i dłużnicy
Większość przedsiębiorców dochodzących przed sądem roszczeń finansowych od kontrahentów nie robi tego osobiście, ale korzysta z pomocy prawnej. Wydatki wierzyciela związane z dochodzeniem na drodze sądowej niezapłaconej (...)
9.4. Unijne źródła finansowania
Wiele firm w prowadzeniu działalności gospodarczej korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania. Oprócz klasycznych kredytów czy pożyczek należą do nich również środki z unijnych programów wsparcia i aktywizacji przedsiębiorców. Popularność (...)
10. Wydatki związane z firmowymi ubezpieczeniami
Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem wystąpienia zdarzeń powodujących różnego rodzaju straty dotyczące ludzi i majątku, co nie pozostaje bez wpływu na efektywność prowadzonej działalności. (...)
10.1. Ubezpieczenia środków transportu
Polisy komunikacyjne to najpopularniejszy rodzaj ubezpieczeń opłacanych w wykonywaniu działalności gospodarczej - trudno bowiem w dzisiejszych czasach wyobrazić sobie firmę nieposiadającą środków transportu. Ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych (...)
10.2. Pozostałe ubezpieczenia firmowego majątku
Niewątpliwie wydatki przedsiębiorców na nabycie polisy zapewniającej ochronę ubezpieczeniową budynków, w których wykonywana jest działalność gospodarcza, a także znajdującego się w nich mienia, przed skutkami działania żywiołów (np. (...)
10.3. Ubezpieczenia osobowe
Zasadniczo składki opłacone przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jedynym wyjątkiem są tu umowy dotyczące (...)
11. Wydatki na telefony
W działalności gospodarczej wykorzystywane są telefony stacjonarne, komórkowe, jak również internetowe. Dla możliwości rozliczania w kosztach podatkowych związanych z tym wydatków rodzaj używanego telefonu nie ma jednak znaczenia. (...)
11.1. Telefon firmowy
Rozliczanie w kosztach uzyskania przychodów telefonu zarejestrowanego na firmę i wykorzystywanego wyłącznie w celach służbowych w zasadzie nie budzi wątpliwości. Wydatki związane z takim telefonem przedsiębiorca może w całości zaliczyć do (...)
11.2. Prywatny telefon przedsiębiorcy
Niektórzy przedsiębiorcy prowadzą firmę w miejscu zamieszkania. Bardzo często w takich sytuacjach wykorzystują na potrzeby firmowe prywatne telefony. Podobnie jak w przypadku telefonów firmowych, wydatki związane z rozmowami służbowymi (...)
11.3. Prywatny telefon pracownika
Zaliczając do kosztów podatkowych wydatki dotyczące zwrotu kosztów związanych z prowadzeniem przez pracownika służbowych rozmów z prywatnego telefonu, należy uwzględniać ogólną definicję kosztu. Jednocześnie trzeba pamiętać, że (...)
12. Niektóre podatki rozliczane w kosztach firmowych
W obiegowej opinii podatków nie zalicza się do firmowych kosztów uzyskania przychodów. Tymczasem ustawodawca enumeratywnie z kosztów podatkowych wyłączył tylko podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn oraz (...)
12.1. Podatek VAT
W obiegowej opinii podatku VAT w ogóle nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Tymczasem ustawodawca przewidział od tej generalnej zasady kilka wyjątków. I tak, w ustawowo określonych sytuacjach (...)
12.2. Podatek od środków transportowych
Większość przedsiębiorców wykorzystuje w działalności gospodarczej różne środki transportu. Niektórzy z nich z tego tytułu zobowiązani są do opłacania podatku od środków transportowych. Podatek ten mają obowiązek uiszczać (...)
12.3. Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości w prowadzeniu działalności gospodarczej opłacają podatnicy posiadający i wykorzystujący na potrzeby firmowe takie składniki majątku. Opłacanie podatku od nieruchomości należących do majątku przedsiębiorstwa stanowi (...)
12.4. PCC przy nabyciu środka trwałego
Transakcje zawierane przez przedsiębiorców z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej mogą mieć skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Również podatek ten nie został wyłączony z kosztów podatkowych. (...)
13. Działania marketingowe w kosztach podatkowych
Konkurencja na rynku sprawia, że przedsiębiorcy chcąc zwiększać obroty i umacniać swoją pozycję, powinni w tym celu podejmować i angażować się w różnego rodzaju działania marketingowe. Należą do nich (...)
13.1. Programy rabatowe
W praktyce gospodarczej mamy do czynienia z dwoma rodzajami rabatów: finansowym oraz towarowym. Rabat towarowy występuje wówczas, gdy sprzedawca bezpłatnie dodaje do sprzedanej partii towaru dodatkową jego (...)
13.2. Sprzedaż premiowa
Sprzedaż premiowa występuje przy transakcjach, w których w momencie sprzedaży towaru lub usługi nabywca otrzymuje premię (nagrodę) będącą najczęściej nieodpłatnie wydanym towarem lub nieodpłatnie świadczoną usługą. Również (...)
13.3. Uczestnictwo w targach
Uczestnictwo firmy w targach ma na celu prezentację własnych produktów, towarów czy usług. Tego typu działania marketingowe mieszczą się w pojęciu reklamy. Dzięki takim działaniom przedsiębiorcy pozyskują (...)
13.4. Wydatki na poszukiwanie klientów
W definicji pojęcia marketingu mieszczą się działania mające na celu m.in. poznanie potrzeb konsumentów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dystrybucji i sprzedaży towarów. Często usługi marketingowe świadczą (...)
13.5. Drobne upominki dla kontrahentów
Dla podtrzymania istniejących już kontaktów z kontrahentami, w celach promocyjnych firmy praktykują wręczanie klientom upominków np. przy okazji rozmów handlowych, jubileuszu firmy czy też w okresie świątecznym. Najczęściej (...)
13.6. Loteria promocyjna
Do kosztów uzyskania przychodów mogą być również zaliczone wydatki ponoszone przez podatników w związku z organizacją loterii promocyjnych. Tego rodzaju działania marketingowe polegają na prowadzeniu sprzedaży połączonej (...)
13.7. Sponsoring
Umowa sponsoringu, w przeciwieństwie do często mylonej z nią umowy darowizny, zobowiązuje strony ją zawierające do wzajemnych świadczeń. Przedsiębiorca będący sponsorem przekazuje np. gotówkę, towary, wyroby bądź (...)
14. Limit transakcji gotówkowych w podatku dochodowym
Przedsiębiorcy, i to zarówno będący podatnikami pdof, jak i pdop, na podstawie przepisów ustawy - Prawo przedsiębiorców zobowiązani są do dokonywania lub przyjmowania firmowych płatności za pośrednictwem (...)
15. Korekta kosztów
15.1. Zasady ogólne
Podstawową regułą rozliczania faktur korygujących w zakresie kosztów, w sytuacji gdy ich wystawienie nie jest wynikiem błędu, jest ich rozliczanie w bieżącym okresie rozliczeniowym, z datą ich otrzymania. Dotyczy (...)
15.2. Korekta kosztów niewynikająca z błędu lub omyłki
Na podstawie art. 22 ust. 7c ustawy o pdof, jeżeli korekta kosztu uzyskania przychodów (w tym odpisu amortyzacyjnego) nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje (...)
15.3. Korekta spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką
Korygowanie kosztów uzyskania przychodów "na bieżąco" nie ma zastosowania do rozliczania faktur korygujących będących wynikiem błędu rachunkowego czy innej oczywistej omyłki. Jeśli zatem przyczyną wystawienia (...)
III. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1. Definicja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
1.1. Środki trwałe podlegające amortyzacji
Zgodnie z art. 22a ust. 1 updof, za środki trwałe podlegające amortyzacji uważa się: a) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, b) maszyny, urządzenia i środki transportu, c) inne przedmioty, jeżeli stanowią (...)
1.2. Wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji
Zgodnie z art. 22b ust. 1 updof za wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji uważa się nabyte, od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 1) (...)
1.3. Składniki majątku niepodlegające amortyzacji
Zgodnie z art. 22c updof, amortyzacji nie podlegają: 1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, 2) budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności (...)
2. Ustalanie wartości początkowej
2.1. Nabycie w drodze kupna
Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest prawidłowo określona wartość początkowa danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Wartość tę ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego lub (...)
2.2. Wytworzenie we własnym zakresie
W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie za wartość początkową przyjmuje się koszt wytworzenia, którego zasady ustalania zostały określone w art. 22g ust. 4 updof. W myśl tych przepisów, do kosztów wytworzenia zalicza (...)
2.3. Koszt wytworzenia określony przez biegłego
Zdarzają się sytuacje, w których podatnik wprowadza do działalności składnik majątku, który wcześniej wytworzył do użytku prywatnego. Może wówczas mieć trudności z udokumentowaniem wydatków poniesionych na wytworzenie danego środka trwałego. (...)
2.4. Nieruchomości mieszkalne
Podatnicy wykorzystujący w działalności gospodarczej nieruchomości mieszkalne, mogą ustalić ich wartość początkową tzw. metodą uproszczoną. Uregulowania dotyczące ustalania wartości początkowej budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w taki (...)
2.5. Nabycie nieodpłatne
Stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 3 updof, w razie nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, ich wartość początkową ustala (...)
2.6. Nabycie w formie wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną
Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 updof, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki (...)
2.7. Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
W razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi: 1) (...)
2.8. Przekształcenie (zmiana) formy prawnej, podział, łączenie podmiotów
W razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się (...)
2.9. Otrzymanie w związku z likwidacją spółki lub osoby prawnej
W razie otrzymania przez podatnika środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z likwidacją spółki lub osoby prawnej, wartość poszczególnych składników majątku ustala podatnik, jednak w wysokości nie (...)
2.10. Nabycie w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego
Jeżeli dłużnik uregulował swoje zobowiązanie poprzez świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), a podatnik (wierzyciel) przedmiot tego świadczenia zaliczył do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, (...)
2.11. Wartość początkowa ustalana przez zagranicznych podatników
Zasady ustalania wartości składników majątkowych stanowiących "wyposażenie" zagranicznego zakładu prowadzonego przez zagranicznego przedsiębiorcę na terytorium Polski reguluje art. 22g ust. 1 pkt 7 updof. W myśl tego przepisu, za (...)
2.12. Współwłasność
W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika (...)
2.13. Ulepszenie środka trwałego
Wydatki na ulepszenie środka trwałego zwiększają jego wartość początkową. Zgodnie z art. 22g ust. 17 updof (w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r.) środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy (...)
2.14. Odłączanie/przyłączanie części składowej lub peryferyjnej
W razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną (...)
3. Metody amortyzacji
3.1. Metoda liniowa
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z wykorzystaniem stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych (stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o PIT) od wartości początkowej środków trwałych począwszy od pierwszego miesiąca (...)
3.2. Metoda degresywna
Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku (...)
3.3. Metoda jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
3.4. Indywidualnie ustalone stawki amortyzacyjne
Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie (...)
3.5. Amortyzacja sezonowa
Zasady amortyzacji sezonowej określają przepisy art. 22h ust. 1 pkt 3 updof. Wynika z nich, iż odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania, ustalając (...)
3.6. Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych jedyną dopuszczalną metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Zgodnie z art. 22m ust. 1 updof okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być (...)
IV. Odliczenia od dochodu i podatku
1. Odliczenia od dochodu
1.1. Limity odliczeń od dochodu w 2018 r.
1.2. Składki na ubezpieczenia społeczne
Odliczeniu od dochodu (przychodu) podlegają składki na ubezpieczenia społeczne opłacane zarówno do polskiego jak i zagranicznego systemu ubezpieczeń. W ramach polskiego sytemu ubezpieczeń społecznych podatnik może pomniejszyć dochód (...)
1.3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
W zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 istnieje możliwość pomniejszenia dochodu o kwoty zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez podatnika, które: uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu,   nie zostały potrącone (...)
1.4. Ulga rehabilitacyjna
Ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu od: dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej lub    przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania (...)
1.5. Ulga internetowa
Ulga internetowa przysługuje podatnikom (w tym odrębnie każdemu z małżonków) wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata nie korzystali z odliczenia wydatków (...)
1.6. Ulga dla oszczędzających na IKZE
Ulga przysługuje podatnikom, którzy w roku podatkowym oszczędzali na emeryturę, dokonując wpłat na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) prowadzone przez: fundusze inwestycyjne,   dobrowolne fundusze emerytalne,   podmioty prowadzące działalność maklerską, (...)
1.7. Darowizny
Dochód wykazany w PIT-36 i PIT-37 lub przychód wykazany w PIT-28 można pomniejszyć o darowizny dokonane na cele: pożytku publicznego,   kultu religijnego,   krwiodawstwa.
1.8. Ulga na nowe technologie
Z dniem 1 stycznia 2016 r. został uchylony art. 26c ustawy o pdof regulujący stosowanie ulgi na nowe technologie, co oznacza, że z tym dniem ulga ta została zlikwidowana. Jednak (...)
1.9. Ulga odsetkowa
Z ulgi odsetkowej w ramach tzw. praw nabytych mogą korzystać podatnicy, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) na realizację określonych inwestycji mieszkaniowych. Odliczeniu podlegają wydatki na spłatę (...)
1.10. Ulga na działalność badawczo-rozwojową
Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) obowiązuje od 1 stycznia 2016 r., przy czym od tego czasu, zasady i warunki jej stosowania określone w art. 26e-26g updof były zmieniane. W świetle (...)
2. Odliczenia od podatku
2.1. Limity odliczeń od podatku w 2018 r.
2.2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Od podatku obliczonego przy zastosowaniu: skali podatkowej,   19% stawki podatku liniowego,   ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy mogą odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z własnych środków do polskiego (...)
2.3. Ulga na dzieci
Z ulgi na dzieci, zwanej prorodzinną, mogą korzystać podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Zasadniczo ulga ta przysługuje podatnikom na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: 1) wykonywali (...)
2.4. Ulga abolicyjna
W dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę oraz przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych funkcjonują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania. Są to: a) metoda wyłączenia (...)
2.5. Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w gospodarstwie domowym
Od 1 stycznia 2007 r. ulga z tytułu wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w gospodarstwie domowym na podstawie umowy aktywizującej obowiązuje na zasadzie praw (...)
2.6. Systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej
Od 1 stycznia 2002 r. prawo do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania przysługuje dwóm grupom podatników. Po pierwsze, prawo do odliczania wydatków poniesionych z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej (...)
V. Rozliczenie podatku
1. Rozliczenie podatku w zależności od wybranej formy opodatkowania
1.1. Podatek według skali podatkowej
Według skali podatkowej podatek dochodowy może rozliczać każdy podatnik (osoba fizyczna), bez względu na rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej. Do dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanie według (...)
1.2. Podatek liniowy
Podatnicy mogą opodatkować dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o pdof, tj. podatkiem liniowym. Podatnicy kontynuujący prowadzenie działalności gospodarczej, którzy w danym roku podatkowym (...)
1.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Podatnik kontynuujący w danym roku podatkowym prowadzenie działalności gospodarczej, który zamierza na ten rok zmienić formę opodatkowania na ryczałt ewidencjonowany, pisemne oświadczenie o wyborze ryczałtu składa naczelnikowi (...)
1.4. Karta podatkowa
Warunki, jakie musi spełnić podatnik, aby skorzystać z opodatkowania kartą podatkową, określa art. 25 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W myśl tego przepisu, opodatkowaniu w formie karty podatkowej podlegają (...)
1.5. Tabelaryczne zestawienie poszczególnych form opodatkowania
2. Rozliczanie podatków przez płatników
2.1. Należności pracownicze
Pojęcie przychodu ze stosunku pracy ma w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych szerokie znaczenie. Obejmuje ono nie tylko przychody wynikające z umowy o pracę lub (...)
2.2. Należności z umowy zlecenia i o dzieło
Obowiązek poboru zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zawartej umowy zlecenia lub umowy o dzieło ciąży na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych (...)
2.3. Przychody menedżerów
Do przychodów z działalności wykonywanej osobiście zalicza się przychody z tytułu m.in. kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (art. 13 pkt 9 ustawy o pdof). Minister Finansów w interpretacji (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl