Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
18.01.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przewodnik przeznaczony zarówno dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości. Zawiera niezbędną wiedzę, którą powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe. Serwis podzielono na dwa bloki tematyczne obejmujące rachunkowość oraz wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. Zagadnienia przedstawiono w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

zobacz więcej »
zwiń »

Podatek od towarów i usług

Spis treści
I.
Podatnicy podatku VAT
1.
Definicja podatnika i płatnika VAT
Pojęcia podatnika podatku VAT określone są w art. 15-17 ustawy o VAT. Zgodnie z tymi przepisami: podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie (...)
2.
Podatnicy wykonujący działalność gospodarczą osobiście
Ustawodawca formułując definicję podatnika posługuje się pojęciem działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o VAT działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów (...)
3.
Mali podatnicy - kasowa metoda rozliczeń
Status małego podatnika - stosownie do art. 2 pkt 25 ustawy o VAT - przysługuje podmiotom, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej (...)
3.1.
Na czym polega kasowa metoda rozliczeń?
Mali podatnicy mogą wybrać kasową metodę rozliczeń podatku VAT zdefiniowaną w art. 21 ustawy. Jest ona specyficzna zarówno pod względem rozliczania podatku należnego, a dokładniej - momentu powstania (...)
3.2.
Deklaracje składane przez małych podatników rozliczających VAT metodą kasową
Mali podatnicy stosujący kasową metodę rozliczania VAT składają - w myśl art. 99 ust. 2 ustawy o VAT, co do zasady - kwartalne deklaracje VAT-7K w terminie do 25. dnia (...)
3.3.
Odliczanie podatku naliczonego przez małych podatników rozliczających się kasowo
Mali podatnicy, rozliczający się metodą kasową, w sposób szczególny dokonują również rozliczenia podatku naliczonego. Uwaga! Zgodnie z art. 86 ust. 10e ustawy o VAT, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego (...)
4.
Organy i urzędy administracji publicznej oraz samorządowej
Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, (...)
5.
Przedstawiciel podatkowy
Generalnie podatnicy nieposiadający siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium państwa członkowskiego, podlegający obowiązkowi zarejestrowania się jako podatnicy VAT czynni, są obowiązani ustanowić (...)
6.
Małżonkowie prowadzący odrębną działalność gospodarczą
Przepisy ustawy o VAT pozwalają małżonkom na prowadzenie odrębnych działalności gospodarczych nawet wówczas, gdy pomiędzy nimi istnieje ustawowa wspólność majątkowa. Przepisy ustawy o VAT nie wprowadzają również (...)
7.
Przedsiębiorstwo w spadku jako podatnik VAT
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (Dz. U. z 2021 r.poz. 170) reguluje zasady tymczasowego zarządzania przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy, (...)
II.
Zwolnienie z VAT dla drobnych przedsiębiorców
1.
Ustalenie limitu uprawniającego do zwolnienia z VAT
Na mocy art. 113 ust. 1 ustawy o VAT zwolniona od podatku jest sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200.000 zł. (...)
2.
Wyłączenia z prawa do korzystania ze zwolnienia z VAT
Podatnicy, którzy zamierzają skorzystać ze zwolnienia podmiotowego muszą mieć na uwadze, iż ustawodawca wyłączył z tego prawa podmioty dokonujące sprzedaży wyrobów i usług wymienionych szczegółowo w art. 113 ust. 13 (...)
3.
Rozpoczęcie działalności gospodarczej w trakcie roku podatkowego
W myśl art. 113 ust. 9 i 10 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności podlegających opodatkowaniu VAT, jeżeli przewidywana (...)
4.
Utrata prawa do zwolnienia z VAT
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia powinien: dokonać rejestracji dla podatku od towarów i usług we właściwym urzędzie skarbowym,   prowadzić bardziej szczegółowe ewidencje dotyczące zarówno obrotu, jak (...)
5.
Rezygnacja ze zwolnienia z VAT
W myśl art. 113 ust. 4 drobni przedsiębiorcy, którym przysługuje zwolnienie z VAT, mogą z niego zrezygnować, pod warunkiem pisemnego zawiadomienia o tym zamiarze naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca, w którym (...)
6.
Powrót do zwolnienia z VAT
Podatnik, który utracił prawo do zwolnienia sprzedaży od podatku VAT lub zrezygnował z tego zwolnienia, może ponownie do niego powrócić, nie wcześniej niż po upływie roku, (...)
III.
Rozliczanie podatku VAT
1.
Obowiązek podatkowy w VAT
1.1.
Ogólne zasady powstawania obowiązku podatkowego
Zgodnie z art. 19a ustawy o VAT, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi. Ponadto, w myśl ust. 2 tego artykułu, usługę uznaje się za wykonaną również (...)
1.2.
Szczególne zasady określania obowiązku podatkowego w VAT
Od niektórych czynności obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania zapłaty lub wystawienia faktury. Przypadki te prezentujemy w formie tabeli.
1.2.1.
Dostawa mediów
W przypadku dostawy energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, świadczenia usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych, dystrybucji energii elektrycznej, cieplnej lub chłodniczej oraz gazu przewodowego, dostawy wody, (...)
1.2.2.
Usługi najmu, dzierżawy, leasingu, przechowywania mienia, stałej obsługi prawnej i biurowej, itp.
W przypadku świadczenia na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia oraz usług (...)
1.2.3.
Usługi budowlane
Obowiązek podatkowy od usług budowlanych i budowlano-montażowych powstaje z chwilą wystawienia faktury, pod warunkiem, że faktura ta jest wystawiona terminowo, czyli nie później niż 30. dnia od (...)
1.2.4.
Dostawa i drukowanie książek, gazet i czasopism
W przypadku dostawy: a) książek drukowanych (CN ex 4901 10 00, 4901 91 00, ex 4901 99 00 i 4903 00 00) - z wyłączeniem map i ulotek, b) gazet, czasopism (...)
1.2.5.
Sprzedaż komisowa
Wydanie towarów na podstawie umowy komisu między komitentem (pierwotnym sprzedawcą) a komisantem (pośrednikiem) dla celów VAT uznawane jest za dostawę towaru. Nie oznacza to jednak, że (...)
1.2.6.
Obowiązek podatkowy przy realizacji bonu
Obowiązek podatkowy z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług, do których dochodzi na skutek transferu bonu jednego przeznaczenia, powstanie z chwilą dokonania takiego transferu (art. 19a ust. 1a ustawy (...)
1.2.7.
Zakończenie działalności gospodarczej
Obowiązek podatkowy w podatku VAT w przypadku likwidacji działalności gospodarczej ciąży na następujących podatnikach: 1) spółkach cywilnych i handlowych niemających osobowości prawnej, 2) osobach fizycznych zaprzestających prowadzenia działalności oraz podatnikach (...)
2.
Zasady ustalania podstawy opodatkowania
Na mocy art. 29a ustawy o VAT - podstawą opodatkowania jest generalnie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu (...)
2.1.
Ogólna zasada ustalania podstawy opodatkowania w VAT
Na mocy art. 29a ustawy o VAT - podstawą opodatkowania jest generalnie wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu (...)
2.2.
Zmiana wysokości podstawy opodatkowania
Podstawę opodatkowania obniża się o: 1) kwoty udzielonych po dokonaniu sprzedaży opustów i obniżek cen; 2) wartość zwróconych towarów i opakowań, z zastrzeżeniem art. 29a ust. 11 i 12; 3) zwróconą nabywcy całość lub (...)
3.
Zasady odliczania VAT
3.1.
Podstawa dokonywania odliczenia podatku naliczonego
Ustawa o VAT w art. 86 zawiera bardzo ogólne stwierdzenie, stanowiące jednak podstawową zasadę podatku od towarów i usług, zgodnie z którą w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania (...)
3.2.
Wyłączenia podmiotowe z prawa do odliczenia
Ustawodawca formułując generalną zasadę prawa do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności opodatkowanych, jednocześnie zastrzegł, iż prawo (...)
3.3.
Wyłączenia przedmiotowe i formalne z prawa do odliczenia
Poza ograniczeniami w odliczaniu podatku naliczonego o charakterze podmiotowym, w ustawie o VAT znajdują się innego rodzaju ograniczenia bądź wyłączenia z prawa do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych towarów i usług. (...)
3.4.
Odliczanie VAT od samochodów
3.4.1.
Pełne odliczenie VAT od samochodu
Definicja zawarta w art. 2 pkt 34 ustawy o VAT stanowi, iż pojazdami samochodowymi są pojazdy samochodowe w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, czyli pojazdy (...)
3.4.2.
Samochody konstrukcyjnie przeznaczone do wykorzystywania do celów firmowych
Co do zasady, od wydatków na samochody, których konstrukcja wskazuje, że są wykorzystywane w działalności gospodarczej, przysługuje pełne prawo do odliczenia. Dotyczy to m.in. wydatków związanych (...)
3.4.3.
System korekt zamiast zwolnienia z VAT przy sprzedaży samochodu
W ustawie o VAT wprowadzony został system korekt w sytuacji, gdy podatnik nabył pojazd samochodowy (samochód osobowy lub inny pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyłączeniem (...)
3.5.
Moment dokonywania odliczenia
Podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu towarów i usług, o ile zakup ten służy wykonywanym przez niego czynnościom opodatkowanym podatkiem VAT. Prawo do obniżenia (...)
3.6.
Odliczanie częściowe i korekty podatku naliczonego
Co do zasady podatnicy, którzy wykonują czynności opodatkowane VAT mają prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów towarów i usług związanych z tymi czynnościami. Nie mają natomiast (...)
4.
Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
4.1.
Zwrot bezpośredni jako ustawowe prawo podatnika
Skutkiem rozliczania w deklaracji VAT podatku należnego od dokonywanych w danym okresie czynności podlegających opodatkowaniu i podatku naliczonego od nabytych w tym okresie towarów i usług, może być: nadwyżka podatku należnego (...)
4.2.
Terminy zwrotu
Niezależnie od rodzaju wykonywanych przez podatnika czynności, co do zasady, przysługuje mu zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w ciągu 60 dni od dnia złożenia deklaracji. (...)
4.3.
Przedłużenie terminu zwrotu
Organ podatkowy może przedłużyć termin zwrotu, jeżeli jego zasadność wymaga dodatkowego sprawdzenia. Jeśli więc organ podatkowy przedłuży termin zwrotu, a podatnik wraz z wnioskiem złoży w urzędzie skarbowym (...)
4.4.
Zwrot VAT jako zabezpieczenie kredytu
Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy o VAT, organ podatkowy - na żądanie podatnika - może przekazać przysługujący podatnikowi zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie na (...)
4.5.
Brak sprzedaży opodatkowanej a bezpośredni zwrot VAT
Podatnik, który w danym okresie rozliczeniowym nie wykonał czynności opodatkowanych, może ubiegać się o bezpośredni zwrot VAT lub przenieść podatek naliczony do rozliczenia w następnym okresie rozliczeniowym. Pozwala (...)
4.6.
Podzielona płatność podatku VAT – zwrot na rachunek VAT
Od 1 lipca 2018 r. w ustawie o VAT wprowadzono regulacje dotyczące mechanizmu podzielonej płatności (art. 108a-108d ustawy o VAT). Istotą tej metody jest rozdzielenie (...)
5.
Stawki VAT i zwolnienia przedmiotowe
5.1.
Podstawowe zasady ustalania stawki VAT
Generalną zasadą, zgodnie z przepisem art. 41 ust. 1 ustawy o VAT jest opodatkowanie towarów i usług stawką podstawową, która wynosi 23%. Dla pewnych towarów i usług ustawodawca przewidział jednak niższe (...)
5.2.
Nowe klasyfikacje CN 2021 i PKWiU 2015
Podatnik korzystając bezpłatnie z wyszukiwarki na naszej stronie internetowej www.klasyfikacje.gofin.pl może zapoznać się z nową Nomenklaturą scaloną (CN) 2021 oraz Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 2015. Dzięki tej (...)
5.3.
WIS gwarancją stosowania właściwej stawki VAT
W przypadku trudności w ustaleniu właściwej stawki VAT dla danego towaru lub usługi podatnik może zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (...)
5.4.
Towary i usługi opodatkowane stawką 0%
W myśl art. 41 ust. 3 i 4 ustawy o VAT, stawkę podatku VAT w wysokości 0% stosuje się w eksporcie i wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, przy zachowaniu warunków określonych w art. 41 ust. 5 i 6 oraz (...)
5.5.
Towary opodatkowane stawką 5%
Obniżona do 5% stawka VAT obowiązuje na podstawie art. 41 ust. 2a ustawy o VAT. Lista towarów objęta tą stawką znajduje się w załączniku nr 10 ustawy o VAT. Stawką 5% VAT (...)
5.6.
Towary i usługi opodatkowane stawką 8%
Na podstawie art. 41 ust. 2 ustawy o VAT (w związku z art. 146aa ust. 1 pkt 2), stawkę 8% stosuje się do towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy, innych niż klasyfikowane według (...)
5.7.
Zwolnienia z podatku VAT
5.7.1.
Zwolnienia wynikające z ustawy o VAT
Zwolnieniu z VAT podlegają czynności wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 2-41 wraz z warunkami i zastrzeżeniami określonymi w ust. 3-20 tego artykułu. Warunki korzystania ze zwolnień wymienionych w art. 43 ust. 1 określone są szczegółowo (...)
5.7.2.
Zwolnienia określone w rozporządzeniu wykonawczym
Zwolnienia z VAT przysługują na mocy § 3 ust. 1 pkt 1-19 rozporządzenia w sprawie zwolnień z VAT i dotyczą m.in.: dzierżawy gruntów przeznaczonych na cele rolinicze,   usług zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczonych na (...)
6.
Faktury
6.1.
Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur
Każdy przedsiębiorca, niezależnie od dopełnienia (bądź nie) obowiązku rejestracji, może wystawić fakturę dokumentującą dokonaną przez niego sprzedaż towarów bądź usług.
6.2.
Wymogi formalne dotyczące wystawianych faktur
Zgodnie z art. 106e ustawy o VAT, faktura powinna zawierać m.in: 1) datę wystawienia; 2) kolejny numer nadany w ramach jednej lub więcej serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę; 3) imiona i nazwiska (...)
6.3.
Terminy wystawiania faktur
Fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę. Przy czym w art. 106i ust. 7 ustawy wskazano (...)
6.4.
Faktury korygujące
W art. 106j ust. 2 ustawy o VAT wskazującym elementy, jakie powinna zawierać faktura korygująca, zawarto m.in. zapis o obowiązku wskazania przyczyny korekty. Ponadto, jeśli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania (...)
6.5.
Nota korygująca
Niektóre z pomyłek występujących w fakturach pierwotnych korygowane mogą być również przez nabywcę. Dotyczy to ogólnie danych niewpływających na wysokość zobowiązania podatkowego takich jak: adres nabywcy, NIP, (...)
6.6.
Faktury zaliczkowe
Zaliczki - co do zasady - dokumentowane są fakturami wystawianymi nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano całość lub część zapłaty (...)
6.7.
Zasady wystawiania i wysyłania faktur w formie elektronicznej
W obrocie gospodarczym coraz powszechniejszą formą dokumentowania transakcji przez podatników VAT stały się e-faktury. W świetle definicji ustawowej (art. 2 pkt 31 ustawy o VAT) są one dokumentami o takich samych (...)
6.8.
Faktury wystawiane przez nabywców
W odróżnieniu od innych dokumentów faktury VAT RR zostały określone bardzo precyzyjnie w art. 116 ustawy o VAT. Pomijając elementy podstawowe, jakimi są dane nabywcy i sprzedawcy czy data dostawy, (...)
6.9.
Inne dokumenty wykorzystywane dla potrzeb podatku VAT
Ustawa o VAT przewiduje również szereg innych dokumentów, których posiadanie jest niezbędne dla prawidłowego potwierdzania dokonanych dostaw (nabyć) zwłaszcza w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, np.: oświadczenia i zawiadomienia (np. zawiadomienie o zamiarze (...)
7.
Ewidencje niezbędne do rozliczania VAT
Ewidencje w systemie rozliczania podatku VAT pełnią bardzo ważną rolę. Właściwie prowadzone - pozwalają na prawidłowe sporządzenie deklaracji podatkowych i rozliczenie podatku. Bez szczegółowych ewidencji rozliczenie takie (...)
8.
Deklaracje VAT
8.1.
Deklaracje składane przez podatników VAT
Dla celów rozliczania podatku od towarów i usług obowiązuje cała lista formularzy. Obecnie obowiązują następujące wzory deklaracji dla podatku od towarów i usług określone w: 1) rozporządzeniu Ministra (...)
8.2.
Rodzaje deklaracji podatkowych
Deklarację VAT-8 składają podatnicy, którzy nie są podatnikami VAT czynnymi, a także osoby prawne niebędące podatnikami, jeżeli dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, a całkowita wartość tego nabycia przekroczyła (...)
9.
JPK_VAT z deklaracją
Na podstawie art. 99 ust. 11b ustawy o VAT, deklaracje VAT składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (...)
10.
Mechanizm podzielonej płatności
Mechanizm podzielonej płatności od 1 lipca 2018 r. był stosowany dobrowolnie, natomiast od 1 listopada 2019 r. objęto nim obowiązkowo towary i usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. (...)
10.1.
Realizacja płatności na rachunek VAT
Mechanizm podzielonej płatności to sposób zapłaty za nabyte towary/usługi, który polega na jej rozdzieleniu i uiszczeniu kwoty netto z faktury na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK sprzedawcy (lub rozliczeniu (...)
10.2.
Zastosowanie przez nabywcę obowiązkowego MPP
Nabywca towarów/usług obligatoryjnie stosuje MPP jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki: transakcja dotyczy towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT,   kwota należności brutto wykazana na fakturze dokumentującej dostawę (...)
10.3.
W jaki sposób dokumentowane są transakcje podlegające obligatoryjnemu MPP?
Zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy o VAT na fakturze objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podatnik zobowiązany jest umieścić specjalną adnotację w postaci zapisu "mechanizm podzielonej płatności". (...)
10.4.
Korzyści wynikające z zastosowania split payment
Zgodnie z art. 108c ust. 1 ustawy o VAT, do wysokości kwoty odpowiadającej kwocie podatku wynikającej z otrzymanej faktury, zapłaconej z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, przepisów art. 112b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 (...)
11.
Ulga na złe długi
11.1.
Ulga na złe długi - termin dokonania korekty przez wierzyciela
Wśród przywilejów jakie przysługują podatnikom VAT, istotną rolę odgrywa prawo do korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego w sytuacji gdy nie otrzymali oni w odpowiednim terminie zapłaty za (...)
11.2.
Obowiązek korekty VAT naliczonego przez dłużnika
Ulga na złe długi jest przywilejem podatników wobec których kontrahenci nie wywiązują się terminowo z płatności należności za nabyte towary czy usługi. Dla dłużnika przepisy w zakresie (...)
12.
Sankcje w podatku VAT
12.1.
Sankcje z tytułu nierzetelnego rozliczania podatku VAT
Dodatkowe zobowiązanie podatkowe, tzw. sankcja dotyczy w szczególności podmiotów, które w sposób nierzetelny rozliczają podatek VAT, wskutek czego zostaje zaniżone zobowiązanie podatkowe lub zawyżona kwota nadwyżki podatku (...)
12.2.
Ustawowe wyłączenia ze stosowania sankcji
Przepis art. 112b ust. 3 ustawy o VAT określa przypadki, w których nie ustala się dodatkowego zobowiązania podatkowego. Sytuacje te można podzielić na cztery grupy: » dobrowolna korekta deklaracji przed (...)
IV.
Kasy rejestrujące
Stosowanie kas rejestrujących do ewidencjonowania sprzedaży na ostatnim etapie obrotu, tj. gdy towary trafiają do ostatecznego ich konsumenta jest w pewien sposób wymuszone konstrukcją podatku VAT. (...)
1.
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących
Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących można umownie podzielić na dwie grupy: zwolnienia podmiotowe - zwalniające podatnika z obowiązku ewidencjonowania w zakresie całej prowadzonej przez niego działalności, zwolnienia przedmiotowe (...)
2.
Czynności wyłączone ze zwolnienia
Na mocy § 4 rozporządzenia, zwolnień z ewidencjonowania, o których mowa w § 2 i § 3 nie stosuje się w przypadku: 1) dostaw: gazu płynnego, części do silników (PKWiU 28.11.4), silników spalinowych wewnętrznego spalania w rodzaju (...)
3.
Ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas on-line
Obecnie ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, powinno być prowadzone przy zastosowaniu nowego rodzaju kas typu (...)
3.1.
Pierwsze obowiązkowe kasy on-line od 1 stycznia 2020 r.
Nie oznacza to, że wszyscy podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych muszą wymienić obecnie stosowane przez nich kasy na kasy on-line. Obowiązkiem ich stosowania w pierwszej (...)
3.2.
Warunki techniczne stosowania kas rejestrujących
Obowiązki podatników związane z ewidencjonowaniem obrotu w kasie rejestrującej określone są m.in. w art. 111 ust. 3a ustawy o VAT, w myśl którego podatnicy prowadzący ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących są (...)
3.3.
E-paragony w kasach on-line
W świetle obowiązującego art. 111 ust. 3a pkt 1 ustawy o VAT, podatnicy prowadzący ewidencję przy zastosowaniu kas rejestrujących zobowiązani są do wystawiania i wydawania nabywcy paragonu fiskalnego lub faktury z każdej (...)
4.
Wystawianie faktur do paragonów z NIP nabywcy
W świetle obowiązujących od 1 stycznia 2020 r. przepisów, wystawienie dla nabywcy (podatnika podatku VAT) faktury z tytułu sprzedaży zarejestrowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej jest uzależnione od zamieszczenia na paragonie (...)
5.
Możliwość stosowania kas wirtualnych
Zgodnie z art. 111 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas (...)
6.
Zwrot części kwot wydatkowanych na zakup kas
Przepis art. 111 ust. 4 ustawy o VAT pozwala na skorzystanie z prawa do odzyskania części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej. Przy czym prawo to w świetle znowelizowanych przepisów (...)
V.
Obrót z zagranicą
Podatnik VAT, który planuje rozpoczęcie dokonywania transakcji wewnątrzwspólnotowych, obowiązany jest do dopełnienia określonych obowiązków rejestracyjnych. Przede wszystkim, co do zasady, powinien się legitymować statusem podatnika (...)
1.
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez podlegające opodatkowaniu wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT), rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy (...)
1.1.
Uproszczenia w opodatkowaniu WNT- magazyn call-off stock
Z dniem wejścia w życie ustawy  z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz (...)
1.2.
Kiedy wewnątrzwspólnotowe nabycie nie powstaje?
Ustawodawca wymienia obszerną listę przypadków, w których wewnątrzwspólnotowe nabycie nie powstaje (tzn. nabycie towaru przez polski podmiot od podmiotu z kraju Unii nie rodzi obowiązku opodatkowania i wykazania (...)
1.3.
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika podatku od wartości dodanej, a jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, obowiązek ten powstanie 15. (...)
1.4.
Podstawa opodatkowania
Na mocy art. 30a ustawy o VAT, do ustalenia podstawy opodatkowania w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, w tym również dokonywanego na podstawie art. 12a ust. 4-6, stosuje się odpowiednio art. 29a ust. 1, (...)
1.5.
Termin odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT
Prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT powstaje w rozliczeniu za okres, w którym powstanie obowiązek podatkowy z tego tytułu (czyli najczęściej z chwilą wystawienia faktury).
1.6.
Rozliczanie WNT w deklaracji VAT
W deklaracji dla podatku od towarów i usług przewidziane są odpowiednie rubryki dla wykazania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów i należnego z tego tytułu podatku VAT. Czynny podatnik VAT rozlicza nabycie wewnątrzwspólnotowe (...)
2.
Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Zgodnie z art. 13 ustawy o VAT, przez opodatkowaną wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT) rozumie się wywóz towarów z terytorium kraju, w wykonaniu czynności określonych w art. 7, na terytorium państwa członkowskiego inne (...)
2.1.
Wyłączenia z wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów
Nietransakcyjne przemieszczenia towarów, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o VAT, nie uznaje się za wewnątrzwspólnotową dostawę towarów, w przypadku gdy: 1) towary są instalowane lub montowane, z próbnym uruchomieniem (...)
2.2.
Warunki zastosowania obniżonej stawki VAT
Warunki umożliwiające zastosowanie stawki 0% w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów, wymienione są w art. 42 ustawy o VAT. Pierwszy z warunków dotyczy właściwej identyfikacji podatkowej nabywcy i dostawcy. Nabywca musi być podatnikiem posiadającym (...)
2.3.
Obowiązek podatkowy w WDT
Obowiązek podatkowy w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów powstaje z chwilą wystawienia faktury, a jeżeli warunek ten nie zostanie spełniony, obowiązek ten powstanie 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym (...)
2.4.
Ustalanie podstawy opodatkowania
W stosunku do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ustawodawca nie określił szczególnych zasad ustalania podstawy opodatkowania. Obowiązuje więc w tym zakresie przepis art. 29a ust. 1 ustawy o VAT, w myśl którego podstawą (...)
3.
Import usług
Import usług to - w myśl art. 2 pkt 9 ustawy o VAT - świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4. Warto przy (...)
3.1.
Podstawa opodatkowania
W imporcie usług podstawą opodatkowania zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 29a ustawy o VAT - jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą usługodawca otrzymał lub ma otrzymać od usługobiorcy. (...)
3.2.
Obowiązek podatkowy i podatek naliczony
Obowiązek podatkowy dla importu usług zasadniczo powstaje w tych samych terminach, co w przypadku usług świadczonych przez podmioty krajowe. Generalnie powstaje on z chwilą wykonania usługi.
4.
Import towarów
Import towarów zdefiniowany został w art. 2 pkt 7 ustawy o VAT jako przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego (spoza terytorium Unii Europejskiej) na terytorium Unii Europejskiej. Pojęcie importu towarów (...)
4.1.
Podstawa opodatkowania importowanych towarów
Podstawę opodatkowania w imporcie towarów określa art. 30b ustawy o VAT. Jest nią, co do zasady wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane na (...)
4.2.
Rozliczenie podatku VAT od importu
Termin powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów określa art. 19a ust. 9 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem powstaje on z chwilą powstania długu celnego. W przypadku natomiast objęcia towarów: procedurą uszlachetniania czynnego (...)
5.
Eksport towarów
Eksport towarów to dostawa towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez: a) dostawcę lub na jego rzecz, lub b) nabywcę mającego siedzibę poza (...)
5.1.
Stawka VAT w eksporcie
Generalnie w eksporcie stosuje się stawkę 0%, pod warunkiem jednak, że podatnik posiada przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, dokument potwierdzający (...)
5.2.
Zaliczka na poczet eksportu towarów
Zgodnie z art. 41 ust. 9a ustawy o VAT, jeżeli podatnik otrzymał całość lub część zapłaty przed dokonaniem dostawy towarów, stawkę podatku 0% w eksporcie towarów stosuje się w odniesieniu do (...)
5.3.
Przeliczanie walut obcych z faktur eksportowych
Z art. 31a ustawy o VAT wynika, że kwoty wyrażone w walucie obcej przelicza się na złote według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na (...)
6.
Informacje podsumowujące
Ze względu na konieczność kontrolowania obrotu pomiędzy poszczególnymi państwami Unii Europejskiej, na podatników nałożony został obowiązek składania zbiorczych informacji o dokonanych towarowych transakcjach wewnątrzwspólnotowych.
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook