Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
18.01.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przewodnik przeznaczony zarówno dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości. Zawiera niezbędną wiedzę, którą powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe. Serwis podzielono na dwa bloki tematyczne obejmujące rachunkowość oraz wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. Zagadnienia przedstawiono w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

zobacz więcej »
zwiń »

Podatek dochodowy od osób prawnych

Spis treści
I.
Przychody podatkowe
1.
Co stanowi przychód podatkowy?  - aktualizacja
W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: updop) nie zawarto definicji przychodu podatkowego. Określono w niej jedynie przykładowe przychody - w art. 12 ust. 1. Na podstawie tego przepisu (...)
2.
Przychody niestanowiące przychodów podatkowych  - aktualizacja
Za przychody z działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 updop). W art. 12 ust. 4 updop (...)
3.
Moment powstania przychodu
Za datę powstania przychodu z działalności gospodarczej uważa się zasadniczo dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia (...)
4.
Korekta przychodów
Jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczywistą omyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiągniętych w okresie rozliczeniowym, w którym została (...)
5.
Wybrane zagadnienia związane z przychodami
5.1.
Przychody z nieopłatnych świadczeń
Stosownie do art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, przychodem podatkowym jest w szczególności wartość otrzymanych rzeczy lub praw, a także wartość innych świadczeń w naturze, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie (...)
5.2.
Zasady ustalania przychodu z nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych
Wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym otrzymanych nieodpłatnie, określa się zasadniczo na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem (...)
5.3.
Wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań  - aktualizacja
Generalnie, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 updop, wartość umorzonych lub przedawnionych zobowiązań, w tym z tytułu zaciągniętych pożyczek/kredytów (z wyjątkiem umorzonych pożyczek z Funduszu Pracy) stanowi przychód podatkowy.
5.4.
Zwrot wierzytelności, które zostały uprzednio odpisane jako nieściągalne lub umorzone
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 updop do przychodów zalicza się wartość zwróconych wierzytelności, które uprzednio (zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 25 lub 43 updop), zostały odpisane jako (...)
5.5.
Umorzenie, przedawnienie lub odpisanie jako nieściągalne należności objętych odpisem aktualizującym
Przychód stanowi wartość należności umorzonych, przedawnionych lub odpisanych jako nieściągalne w tej części, od której dokonane odpisy aktualizujące zostały uprzednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (art. 12 (...)
5.6.
Ustanie przyczyn, dla których dokonano odpisów aktualizujących
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4e updop, do przychodów zalicza się równowartość odpisów aktualizujących wartość należności, uprzednio zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów, w przypadku ustania przyczyn, dla (...)
5.7.
Naliczony podatek VAT/podatek akcyzowy w przychodach podatkowych
W przypadku obniżenia lub zwrotu podatku VAT lub zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z odrębnymi przepisami, przychodem jest naliczony VAT lub zwrócony podatek akcyzowy, w tej części, w której podatek (...)
5.8.
Korekta VAT a przychody
Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4g updop przychodem podatkowym jest kwota podatku VAT: a) nieuwzględniona w wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, podlegających amortyzacji zgodnie z art. 16a-16m, (...)
5.9.
Pożyczka waloryzowana kursem waluty obcej
Do przychodów zalicza się również przychody osiągnięte w związku ze zwrotem lub otrzymaniem pożyczki (kredytu), jeżeli pożyczka (kredyt) była waloryzowana kursem waluty obcej. Przychód taki powstanie, (...)
5.10.
Przychody w walutach obcych
Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Jeśli zatem przykładowo (...)
5.11.
Odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej samochodu osobowego
Jeśli samochód osobowy jest wykorzystywany do tzw. celów mieszanych (tj. generalnie, gdy nie jest prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu dla celów VAT), podatnik może zaliczyć do kosztów (...)
5.12.
Wartość przychodów z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług
Przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy, praw majątkowych lub świadczenia usług jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Jeżeli jednak cena bez uzasadnionych przyczyn ekonomicznych znacznie odbiega od (...)
5.13.
Regulowanie zobowiązań w formie niepieniężnej
Jak wynika z art. 14a updop, w przypadku gdy podatnik przez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości albo w części zobowiązanie, w tym z tytułu zaciągniętej pożyczki (kredytu), dywidendy, umorzenia albo zbycia w celu (...)
II.
Koszty uzyskania przychodów
1.
Definicja kosztów podatkowych
Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 updop. (...)
2.
Dokumentowanie kosztów podatkowych
Przepisy updop nie określają sposobu, w jaki podatnik obowiązany jest dokumentować poniesione wydatki, aby mógł zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodów. W praktyce przyjmuje się, że jeżeli (...)
3.
Podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie
Dla ustalenia momentu zaliczenia wydatków w ciężar kosztów uzyskania przychodów, podatnik CIT powinien "podzielić" koszty na bezpośrednio związane z przychodami oraz inne niż bezpośrednio związane z przychodami - (...)
4.
Moment potrącenia kosztów bezpośrednich
Tryb rozliczeń kosztów bezpośrednich reguluje art. 15 ust. 4, 4b i 4c updop. Stosownie do pierwszego z tych przepisów, koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, poniesione w latach poprzedzających rok (...)
5.
Moment potrącenia kosztów pośrednich  - aktualizacja
Koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Jeżeli koszty pośrednie dotyczą okresu, który przekracza rok podatkowy, a nie jest (...)
6.
Potrącanie kosztów według zasad szczególnych  - aktualizacja
Należności m.in. ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakład pracy stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub (...)
7.
Wycena kosztu poniesionego w walucie obcej  - aktualizacja
Na potrzeby podatku dochodowego koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień (...)
8.
Korekta kosztów podatkowych
Zasady korygowania kosztów uzyskania przychodów, zawarte w art. 15 ust. 4i-4l updop, zostały "wprowadzone" do updop z dniem 1 stycznia 2016 r. W przepisach tych zapisano, że jeżeli korekta kosztu uzyskania (...)
9.
Transakcje przekraczające 15.000 zł a koszty uzyskania przychodów  - aktualizacja
Od 1 stycznia 2017 r. dokonywanie lub przyjmowanie płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą powinno następować za pośrednictwem rachunku płatniczego przedsiębiorcy, w każdym przypadku, gdy: stroną transakcji, z której wynika (...)
10.
Odsetki od kredytu zaciągniętego na wypłatę dywidendy
Zgodnie z uchwałą siedmiu sędziów NSA z 12 grudnia 2011 r., sygn. akt II FPS 2/11, wydatki na spłatę odsetek od kredytu wykorzystanego na potrzeby wypłaty dywidendy oraz (...)
11.
Niedobory w towarach handlowych/materiałach
Niedobory nie są wymienione w art. 16 ust. 1 updop jako niestanowiące kosztów uzyskania przychodów, wobec czego mogą być uwzględniane w rozliczeniu podatkowym na zasadach ogólnych. W praktyce ugruntował się (...)
12.
Fundusz na cele inwestycyjne  - aktualizacja
Fundusz na cele inwestycyjne to nowy model podatkowego rozliczania wydatków na cele inwestycyjne – poprzez ich zaliczenie do kosztów uzyskania przychodu jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. Skorzystanie z funduszu jest możliwe od 1 stycznia (...)
13.
Koszty i wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów  - aktualizacja
Art. 16 ust. 1 updop stanowi katalog kosztów, które nie mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
III.
Różnice kursowe
1.
Różnice kursowe ustalane tzw. metodą podatkową
1.1.
Kiedy powstają różnice kursowe?
Podatnicy CIT mogą dla celów podatku dochodowego ustalać różnice kursowe albo tzw. metodą podatkową, określoną w art. 15a updop albo na podstawie przepisów o rachunkowości (art. 9b updop).
1.2.
Różnice kursowe dotyczące przychodu ze sprzedaży wyrażonego w walucie obcej
Dla celów podatku dochodowego przychody wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień (...)
1.3.
Różnice kursowe dotyczące kosztu wyrażonego w walucie obcej
W sytuacji, gdy koszt jest wyrażony w walucie obcej i zapłata następuje w walucie obcej, mogą powstać podatkowe różnice kursowe. Różnice te powstaną, gdy wartość poniesionego kosztu wyrażonego w walucie (...)
1.4.
Różnice kursowe od własnych środków pieniężnych
Podatkowe różnice kursowe powstają m.in. wówczas, gdy wartość otrzymanych lub nabytych środków lub wartości pieniężnych w walucie obcej w dniu ich wpływu: jest niższa od wartości tych środków (...)
1.5.
Waluta obca kupiona/sprzedana w banku lub kantorze
W przypadku, gdy na rachunek walutowy lub do kasy walutowej wpłynie waluta obca, która została w tym celu zakupiona w kantorze lub banku, do wyceny (...)
1.6.
Wybrane zasady ustalania różnic kursowych
2.
Różnice kursowe ustalane metodą rachunkową
Podatnicy mogą dla celów podatkowych ustalać różnice kursowe tzw. metodą rachunkową, tj. na podstawie przepisów o rachunkowości. Zasady stosowania tej metody określone zostały w art. 9b updop. Z przepisów (...)
IV.
Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
1.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.1.
Definicja środków trwałych podlegających amortyzacji
Zgodnie z art. 16a ust. 1 updop, za środki trwałe podlegające amortyzacji uważa się: a) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, b) maszyny, urządzenia i środki transportu, c) inne przedmioty, jeżeli stanowią (...)
1.2.
Definicja wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji  - aktualizacja
Amortyzacji podlegają, z zastrzeżeniem art. 16c, nabyte od innego podmiotu, nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania: 1) spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, 2) autorskie lub pokrewne (...)
1.3.
Składniki majątku niepodlegające amortyzacji  - aktualizacja
Zgodnie z art. 16c updop, amortyzacji nie podlegają: 1) grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów, 2) budynki, lokale, budowle i urządzenia zaliczane do spółdzielczych zasobów mieszkaniowych lub służących działalności społeczno-wychowawczej prowadzonej (...)
1.4.
Wartość początkowa składnika majątku
Podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest prawidłowo określona wartość początkowa danego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej. Wartość tę ustala się na dzień przyjęcia środka trwałego lub (...)
1.4.1.
Nabycie w drodze kupna
Przepisy przewidują, że wartością początkową odpłatnie nabytych środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych jest ich cena nabycia. W myśl art. 16g ust. 3 updop, za cenę nabycia uważa się kwotę (...)
1.4.2.
Wytworzenie we własnym zakresie
W przypadku wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie za wartość początkową przyjmuje się koszt wytworzenia, którego zasady ustalania zostały określone w art. 16g ust. 4 updop. W myśl tych przepisów, do kosztów wytworzenia zalicza (...)
1.4.3.
Nabycie nieodpłatne
W razie nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób ich wartość początkową ustala się w wysokości wartości rynkowej z dnia nabycia, (...)
1.4.4.
Nabycie w formie wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki będącej osobą prawną
W razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki albo spółdzielni - ustaloną przez podatnika na dzień wniesieni wkładu wartość poszczególnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych (...)
1.4.5.
Nabycie w formie wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną
Zgodnie z art. 16g ust. 1 pkt 4a updop, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki (...)
1.4.6.
Współwłasność
W razie gdy składnik majątku stanowi współwłasność podatnika, wartość początkową tego składnika ustala się w takiej proporcji jego wartości, w jakiej pozostaje udział podatnika we własności tego składnika (...)
1.4.7.
Ulepszenie środka trwałego
Wydatki na ulepszenie środka trwałego zwiększają jego wartość początkową. Zgodnie z art. 16g ust. 13 updop środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich (...)
1.4.8.
Odłączanie/przyłączanie części składowej lub peryferyjnej
W razie trwałego odłączenia od danego środka trwałego części składowej lub peryferyjnej wartość początkową tego środka zmniejsza się, od następnego miesiąca po odłączeniu, o różnicę między ceną (...)
2.
Metody amortyzacji
2.1.
Metoda liniowa
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się z wykorzystaniem stawek określonych Wykazie stawek amortyzacyjnych (stanowiącym załącznik nr 1 do updop) od wartości początkowej środków trwałych począwszy od pierwszego miesiąca następującego (...)
2.1.1.
Podwyższenie stawki amortyzacyjnej budynków i budowli używanych w warunkach pogorszonych i złych
Możliwość podwyższenia stawek amortyzacyjnych w związku użytkowaniem budynków i budowli w warunkach pogorszonych i złych wynika z art. 16i ust. 2 pkt 1 updop. Zgodnie z tym przepisem, podatnicy mogą podwyższać stawki podane (...)
2.1.2.
Podwyższenie stawki amortyzacyjnej dla środków trwałych wymagających szczególnej sprawności technicznej
Możliwość podwyższenia stawek amortyzacyjnych w związku użytkowaniem środków trwałych w sposób bardziej intensywny określają przepisy art. 16i ust. 2 pkt 2 updop. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności (...)
2.1.3.
Podwyższenie stawki amortyzacyjnej poddanych postępowi technicznemu
Jak wynika z art. 16i ust. 2 pkt 3 updop, podatnicy mogą podwyższać stawki podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (...)
2.1.4.
Stawki obniżone zgodnie z decyzją podatnika
Wysokość obniżenia stawki amortyzacyjnej dla danego środka trwałego jest dowolna i wynika z decyzji podatnika. Zmiany stawki dokonuje się począwszy od miesiąca, w którym środki te zostały wprowadzone do (...)
2.2.
Metoda degresywna
Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3-6 i 8 Klasyfikacji oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych, w pierwszym podatkowym roku (...)
2.3.
Metoda jednorazowego odpisu amortyzacyjnego
2.3.1.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości początkowej nie przekraczającej 10.000 zł
Gdy wartość początkowa składnika majątku nie przekracza 10.000 zł, odpowiednie zastosowanie mogą znaleźć przepisy art. 16d ust. 1 lub art. 16f ust. 3 updop. W takim przypadku wartość nabytego lub wytworzonego (...)
2.3.2.
Jednorazowa amortyzacja - podatnicy mali i rozpoczynający działalność  - aktualizacja
Prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych o wartości wyższej niż 10.000 zł mają podatnicy w roku podatkowym, w którym rozpoczęli działalność oraz tzw. mali podatnicy. Status małego podatnika ustala się (...)
2.3.3.
Jednorazowa amortyzacja - wszyscy podatnicy
Na podstawie art. 16k ust. 14-21 ustawy o PDOP podatnicy mają możliwość dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 (...)
2.3.4.
Jednorazowa amortyzacja środków trwałych - w okresie  COVID-19
Stosownie do art. 38k ust. 1 ustawy o PDOP podatnicy mogą dokonywać jednorazowo odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem (...)
2.4.
Indywidualnie ustalone stawki amortyzacyjne
Podatnicy mogą indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika, z tym że okres amortyzacji nie (...)
2.5.
Amortyzacja sezonowa
Zasady amortyzacji sezonowej określają przepisy art. 16h ust. 1 pkt 3 updop. Wynika z nich, iż odpisów amortyzacyjnych od używanych sezonowo środków trwałych dokonuje się w okresie ich wykorzystywania, ustalając (...)
2.6.
Amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych  - aktualizacja
W przypadku wartości niematerialnych i prawnych jedyną dopuszczalną metodą amortyzacji jest metoda liniowa.
V.
Leasing
1.
Amortyzacja przedmiotu leasingu finansowego (kapitałowego)
W myśl art. 16a ust. 2 pkt 3 updop, do środków trwałych zalicza się: budowle, budynki, lokale będące odrębną własnością,  maszyny, urządzenia, środki transportu,  inne przedmioty,
1.1.
Ustalanie wartości początkowej
Przepisy podatkowe nie odnoszą się do sposobu ustalania wartości początkowej środków trwałych używanych na podstawie leasingu finansowego. Powszechnie przyjmuje się, że powinno się tu stosować regulacje odnoszące się do (...)
1.2.
Metoda amortyzacji
Przed rozpoczęciem amortyzacji podatnicy dokonują wyboru jednej z metod amortyzacji, którą stosują konsekwentnie przez cały okres amortyzacji. Stosownie do art. 16ł ust. 4 updop, w przypadku umów leasingu finansowego (kapitałowego) (...)
2.
Leasing operacyjny
Możliwość zaliczania rat leasingowych do kosztów uzyskania przychodów należy rozpatrywać w kontekście ogólnej definicji kosztów uzyskania przychodów zawartej w art. 15 ust. 1 updop. Zgodnie z tym przepisem, kosztami uzyskania przychodów (...)
VI.
Zwolnienia od podatku - przedmiotowe
1.
Kiedy można skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego?  - aktualizacja
Ustawodawca przewidział możliwość zwolnienia od podatku niektórych dochodów uzyskanych przez podatników CIT. Kwestię tych zwolnień reguluje art. 17 updop. Z przepisu tego wynika, że wolne od podatku dochodowego (...)
2.
Kiedy nie ma zastosowania zwolnienie od podatku?
Zwolnienie, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 updop, nie dotyczy: dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, (...)
3.
Wybrane zagadnienia związane ze zwolnieniem od podatku
3.1.
Wydatek niestanowiący kosztu uzyskania przychodów w podmiocie prowadzącym działalność statutową
W przypadku podatników, których dochody korzystają ze zwolnienia od podatku w związku z przeznaczeniem ich na cele statutowe, należy w pierwszej kolejności zbadać, czy wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów (...)
3.2.
Dochód wydatkowany na PFRON  - aktualizacja
Wydatków na PFRON oraz odsetek od zaległości budżetowych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. Jednocześnie, wydatki te nie znajdują się w katalogu celów statutowych określonych (...)
3.3.
Odsetki od zaległych składek ZUS oraz koszty egzekucyjne a cele statutowe  - aktualizacja
Zapłacone odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowego regulowania składek ZUS oraz koszty egzekucyjne nie są wydatkami ponoszonymi na cele statutowe. Z tego względu dochód, w części odpowiadającej tym (...)
3.4.
Dotacja na zakup środków trwałych
Wartość dotacji otrzymanej na zakup środka trwałego stanowi dla podatnika CIT przychód podatkowy, który korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 21 (...)
3.5.
Zwolnienie dochodów spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych  - aktualizacja
W myśl art. 17 ust. 1 pkt 44 updop, wolne od podatku dochodowego są dochody m.in. spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych - w części przeznaczonej na cele związane z utrzymaniem tych zasobów, (...)
VII.
Odliczenia od dochodu
1.
Ogólne zasady określania dochodu do opodatkowania  - aktualizacja
Przedmiotem opodatkowania jest dochód (nadwyżka przychodów nad poniesionymi kosztami), który firma uzyskała w danym roku podatkowym, stanowiący sumę: dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz   dochodu osiągniętego z innych źródeł (...)
2.
Korekta podstawy opodatkowania/straty z tytułu zatoru płatniczego  - aktualizacja
Od 1 stycznia 2020 r., jeżeli minie 90 dni od upływu terminu zapłaty za dostarczone towary lub wykonaną usługę, wierzyciel ma prawo, a dłużnik obowiązek skorygowania podstawy (...)
3.
Obniżenie dochodu o straty z lat ubiegłych
Od 1 stycznia 2018 r. w ustawie o CIT wprowadzony został podział na dwa źródła przychodów, tj. na przychody: z zysków kapitałowych oraz   z innych źródeł przychodów (innych niż z zysków kapitałowych). Zgodnie (...)
4.
Odliczanie darowizn od dochodu  - aktualizacja
4.1.
Darowizny na cele organizacji pożytku publicznego
Aby ustalić podstawę opodatkowania, od dochodu (ustalonego zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1 updop) odlicza się m.in. darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 (...)
4.2.
Darowizny na cele kultu religijnego
Podatnik może pomniejszyć podstawę opodatkowania o wartość darowizny przekazanej na cele kultu religijnego. Ten rodzaj darowizn został wskazany w art. 18 ust. 1 pkt 7 updop. Wartość darowizny na cele (...)
4.3.
Darowizny na cele kształcenia zawodowego
Podatnik CIT może odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele kształcenia zawodowego publicznym szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe, o których mowa w art. 4 pkt 28a (...)
4.4.
Darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą kościoła
W ustawach regulujących stosunki państwa z poszczególnymi kościołami zawarte są przepisy zezwalające na odliczenie od dochodu, bez ograniczeń kwotowych darowizn na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą Kościoła Katolickiego oraz (...)
4.5.
Darowizny w okresie epidemii  - aktualizacja
Stosownie do art. 38g updop podatnicy mogą odliczać darowizny przekazane od 1 stycznia 2020 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 na (...)
5.
Ulgi podatkowe  - aktualizacja
5.1.
Ulga na działalność badawczo-rozwojową (B+R) i ulga IP Box
Ulga B+R jest ulgą podatkową adresowaną do podmiotów gospodarczych, które w ramach prowadzonej działalności ponoszą koszty na działalność badawczo-rozwojową. W praktyce ulga ta polega na możliwości podwójnego (...)
5.2.
Ulga podatkowa dla objętych systemem e-TOLL
Wydatki związane z nowym systemem e-TOLL mogą być ujmowane w kosztach podatkowych na zasadach ogólnych. Dodatkowo od 29 czerwca 2021 r. obowiązuje ulga podatkowa w CIT dla przewoźników, tzw. (...)
5.3.
Ulga konsolidacyjna
Kwestię ulgi konsolidacyjnej reguluje art. 18ec updop. Ulga ta ma zastosowanie do wydatków poniesionych po dniu 31 grudnia 2021 r. (art. 67 ust. 1 ustawy nowelizującej - Polski Ład). W ramach (...)
5.4.
Ulga na prototyp
Od 1 stycznia 2022 r. podatnicy mogą skorzystać z ulgi na nowy produkt, tzw. ulgi na prototyp, uregulowanej w art. 18ea updop. Ulga na prototyp może być stosowana do (...)
5.5.
Ulga dla zwiększających przychody ze sprzedaży
Od 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje ulga dla zwiększających przychody ze sprzedaży, uregulowana w art. 18eb updop. Może być ona stosowana do wydatków poniesionych po dniu 31 grudnia (...)
5.6.
Ulga na wsparcie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki
Podatnicy mogą skorzystać z ulgi na wsparcie sportu, kultury oraz szkolnictwa wyższego i nauki, zgodnie z nowo dodanymi regulacjami zawartymi w art. 18ee updop. Omawiana (...)
5.7.
Ulga na nabycie terminala płatniczego
Ulga na terminal płatniczy jest uregulowana w art. 18ef updop. Ma ona zastosowanie do wydatków poniesionych po dniu 31 grudnia 2021 r. (art. 67 ust. 1 ustawy nowelizującej - Polski (...)
5.8.
Ulga na robotyzację
Podatnicy mogą skorzystać z ulgi na robotyzację, uregulowanej w art. 38eb updop. Odliczenie w ramach omawianej ulgi ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku (...)
5.9.
Ulga na innowacyjnych pracowników - od 2023 r.
Z dniem 1 stycznia 2022 r. dodano art. 18db updop wprowadzający ulgę na innowacyjnych pracowników. Ulgę tę będzie się stosowało po raz pierwszy w 2023 r. W przypadku podatników CIT, których (...)
5.10.
Ulga w związku z wejściem na giełdę
Od 1 stycznia 2022 r. funkcjonuje ulga dotycząca Pierwszej Oferty Publicznej (POP), związana z wejściem spółki na giełdę. Ulgę tę reguluje art. 18ed updop. Ulga ta ma zastosowanie (...)
VIII.
Rozliczenie podatku
1.
Stawki podatku  - aktualizacja
Stosownie do art. 19 updop podatek wynosi: 19% podstawy opodatkowania   9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych dla małych podatników i firm rozpoczynających działalność.
2.
Odliczenia od podatku
2.1.
Podatek zapłacony za granicą
Na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych możliwość odliczenia przez podatników objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym podatku uiszczonego za granicą wynika z art. 20 ust. 1 updop. W myśl (...)
2.2.
Część podatku zapłaconego za granicą przez podmiot wypłacający dywidendę
Na podstawie art. 20 ust. 2 updop, spółka mająca na terytorium naszego kraju siedzibę lub zarząd i otrzymująca przychody z tytułu dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób (...)
2.3.
Zwolnienie od podatku dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pochodzących z UE, EOG lub Szwajcarii
Jeżeli uzyskana przez spółkę posiadającą polską rezydencję podatkową i status podatnika podatku dochodowego dywidenda oraz inny przychód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających pochodzi z Europejskiego Obszaru (...)
3.
Zaliczki na podatek
3.1.
Sposoby wpłacania zaliczek
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, co do zasady, mają obowiązek wpłacania zaliczek na ten podatek już w trakcie roku podatkowego. Po jego zakończeniu mają obowiązek (...)
3.2.
Miesięczne zaliczki w podstawowej formie
Podstawową formą dokonywania rozliczeń z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych są zaliczki miesięczne. Zasady wpłacania zaliczek miesięcznych w podstawowej formie określa art. 25 ust. 1 i 1a updop. W celu (...)
3.3.
Miesięczne zaliczki w uproszczonej formie  - aktualizacja
Uproszczona forma wpłacania zaliczek polega na tym, że podatnicy wpłacają zaliczki miesięczne w danym roku w wysokości 1/12 podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym w roku poprzedzającym dany rok (...)
3.4.
Zaliczki kwartalne
Podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą oraz mali podatnicy mogą zdecydować, by rozliczać zaliczki co kwartał, a nie co miesiąc. Kwestie związane z płaceniem kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy (...)
3.5.
Skutki zatorów płatniczych występujące na etapie ustalania zaliczek na podatek  - aktualizacja
W art. 25 ust. 19-26 updop ustawodawca przewidział korektę dochodu do opodatkowania przy wyliczaniu wysokości należnych zaliczek na podatek dochodowy. Podatnik - wierzyciel może, ale nie musi, zmniejszać dochód (...)
3.6.
Zwolnienie z wpłacania zaliczek
Co do zasady podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Jednak niektóre grupy podmiotów są zwolnione z tego obowiązku. (...)
4.
Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu/poniesionej straty (CIT-8)  - aktualizacja
CIT-8 są obowiązani składać podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych wymienieni w art. 1 updop, z wyjątkiem podatników zwolnionych z tego obowiązku.
IX.
Ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT)  - aktualizacja
1.
Podatnicy uprawnieni do ryczałtu  - aktualizacja
Opodatkowaniu ryczałtem może podlegać podatnik, który ma siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli podlegający w Polsce obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów. Jednocześnie zobowiązany (...)
2.
Podmioty wyłączone z ryczałtu  - aktualizacja
Uprawnionym do zastosowania ryczałtu nie jest żaden z podmiotów wskazanych w art. 28k ust. 1 pkt 1-4 updop. Podmiotami tymi są: 1) przedsiębiorstwa finansowe, o których mowa w art. 15c ust. 16 updop, 2) instytucje pożyczkowe (...)
3.
Rozliczenia podatkowe przed zmianą zasad opodatkowania na ryczałt  - aktualizacja
Podatnik, który wybrał opodatkowanie ryczałtem od dochodów spółek, jest obowiązany na ostatni dzień roku podatkowego poprzedzającego pierwszy rok opodatkowania tym podatkiem sporządzić informację m.in. o przychodach (...)
4.
Zapłata podatku  - aktualizacja
Opodatkowaniu ryczałtem podlega sześć kategorii dochodów wymienionych w art. 28m ust. 1 updop, tj.: dochód z podzielonego zysku i zysku przeznaczonego na pokrycie strat,  dochód z tytułu ukrytych zysków,  dochód z tytułu wydatków niezwiązanych z działalnością,  dochód (...)
5.
Wybór/rezygnacja z ryczałtu i obowiązki informacyjne  - aktualizacja
Podatnik spełniający ustawowe warunki do opodatkowania ryczałtem, który zdecyduje się na tę formę płacenia podatku, powinien złożyć zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem, według wzoru ZAW-RD, do (...)
X.
Pobór zryczałtowanego podatku
1.
Dywidendy
1.1.
Wypłata dywidendy na rzecz polskich rezydentów
Na podstawie art. 22 ust. 1 updop, podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend uzyskanych od osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium naszego kraju ustala się (...)
1.2.
Dywidendy wypłacone na rzecz nierezydentów
Jeżeli podmiotem uprawnionym do dywidendy jest zagraniczna osoba prawna, świadczenie to, co do zasady, opodatkowane jest 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym (art. 22 ust. 1 updop). (...)
1.3.
Zwolnienie od podatku dla dywidend wypłacanych na rzecz spółek (polskich i zagranicznych)
W art. 22 ust. 4 updop i kolejnych ustępach tego artykułu ustawodawca zawarł zwolnienie z opodatkowania dywidend wypłacanych przez spółkę mającą siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Dywidenda wypłacana przez (...)
2.
Należności licencyjne
W stosunku do niektórych dochodów uzyskiwanych przez podmioty zagraniczne na terytorium Polski ustawodawca wprowadził obowiązek poboru podatku dochodowego przez płatnika, tj. przez podmiot krajowy dokonujący wypłaty (...)
3.
Odsetki
W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych art. 21 ust. 1 pkt 1 updop nakazuje opodatkować wypłacane im odsetki zryczałtowanym podatkiem w wysokości 20% przychodów. Pobór podatku powinien nastąpić (...)
4.
Zwolnienie od podatku u źródła odsetek i należności licencyjnych
Płatnik podatku u źródła może zastosować, w odniesieniu do odsetek i należności licencyjnych, zwolnienie od podatku dochodowego po spełnieniu określonych warunków wymienionych w art. 21 ust. 3-9 updop dotyczących m.in. spółki (...)
5.
Należności za usługi niematerialne
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% przychodu podlegają przychody osób zagranicznych uzyskane przez nie na terytorium Polski z tytułu świadczeń (...)
6.
Pobór podatku u źródła  - aktualizacja
W sytuacji, gdy polskie podmioty gospodarcze dokonują na rzecz podmiotów z innych państw wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i w art. 22 updop, to zasadniczo są obowiązane jako płatnicy (...)
XI.
Zasady opodatkowania spółek jawnych i komandytowych będących podatnikami CIT
Od 1 stycznia 2021 r. istotnym zmianom uległy zasady opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski spółki jawne i spółki komandytowe oraz dochodów (...)
1.
Spółka jawna jako podatnik CIT  - aktualizacja
Z dniem 1 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy, których celem jest uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Zgodnie z ich treścią, status podmiotu podatkowo transparentnego zachowuje - bez żadnych dodatkowych (...)
2.
Spółka komandytowa jako podatnik CIT  - aktualizacja
Spółka komandytowa mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Polski - z dniem 1 stycznia 2021 r. - uzyskała status podatnika CIT. Spółka komandytowa mogła jednak postanowić, że nowe (...)
3.
Opodatkowanie wspólników spółki jawnej/komandytowej po uzyskaniu przez te spółki statusu podatnika CIT  - aktualizacja
Po uzyskaniu statusu podatnika CIT przez spółkę jawną i spółkę komandytową, spółki te - z punktu widzenia przepisów o podatku dochodowym - traktowane będą analogicznie jak spółki z o.o. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook