Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
18.01.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przewodnik przeznaczony zarówno dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości. Zawiera niezbędną wiedzę, którą powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe. Serwis podzielono na dwa bloki tematyczne obejmujące rachunkowość oraz wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. Zagadnienia przedstawiono w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

zobacz więcej »
zwiń »

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Spis treści
I.
Przychody z działalności gospodarczej
1.
Jakie przychody uważa się za pochodzące ze źródła - działalność gospodarcza?
W przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawodawca wyodrębnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów/przychodów z poszczególnych źródeł. Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 3 updof, odrębnym źródłem (...)
2.
Moment powstania przychodu z działalności gospodarczej
Różne operacje gospodarcze mogą generować przychód w odmiennych terminach. Prawidłowe ustalenie daty tego przychodu jest o tyle istotne, gdyż ma kluczowe znaczenie dla poprawnego rozliczenia podatku dochodowego (...)
2.1.
Zasada ogólna ustalania daty powstania przychodu
Generalnie za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż (...)
2.2.
Moment powstania przychodu przy usługach rozliczanych w okresach rozliczeniowych
Jeśli strony umowy ustalą, że świadczona usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, wówczas omówione wcześniej zasady ustalania momentu powstania przychodu nie będą miały zastosowania, a za datę (...)
2.3.
Kiedy o powstaniu przychodu decyduje dzień otrzymania zapłaty?
W przypadku otrzymania przychodu z działalności gospodarczej, do którego nie stosuje się art. 14 ust. 1c, 1e i 1h updof (tj. zasad ustalania daty powstania przychodu omówionych wcześniej), za datę (...)
2.4.
Zaliczka na poczet dostaw towarów i usług a moment powstania przychodu
Otrzymanie zaliczki przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi nie jest jednoznaczne z uregulowaniem należności. Zaliczkę wyróżnia bowiem to, że nie ma ona charakteru definitywnego, jest wpłacana (...)
3.
Korygowanie przychodów należnych w związku z udzielonym rabatem, zwrotem towarów
Dokonując sprzedaży towarów w ramach działalności gospodarczej, podatnicy mają obowiązek wykazać jako przychód z tej działalności kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, m.in. po wyłączeniu wartości (...)
4.
Ewidencja przychodów podatkowych
4.1.
Ujmowanie przychodów w ewidencji ryczałtowca
Podatnicy opodatkowujący przychody z działalności gospodarczej ryczałtem ewidencjonowanym muszą prowadzić ewidencję przychodów. Obliguje ich do tego art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym (...)
4.2.
Ewidencjonowanie przychodów w podatkowej księdze
5.
Przychody z działalności gospodarczej - wybrane zagadnienia
W świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy rozliczaniu przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej istotne znaczenie ma charakter tych nieruchomości. (...)
5.1.
Odpłatne zbycie nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności
W świetle przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy rozliczaniu przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości wykorzystywanych na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej istotne znaczenie ma charakter tych nieruchomości. (...)
5.2.
Przychód z tytułu sprzedaży składnika majątku wycofanego z działalności gospodarczej
Na gruncie podatku dochodowego samo wycofanie składnika majątku z prowadzonej działalności gospodarczej i przekazanie go na cele prywatne nie powoduje powstania przychodu podatkowego. Przychód podatkowy powstaje bowiem (...)
5.3.
Nieodpłatne świadczenia jako firmowe przychody
Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą mogą otrzymać świadczenie nieodpłatnie lub za częściową odpłatnością. Każda taka sytuacja powinna być analizowana pod kątem powstania przychodu podatkowego. Ustawa o PIT wskazuje, (...)
5.4.
Przychód z tytułu otrzymania środków pieniężnych przyznanych bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej
Na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, starosta z Funduszu Pracy może przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie (...)
II.
Koszty uzyskania przychodu
1.
Wydatki na założenie firmy w kosztach podatkowych
Podjęcie działalności gospodarczej wiąże się z poniesieniem szeregu wydatków. Przyszły przedsiębiorca musi bowiem m.in. dokonać rejestracji i zgłoszeń w różnych urzędach i instytucjach, nabyć lub dostosować do swoich potrzeb (...)
1.1.
Koszty organizacyjne i promocyjne
Na etapie organizowania firmy podatnicy mogą ponosić m.in. koszty obsługi prawnej, koszty notarialne wynikające z zawarcia umowy spółki, czy też koszty rekrutacji pracowników. Często konieczność poniesienia (...)
1.2.
Zakup towarów i materiałów
Wydatków poniesionych przed rozpoczęciem działalności na zakup towarów handlowych i materiałów nie ujmuje się bezpośrednio w kosztach podatkowych. Powinny one zostać objęte spisem z natury sporządzanym na dzień (...)
1.3.
Środki trwałe - rozliczanie w czasie  - aktualizacja
Wydatki poniesione na środki trwałe nabyte przed rozpoczęciem działalności, podatnik ma prawo rozliczać w kosztach, ale zasadniczo w czasie i poprzez odpisy amortyzacyjne. Generalnie odpisów tych dokonuje się (...)
1.4.
Wyposażenie
Umeblowanie siedziby firmy czy też wyposażenie zaplecza socjalnego to kolejne wydatki przyszłego przedsiębiorcy. Wartość m.in. pojedynczych biurek, krzeseł, szaf, lamp, telefonów i faksów, kuchenki mikrofalowej, ekspresu (...)
1.5.
Nakłady związane z lokalem  - aktualizacja
W sytuacji, gdy na potrzeby działalności nabywany jest lokal lub budynek, wówczas ten składnik majątku, z uwagi na swoją wartość oraz przewidywany okres użytkowania, zaliczany jest do (...)
1.6.
Dotacja na rozpoczęcie działalności  - aktualizacja
Jednorazowe środki z Funduszu Pracy (FP) na rozpoczęcie działalności gospodarczej może otrzymać osoba bezrobotna (art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (...)
2.
Należności pracowników i zleceniobiorców
2.1.
Wynagrodzenia pracownicze  - aktualizacja
Terminowo wypłacane wynagrodzenia i inne należności, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o pdof oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy, pracodawcy powinni rozliczać w kosztach (...)
2.2.
Wynagrodzenie z umowy zlecenia  - aktualizacja
W odróżnieniu od należności ze stosunku pracy ustawa o pdof nie daje podatnikom możliwości zaliczania memoriałowo do kosztów podatkowych należności wypłaconych z tytułu umowy zlecenia. Jedynie wynagrodzenia ze (...)
2.3.
Składki na ubezpieczenia społeczne pracowników  - aktualizacja
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych nakłada na pracodawcę obowiązek opłacania za pracownika połowy składki na ubezpieczenie emerytalne (9,76%), części składki na ubezpieczenia rentowe (w wysokości 6,5% podstawy (...)
2.4.
Składki ZUS zleceniobiorców
Przedstawione sposoby rozliczania w kosztach pracodawcy składek na ubezpieczenia społeczne od należności wypłacanych z tytułu stosunku pracy nie dotyczą podatkowego rozliczania ZUS od należności wynikających z umów zlecenia. (...)
2.5.
Koszty podróży służbowych pracowników
Podróż służbowa ma miejsce tylko wtedy, gdy łączy się z wykonywaniem przez pracownika określonego zadania, we wskazanym przez pracodawcę czasie i miejscu (znajdującym się poza miejscowością, w której (...)
2.6.
Podróże zleceniobiorców
Przy wykonywaniu powierzonych zadań coraz częściej mobilni muszą być nie tylko pracownicy. Powszechnie stosowaną praktyką stało się wysyłanie w podróż m.in. zleceniobiorców. Warunków dokonywania zwrotu należności (...)
3.
Firmowe wyposażenie - rozliczenie w podatku dochodowym
W codziennym funkcjonowaniu firmy do stałych elementów, oprócz składników kwalifikowanych jako podlegające amortyzacji środki trwałe, należą również składniki tzw. wyposażenia. Sposób rozliczenia pod kątem kosztów uzyskania (...)
3.1.
W koszty bezpośrednio, ale nie w dacie zakupu
Do firmowego wyposażenia zalicza się dwie kategorie składników. Do pierwszej z nich należą takie, które nie zostały zaliczone do środków trwałych z uwagi na niską wartość początkową (...)
3.2.
Kiedy skorygować koszty?
Może się zdarzyć, że pierwotnie zakwalifikowany do wyposażenia składnik majątku o wartości wyższej niż 10.000 zł i przewidywanym okresie używania krótszym niż rok, w praktyce będzie w firmie wykorzystywany w okresie (...)
3.3.
Gdy nabycie sfinansowane jest dotacją
Obecnie przedsiębiorcy coraz częściej poszukują zewnętrznych źródeł finansowania wydatków ponoszonych w prowadzeniu działalności. Wśród nich znajdują się różnego rodzaju dotacje. Gdy funkcjonujący już na rynku przedsiębiorca (...)
3.4.
Odpłatne zbycie wyposażenia
Gdy dochodzi do odpłatnego zbycia firmowego wyposażenia np. w drodze sprzedaży, wówczas u przedsiębiorcy, który je zbywa, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o pdof, powstaje przychód z działalności gospodarczej. (...)
3.5.
Wycofanie na potrzeby prywatne
W odniesieniu do składników majątku zaliczonych do wyposażenia z uwagi na wartość początkową nieprzekraczającą 10.000 zł, taka operacja zasadniczo nie powoduje konieczności dokonywania korekty zmniejszającej koszty. Bez (...)
4.
Firma w mieszkaniu - rozliczanie wydatków eksploatacyjnych
Prowadzenie przez osoby fizyczne działalności gospodarczej we własnym lokalu lub budynku mieszkalnym jest dosyć często spotykaną praktyką. W takich jednak przypadkach dochodzi do styku dwóch sfer (...)
4.1.
Opłaty czynszowe
Wydatki związane z bieżącą eksploatacją mieszkania, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą, podlegają rozliczeniu w kosztach podatkowych według ogólnej zasady dotyczącej kosztów, wynikającej z ustawy o pdof. Zgodnie z zasadą zawartą (...)
4.2.
Gaz, prąd i pozostałe media
Przedsiębiorca prowadzący działalność w mieszkaniu, do kosztów uzyskania przychodów z tej działalności może również zaliczyć wydatki ponoszone na tzw. media, czyli energię elektryczną, gaz, wodę, ścieki, wywóz (...)
4.3.
Koszty rozmów służbowych z prywatnego telefonu
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w miejscu zamieszkania, o ile korzysta z prywatnego telefonu w celu przeprowadzenia związanych z nią rozmów, wydatki z tym związane ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. (...)
4.4.
Remont biura w mieszkaniu  - aktualizacja
Pomieszczenia wydzielone na potrzeby biura firmy znajdującego się w miejscu zamieszkania przedsiębiorcy zużywają się podobnie jak całe mieszkanie (budynek). Utrzymanie ich w stanie niepogorszonym wymaga przeprowadzenia od (...)
5.
Koszty zatrudnienia członków rodziny
5.1.
Członkowie rodziny na umowie o pracę
Z art. 23 ust. 1 pkt 10 ustawy o pdof wynika, że kosztu uzyskania przychodów nie stanowi wartość własnej pracy podatnika, jego małżonka i małoletnich dzieci, natomiast w przypadku prowadzenia działalności (...)
5.2.
Umowa zlecenia z krewniakiem
Wydatki ponoszone w związku z zawarciem z członkiem rodziny umowy zlecenia przedsiębiorca kwalifikuje do kosztów na ogólnych zasadach. Oznacza to, że dany wydatek jest kosztem wówczas, gdy został (...)
5.3.
Składki społeczne i zdrowotne członków rodziny  - aktualizacja
Rozliczanie składek ZUS i zdrowotnych od należności przekazywanych przez przedsiębiorcę członkom jego rodziny może odbywać się na kilka sposobów. U podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali (...)
6.
Koszty używania samochodów osobowych
Od 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe zasady obciążania firmowych kosztów podatkowych wydatkami dotyczącymi używania samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dotyczą one zarówno składników majątku firmowego, (...)
6.1.
Prywatny samochód przedsiębiorcy
Przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi często wykorzystują do celów firmowych samochody osobowe niestanowiące składnika firmowego majątku, ale ich prywatną własność. W takim przypadku na podstawie art. 23 ust. 1 (...)
6.2.
Firmowe samochody osobowe
Z przepisów ustawy o pdof wynika, że wszelkie wydatki związane z korzystaniem z samochodu osobowego używanego do tzw. celów mieszanych, czyli służbowych i prywatnych, zasadniczo obciążają koszty tylko (...)
6.3.
Samochody osobowe w leasingu
Od 2019 r. opłaty wynikające z umowy leasingu, o której mowa w art. 23a pkt 1 ustawy o pdof, czyli umowy leasingu operacyjnego danego samochodu osobowego, podlegają wyłączeniu z kosztów podatkowych w wysokości przekraczającej (...)
6.4.
Samochody pracowników wykorzystywane na potrzeby służbowe
Zatrudnieni pracownicy często w celach służbowych (np. dokonania zakupów na potrzeby zakładu pracy) poruszają się swoimi prywatnymi samochodami, a pracodawca dokonuje im zwrotu kosztów używania tych samochodów. (...)
7.
Koszty prowizji i opłat bankowych
W dobie coraz bardziej popularnych rozliczeń bezgotówkowych korzystanie z różnorodnych usług bankowych staje się firmową codziennością. Większość usług bankowych ma charakter odpłatny. Jednak nie każda opłata może (...)
7.1.
Opłata za rachunek firmowy
Zazwyczaj bank pobiera opłaty nie tylko za założenie i prowadzenie rachunku bankowego przedsiębiorcy, ale również opłaty od dokonanych na tym rachunku operacji (w tym przelewów kontrahenckich, ZUS-owskich (...)
7.2.
Koszty usług dodatkowych
Często zdarza się, że oferta bankowa związana z umową na prowadzenie firmowego rachunku przewiduje w pakiecie do rachunku dodatkowe produkty. Zazwyczaj banki oferują wraz z umową firmowego rachunku (...)
7.3.
Lokaty firmowe
Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 5, art. 17 ust. 1 pkt 2 oraz art. 30a ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof przychody z odsetek od lokat tworzonych przy rachunkach bankowych utrzymywanych w związku z prowadzoną (...)
7.4.
Gwarancje bankowe
Popularną formą zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwłaszcza przy kontraktach o znacznej wartości, są gwarancje bankowe stanowiące usługi odpłatne. W ramach takiej usługi bank, jako gwarant, zobowiązuje się (...)
7.5.
Obsługa kredytu
Rozliczenie w kosztach firmowych prowizji i opłat pobieranych przez banki w związku z udzielonym podatnikowi kredytem możliwe jest pod warunkiem, że uzyskane w ten sposób środki pieniężne zostają przeznaczone na (...)
8.
Rozliczanie kredytu w firmowych kosztach podatkowych
Generalnie wydatek poniesiony w działalności gospodarczej w celu uzyskania przychodu albo zabezpieczenia lub zachowania jego źródła stanowi koszt podatkowy. Jak to jednak zwykle bywa, od generalnej zasady (...)
9.
Koszty usług doradczych
Prowadzenie działalności gospodarczej nie ogranicza się jedynie do sprzedaży i nabywania towarów i usług. Wobec zmian zachodzących na rynku wymaga ono sprawnego poruszania się w różnych obszarach aktywności (...)
9.1.
Proces inwestycyjny
Obszarem, w którym firmy najczęściej posiłkują się doradztwem prawno-podatkowym, są zadania inwestycyjne. Podejmowanie tego typu działań zazwyczaj pociąga za sobą duże nakłady. Aby taka inwestycja się (...)
9.2.
Bieżące funkcjonowanie
Mało precyzyjne i często modyfikowane przepisy powodują, że przedsiębiorcy nie są w stanie sami śledzić na bieżąco zachodzących zmian czy też interpretować zawiłości w obowiązujących ich uregulowaniach. Ponieważ (...)
9.3.
Wierzyciele i dłużnicy
Większość przedsiębiorców dochodzących przed sądem roszczeń finansowych od kontrahentów nie robi tego osobiście, ale korzysta z pomocy prawnej. Wydatki wierzyciela związane z dochodzeniem na drodze sądowej niezapłaconej (...)
9.4.
Unijne źródła finansowania
Wiele firm w prowadzeniu działalności gospodarczej korzysta z zewnętrznych źródeł finansowania. Oprócz klasycznych kredytów czy pożyczek należą do nich również środki z unijnych programów wsparcia i aktywizacji przedsiębiorców. Popularność (...)
10.
Wydatki związane z firmowymi ubezpieczeniami
Prowadzenie działalności gospodarczej nierozerwalnie wiąże się z ryzykiem wystąpienia zdarzeń powodujących różnego rodzaju straty dotyczące ludzi i majątku, co nie pozostaje bez wpływu na efektywność prowadzonej działalności. (...)
10.1.
Ubezpieczenia firmowego majątku
Niewątpliwie wydatki przedsiębiorców na nabycie polisy zapewniającej ochronę ubezpieczeniową budynków, w których wykonywana jest działalność gospodarcza, a także znajdującego się w nich mienia, przed skutkami działania żywiołów (np. (...)
10.2.
Ubezpieczenia osobowe
Zasadniczo składki opłacone przez pracodawcę z tytułu zawartych lub odnowionych umów ubezpieczenia na rzecz pracowników nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jedynym wyjątkiem są tu umowy dotyczące (...)
11.
Wydatki na telefony
W działalności gospodarczej wykorzystywane są telefony stacjonarne, komórkowe, jak również internetowe. Dla możliwości rozliczania w kosztach podatkowych związanych z tym wydatków rodzaj używanego telefonu nie ma jednak znaczenia. (...)
11.1.
Telefon firmowy
Rozliczanie w kosztach uzyskania przychodów telefonu zarejestrowanego na firmę i wykorzystywanego wyłącznie w celach służbowych w zasadzie nie budzi wątpliwości. Wydatki związane z takim telefonem przedsiębiorca może w całości zaliczyć do (...)
11.2.
Prywatny telefon przedsiębiorcy
Niektórzy przedsiębiorcy prowadzą firmę w miejscu zamieszkania. Bardzo często w takich sytuacjach wykorzystują na potrzeby firmowe prywatne telefony. Podobnie jak w przypadku telefonów firmowych, wydatki związane z rozmowami służbowymi (...)
11.3.
Prywatny telefon pracownika
W interpretacjach wydawanych od dłuższego czasu przez Dyrektora KIS można się spotkać z twierdzeniem, że gdy abonament za telefony służbowe pracodawca opłaca w stałej, ryczałtowej kwocie, bez (...)
12.
Niektóre podatki rozliczane w kosztach firmowych
W obiegowej opinii podatków nie zalicza się do firmowych kosztów uzyskania przychodów. Tymczasem ustawodawca enumeratywnie z kosztów podatkowych wyłączył tylko podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn oraz (...)
12.1.
Podatek VAT
W obiegowej opinii podatku VAT w ogóle nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów. Tymczasem ustawodawca przewidział od tej generalnej zasady kilka wyjątków. I tak, w ustawowo określonych sytuacjach (...)
12.2.
Podatek od środków transportowych
Większość przedsiębiorców wykorzystuje w działalności gospodarczej różne środki transportu. Niektórzy z nich z tego tytułu zobowiązani są do opłacania podatku od środków transportowych. Podatek ten mają obowiązek uiszczać (...)
12.3.
Podatek od nieruchomości
Podatek od nieruchomości w prowadzeniu działalności gospodarczej opłacają podatnicy posiadający i wykorzystujący na potrzeby firmowe takie składniki majątku. Opłacanie podatku od nieruchomości należących do majątku przedsiębiorstwa stanowi (...)
12.4.
PCC przy nabyciu środka trwałego
Transakcje zawierane przez przedsiębiorców z osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej mogą mieć skutki w podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Również podatek ten nie został wyłączony z kosztów podatkowych. (...)
13.
Działania marketingowe w kosztach podatkowych
Konkurencja na rynku sprawia, że przedsiębiorcy chcąc zwiększać obroty i umacniać swoją pozycję, powinni w tym celu podejmować i angażować się w różnego rodzaju działania marketingowe. Należą do nich (...)
13.1.
Programy rabatowe
W praktyce gospodarczej mamy do czynienia z dwoma rodzajami rabatów: finansowym oraz towarowym. Rabat towarowy występuje wówczas, gdy sprzedawca bezpłatnie dodaje do sprzedanej partii towaru dodatkową jego (...)
13.2.
Sprzedaż premiowa
Sprzedaż premiowa występuje przy transakcjach, w których w momencie sprzedaży towaru lub usługi nabywca otrzymuje premię (nagrodę) będącą najczęściej nieodpłatnie wydanym towarem lub nieodpłatnie świadczoną usługą. Również (...)
13.3.
Uczestnictwo w targach
Uczestnictwo firmy w targach ma na celu prezentację własnych produktów, towarów czy usług. Tego typu działania marketingowe mieszczą się w pojęciu reklamy. Dzięki takim działaniom przedsiębiorcy pozyskują (...)
13.4.
Wydatki na poszukiwanie klientów
W definicji pojęcia marketingu mieszczą się działania mające na celu m.in. poznanie potrzeb konsumentów, ustalenie wielkości produkcji oraz metod dystrybucji i sprzedaży towarów. Często usługi marketingowe świadczą (...)
13.5.
Drobne upominki dla kontrahentów
Dla podtrzymania istniejących już kontaktów z kontrahentami, w celach promocyjnych firmy praktykują wręczanie klientom upominków np. przy okazji rozmów handlowych, jubileuszu firmy czy też w okresie świątecznym. Najczęściej (...)
13.6.
Loteria promocyjna
Do kosztów uzyskania przychodów mogą być również zaliczone wydatki ponoszone przez podatników w związku z organizacją loterii promocyjnych. Tego rodzaju działania marketingowe polegają na prowadzeniu sprzedaży połączonej (...)
13.7.
Sponsoring
Umowa sponsoringu, w przeciwieństwie do często mylonej z nią umowy darowizny, zobowiązuje strony ją zawierające do wzajemnych świadczeń. Przedsiębiorca będący sponsorem przekazuje np. gotówkę, towary, wyroby bądź (...)
14.
Sposób realizacji płatności a koszty podatkowe
14.1.
Zapłata na rachunek spoza białej listy VAT  - aktualizacja
W celu uszczelniania systemu podatku od towarów i usług poprzez ograniczanie ryzyka związanego z uczestnictwem w procederze zmierzającym do wyłudzenia VAT, na mocy przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. (...)
14.2.
Mechanizm podzielonej płatności  - aktualizacja
Podatnicy nie mogą zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów m.in. kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców - pomimo zawarcia na (...)
15.
Korekta kosztów
Korekta firmowych kosztów lub przychodów podatkowych może być wywołana różnymi czynnikami. Przyczyną jej dokonania może być udzielony kontrahentowi rabat, zwrot towaru, jak również błąd zaistniały (...)
15.1.
Gdy przyczyną nie jest błąd  - aktualizacja
Podstawową zasadą, jaka w podatku dochodowym obowiązuje w stosunku do faktur korygujących, jest ich rozliczanie w bieżącym okresie, co wynika z art. 14 ust. 1m-1p i art. 22 ust. 7c-7f ustawy o pdof. Tym samym (...)
15.2.
Powrót do faktury pierwotnej  - aktualizacja
Jeżeli pierwotnie sporządzona faktura błędnie dokumentowała stan faktyczny, co oznacza, że zawierała pomyłki, np. w ilości lub cenie towaru bądź usługi albo w stawce i w konsekwencji w kwocie podatku VAT, (...)
15.3.
Za mało przychodów lub kosztów  - aktualizacja
Czasami przedsiębiorca w bieżącym okresie, w którym powinno nastąpić rozliczenie faktury korygującej, może nie osiągnąć żadnych przychodów lub nie ponieść żadnych kosztów podatkowych. Może się również zdarzyć (...)
15.4.
Korekta a odpisy amortyzacyjne  - aktualizacja
Rabaty potransakcyjne dokumentowane fakturami korygującymi zazwyczaj dotyczą nabywanych przez podmioty gospodarcze towarów i usług. Zazwyczaj nie oznacza jednak wyłącznie. Przedsiębiorca może bowiem uzyskać rabat również w odniesieniu (...)
15.5.
Likwidacja firmy i zmiana formy opodatkowania
W szczególny sposób ustawodawca określił moment dokonania korekty przychodów i kosztów firmowych u osób fizycznych w przypadku, gdy ma ona miejsce po likwidacji działalności gospodarczej. Również odrębnie został określony (...)
15.6.
Korekta przy fakturze w walucie  - aktualizacja
Gdy faktura korygująca modyfikuje zdarzenie pierwotne udokumentowane fakturą wystawioną w walucie obcej, organy podatkowe uznają, że kursem właściwym do przeliczenia korygowanej kwoty odpowiednio przychodu lub kosztu (...)
III.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1.
Definicja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
1.1.
Środki trwałe podlegające amortyzacji
Zgodnie z art. 22a ust. 1 updof, za środki trwałe podlegające amortyzacji uważa się: a) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, b) maszyny, urządzenia i środki transportu, c) inne przedmioty, jeżeli stanowią (...)
1.2.
Wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji
Zgodnie z art. 22b ust. 1 updof za wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji uważa się nabyte, od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 1) (...)
1.3.
Składniki majątku niepodlegające amortyzacji
Zgodnie z art. 22c updof, amortyzacji nie podlegają: 1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, 2) budynki mieszkalne wraz ze znajdującymi się w nich dźwigami lub lokale mieszkalne, służące prowadzonej działalności (...)
2.
Ustalanie wartości początkowej
2.1.
Nabycie w drodze kupna
Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest prawidłowo określona wartość początkowa danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Wartość tę ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego lub (...)
2.2.
Wytworzenie we własnym zakresie
W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie za wartość początkową przyjmuje się koszt wytworzenia, którego zasady ustalania zostały określone w art. 22g ust. 4 updof. W myśl tych przepisów, do kosztów wytworzenia zalicza (...)
2.3.
Koszt wytworzenia określony przez biegłego
Zdarzają się sytuacje, w których podatnik wprowadza do działalności składnik majątku, który wcześniej wytworzył do użytku prywatnego. Może wówczas mieć trudności z udokumentowaniem wydatków poniesionych na wytworzenie danego środka trwałego. (...)
2.4.
Nieruchomości mieszkalne
Podatnicy wykorzystujący w działalności gospodarczej nieruchomości mieszkalne, mogą ustalić ich wartość początkową tzw. metodą uproszczoną. Uregulowania dotyczące ustalania wartości początkowej budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w taki (...)
2.5.
Nabycie nieodpłatne
Stosownie do art. 22g ust. 1 pkt 3 updof, w razie nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, ich wartość początkową ustala (...)
2.6.
Nabycie w formie wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną
Zgodnie z art. 22g ust. 1 pkt 4 updof, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki (...)
2.7.
Nabycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
W razie nabycia w drodze kupna lub przyjęcia do odpłatnego korzystania przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, łączną wartość początkową nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowi: 1) (...)
2.8.
Przekształcenie (zmiana) formy prawnej, podział, łączenie podmiotów
W razie zmiany formy prawnej, a także połączenia albo podziału podmiotów dokonywanych na podstawie odrębnych przepisów - wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się (...)
2.9.
Otrzymanie w związku z likwidacją spółki lub osoby prawnej
W razie otrzymania przez podatnika środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w związku z likwidacją spółki lub osoby prawnej, wartość poszczególnych składników majątku ustala podatnik, jednak w wysokości nie (...)
2.10.
Nabycie w wyniku wykonania świadczenia niepieniężnego
Jeżeli dłużnik uregulował swoje zobowiązanie poprzez świadczenie w miejsce wykonania (datio in solutum), a podatnik (wierzyciel) przedmiot tego świadczenia zaliczył do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, (...)
2.11.
Wartość początkowa w związku z prowadzeniem zagranicznego zakładu
Zasady ustalania wartości składników majątkowych stanowiących "wyposażenie" zagranicznego zakładu prowadzonego przez zagranicznego przedsiębiorcę na terytorium Polski reguluje art. 22g ust. 1 pkt 7 updof. W myśl tego przepisu, za (...)
2.12.
Współwłasność
W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika (...)
2.13.
Ulepszenie środka trwałego
Wydatki na ulepszenie środka trwałego zwiększają jego wartość początkową. Zgodnie z art. 22g ust. 17 updof środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich (...)
2.14.
Odłączanie/przyłączanie części składowej lub peryferyjnej
W razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną (...)
3.
Metody amortyzacji
3.1.
Metoda liniowa
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z wykorzystaniem stawek określonych w Wykazie stawek amortyzacyjnych (stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy o PIT) od wartości początkowej środków trwałych począwszy od pierwszego miesiąca (...)
3.1.1.
Podwyższenie stawki amortyzacyjnej budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych i złych
Możliwość podwyższenia stawek amortyzacyjnych w związku z użytkowaniem budynków i budowli w warunkach pogorszonych i złych wynika z art. 22i ust. 2 pkt 1 updof. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy mogą podwyższać stawki podane w Wykazie stawek (...)
3.1.2.
Podwyższenie stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych wymagających szczególnej sprawności technicznej
Możliwość podwyższenia stawek amortyzacyjnych w związku użytkowaniem środków trwałych w sposób bardziej intensywny określają przepisy art. 22i ust. 2 pkt 2 updof. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, (...)
3.1.3.
Podwyższenie stawki amortyzacyjnej dla składników majątku poddanych postępowi technicznemu
Jak wynika z art. 22i ust. 2 pkt 3 updof, podatnicy mogą podwyższać stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (...)
3.1.4.
Stawki obniżone zgodnie z decyzją podatnika
Wysokość obniżenia stawki amortyzacyjnej dla danego środka trwałego jest dowolna i wynika z decyzji podatnika. Uwaga! Z tych samych powodów, jakie zostały podane w pkt  3.1.3. podatnicy nie mogą obniżać (...)
3.2.
Metoda degresywna
Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku (...)
3.3.
Metoda jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
3.3.1.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nieprzekraczającej 10.000 zł
Gdy wartość początkowa składnika majątku nie przekracza 10.000 zł, odpowiednie zastosowanie mogą znaleźć przepisy art. 22d ust. 1 lub art. 22f ust. 3 updof. W takim przypadku wartość nabytego składnika (...)
3.3.2.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych - podatnicy mali i rozpoczynający działalność
Prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych o wartości wyższej niż 10.000 zł mają podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz tzw. mali podatnicy. Status małego podatnika ustala się (...)
3.3.3.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych - wszyscy podatnicy
W Dz. U. z 2017 r. pod poz. 1448 opublikowano ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, która (...)
3.4.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych - przeciwdziałanie COVID-19
Stosownie do art. 52s ust. 1 updof podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, (...)
3.5.
Indywidualnie ustalone stawki amortyzacyjne
Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie (...)
3.6.
Amortyzacja sezonowa
Zasady amortyzacji sezonowej określają przepisy art. 22h ust. 1 pkt 3 updof. Wynika z nich, iż odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania, ustalając (...)
3.7.
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych jedyną dopuszczalną metodą amortyzacji jest metoda liniowa. Zgodnie z art. 22m ust. 1 updof okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych nie może być (...)
IV.
Odliczenia od dochodu i podatku
1.
Odliczenia od dochodu
1.1.
Limity odliczeń od dochodu w 2021 r.  - aktualizacja
1.2.
Składki na ubezpieczenia społeczne
Odliczeniu od dochodu (przychodu) podlegają składki na ubezpieczenia społeczne opłacane zarówno do polskiego jak i zagranicznego systemu ubezpieczeń. W ramach polskiego sytemu ubezpieczeń społecznych podatnik może pomniejszyć dochód (...)
1.3.
Zwrot nienależnie pobranych świadczeń
W zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-37 lub PIT-28 istnieje możliwość pomniejszenia dochodu o kwoty zwróconych świadczeń nienależnie pobranych przez podatnika, które: uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu,   nie zostały potrącone (...)
1.4.
Ulga rehabilitacyjna  - aktualizacja
Ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu od: dochodu podlegającego opodatkowaniu według skali podatkowej lub    przychodu opodatkowanego w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wydatków poniesionych na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania (...)
1.5.
Ulga internetowa
Ulga internetowa przysługuje podatnikom (w tym odrębnie każdemu z małżonków) wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, pod warunkiem, że w okresie poprzedzającym te lata nie korzystali z odliczenia wydatków (...)
1.6.
Ulga dla oszczędzających na IKZE
Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) to narzędzie, które umożliwia oszczędzanie środków na przyszłą emeryturę. Gromadzenie takich oszczędności na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. (...)
1.7.
Darowizny  - aktualizacja
Dochód wykazany w PIT-36 i PIT-37 lub przychód wykazany w PIT-28 można pomniejszyć o darowizny dokonane na cele: pożytku publicznego,   kultu religijnego,   krwiodawstwa,  kształcenia zawodowego,  określone w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 sierpnia (...)
1.8.
Darowizny przekazane na walkę z koronawirusem  - aktualizacja
Podatnicy PIT mogą odliczyć od podstawy opodatkowania (także na etapie obliczania zaliczek na podatek dochodowy) darowizny (pieniężne lub rzeczowe), przekazane na walkę z koronawirusem: podmiotom wykonującym działalność (...)
1.9.
Darowizny na wsparcie oświaty
Od podstawy obliczenia podatku podatnik może odliczyć darowizny rzeczowe, których przedmiotem są komputery przenośne będące laptopami lub tabletami, przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do końca (...)
1.10.
Ulga termomodernizacyjna
Podstawę stosowania ulgi termomodernizacyjnej stanowi art. 26h ustawy o pdof oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. W ramach ulgi odliczeniu podlegają wydatki poniesione w roku podatkowym na (...)
1.11.
Ulga dla objętych systemem e-TOLL
Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa wprowadziły nowy system poboru opłat e-TOLL, który zastępuje dotychczasowy system viaTOLL. System e-TOLL to nowoczesne rozwiązanie oparte na technologii pozycjonowania satelitarnego. (...)
1.12.
Ulga odsetkowa
Z ulgi odsetkowej w ramach tzw. praw nabytych mogą korzystać podatnicy, którym w latach 2002-2006 został udzielony kredyt (pożyczka) na realizację określonych inwestycji mieszkaniowych. Odliczeniu podlegają wydatki na spłatę (...)
1.13.
Ulga na działalność badawczo-rozwojową
Ulga B+R jest ulgą podatkową adresowaną do podmiotów gospodarczych, które w ramach prowadzonej działalności ponoszą koszty na działalność badawczo-rozwojową. W praktyce ulga ta polega na możliwości podwójnego (...)
2.
Odliczenia od podatku
2.1.
Limity odliczeń od podatku w 2021 r.  - aktualizacja
2.2.
Składki na ubezpieczenie zdrowotne
Od podatku obliczonego przy zastosowaniu: skali podatkowej,   19% stawki podatku liniowego,   ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatnicy mogą odliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone z własnych środków do polskiego (...)
2.3.
Ulga na dzieci  - aktualizacja
Z ulgi na dzieci, zwanej prorodzinną, mogą korzystać podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Zasadniczo ulga ta przysługuje podatnikom na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: 1) wykonywali (...)
2.4.
Ulga abolicyjna
W dwustronnych umowach w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartych przez Polskę oraz przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych funkcjonują dwie metody unikania podwójnego opodatkowania. Są to: a) metoda wyłączenia (...)
2.5.
Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w gospodarstwie domowym
Od 1 stycznia 2007 r. ulga z tytułu wydatków na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne osoby zatrudnionej w gospodarstwie domowym na podstawie umowy aktywizującej obowiązuje na zasadzie praw (...)
2.6.
Systematyczne gromadzenie oszczędności w kasie mieszkaniowej
Od 1 stycznia 2002 r. prawo do ulgi z tytułu systematycznego oszczędzania przysługuje dwóm grupom podatników. Po pierwsze, prawo do odliczania wydatków poniesionych z tytułu oszczędzania w kasie mieszkaniowej (...)
V.
Rozliczenie podatku
1.
Rozliczenie podatku w zależności od wybranej formy opodatkowania
1.1.
Podatek według skali podatkowej  - aktualizacja
Według skali podatkowej podatek dochodowy może rozliczać każdy podatnik (osoba fizyczna), bez względu na rodzaj i rozmiar prowadzonej działalności gospodarczej. Do dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanie według (...)
1.2.
Podatek liniowy  - aktualizacja
Podatnicy mogą opodatkować dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy o pdof, tj. podatkiem liniowym. Podatnik, który w 2022 r. zdecyduje się opłacać podatek liniowy, (...)
1.3.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych  - aktualizacja
Podatnik, który jako formę opodatkowania na 2022 r. zamierza wybrać ryczałt ewidencjonowany, powinien złożyć pisemne oświadczenie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w 2022 r. (...)
1.4.
Karta podatkowa  - aktualizacja
Z dniem 1 stycznia 2022 r. zniesiono możliwość złożenia wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. Obecnie korzystanie z tej formy opodatkowania jest możliwe wyłącznie przez podatników, którzy kontynuują (...)
2.
Rozliczanie podatków przez płatników
2.1.
Należności pracownicze  - aktualizacja
Pojęcie przychodu ze stosunku pracy ma w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych szerokie znaczenie. Obejmuje ono nie tylko przychody wynikające z umowy o pracę lub (...)
2.2.
Należności z umowy zlecenia i o dzieło  - aktualizacja
Obowiązek poboru zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu zawartej umowy zlecenia lub umowy o dzieło ciąży m.in. na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach (...)
2.3.
Przychody menedżerów  - aktualizacja
Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 31 maja 2010 r., nr DD2/033/95/KBF/10/403 stwierdził, że przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, stanowią przychody (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook