Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
18.01.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przewodnik przeznaczony zarówno dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości. Zawiera niezbędną wiedzę, którą powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe. Serwis podzielono na dwa bloki tematyczne obejmujące rachunkowość oraz wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. Zagadnienia przedstawiono w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

zobacz więcej »
zwiń »

Sporządzanie sprawozdań finansowych

Spis treści
I.
Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych
1.
Jednostki zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego
Sprawozdania finansowe mają obowiązek sporządzać wszystkie jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości.
2.
Terminy związane z przygotowaniem sprawozdania finansowego  - aktualizacja
Harmonogram prac dotyczących rocznego sprawozdania finansowego
3.
Czynności poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego
Prace poprzedzające sporządzenie sprawozdania finansowego potocznie nazywa się pracami bilansowymi. W świetle obowiązujących przepisów, sprawozdania finansowe jednostki powinno być sporządzone nie później niż w ciągu 3 miesięcy (...)
3.1.
Obowiązek badania sprawozdania finansowego przez firmę audytorską
3.1.1.
Jednostki, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu
W celu ustalenia obowiązku badania rocznego sprawozdania finansowego w danej jednostce należy uwzględnić przepisy rozdziału 7 ustawy o rachunkowości "Badanie, składanie do właściwego rejestru sądowego, udostępnianie i ogłaszanie sprawozdań (...)
3.1.2.
Organy uprawnione w danej jednostce do wyboru firmy audytorskiej
Wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego w danej jednostce dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe tej jednostki, chyba że statut, umowa lub inne wiążące jednostkę (...)
3.1.3.
Termin wyboru firmy audytorskiej i zawarcia umowy o badanie
Umowę z firmą audytorską o badanie sprawozdania finansowego zawiera kierownik jednostki. Jest on zobowiązany do zawarcia takiej umowy w terminie umożliwiającym firmie audytorskiej udział w inwentaryzacji znaczących składników majątkowych (...)
3.1.4.
Konsekwencje niepoddania sprawozdania finansowego badaniu
Przepisy art. 79 pkt 1 ustawy o rachunkowości stanowią, iż kto wbrew przepisom tej ustawy nie poddaje sprawozdania finansowego badaniu przez biegłego rewidenta, podlega grzywnie (...)
3.2.
Inwentaryzacja aktywów i pasywów
3.2.1.
Terminy i metody inwentaryzacji  - aktualizacja
W myśl art. 26 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jednostki przeprowadzają na ostatni dzień roku obrotowego inwentaryzację: 1) aktywów pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów wartościowych w postaci materialnej, rzeczowych (...)
3.2.2.
Przygotowanie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów
Stany ewidencyjne składników majątkowych na kontach księgowych mogą się różnić od rzeczywistego stanu tych składników. W celu zweryfikowania danych ksiąg rachunkowych z posiadanym stanem rzeczywistym przeprowadza się (...)
3.3.
Zamknięcie ksiąg rachunkowych w świetle ustawy o rachunkowości
Księgi rachunkowe to zbiory zapisów księgowych, obrotów (sum zapisów) i sald, na które składają się: dziennik, księga główna, księgi pomocnicze, zestawienie obrotów i sald (kont księgi głównej (...)
3.4.
Sporządzanie zestawienia obrotów i sald
Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych jest elementem ksiąg rachunkowych (zob. art. 13 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Na koniec każdego okresu sprawozdawczego, (...)
4.
Wymogi formalne w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego
4.1.
Termin sporządzenia sprawozdania finansowego  - aktualizacja
Jednostki, które prowadzą księgi rachunkowe, są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego na dzień zamknięcia tych ksiąg, czyli na dzień bilansowy. Przygotowanie sprawozdania finansowego powinno nastąpić (...)
4.2.
Zakres informacji prezentowanych w sprawozdaniu finansowym  - aktualizacja
Sprawozdanie finansowe każdej jednostki składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, a także z informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Przy czym sprawozdania (...)
4.3.
Postać oraz forma sprawozdania finansowego  - aktualizacja
Na podstawie art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości, każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe zobowiązana jest do sporządzania sprawozdania finansowego w postaci elektronicznej. Oznacza to, że wszystkie sprawozdania finansowe (...)
4.4.
Osoba odpowiedzialna w jednostce za sporządzenie i podpisanie sprawozdania finansowego  - aktualizacja
Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiada osoba, która przyjęła odpowiedzialność za rachunkowość jednostki oraz kierownik tej jednostki. Za wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości odpowiedzialność ponosi kierownik (...)
4.5.
Porównywalność danych w sprawozdaniu finansowym
4.5.1.
Wpływ bilansowej zasady ciągłości na prezentację danych
Bilansową zasadę ciągłości zwaną również zasadą porównywalności opisuje art. 5 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Według tego przepisu, przyjęte zasady (politykę) rachunkowości należy stosować w sposób ciągły, dokonując w kolejnych (...)
4.5.2.
Na czym polega porównywalność danych i co może ją zakłócić?
Porównywalność danych polega na tym, by w kolejnych po sobie następujących okresach sprawozdawczych, czyli latach obrotowych, jednostka zachowała jednolity układ oraz sposób grupowania operacji gospodarczych ujmowanych (...)
4.5.3.
Czy należy dokonywać przeliczeń danych porównawczych przy różnej długości okresów sprawozdawczych?
Różna długość okresów sprawozdawczych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym nie narusza ciągłości stosowania przyjętych zasad rachunkowości. O długości okresów sprawozdawczych jednostka powinna poinformować jednak we wprowadzeniu do sprawozdania (...)
4.5.4.
Jak doprowadzić dane porównywalności?
Zakłócenie porównywalności danych uzasadnia w świetle KSR nr 7 zastosowanie podejścia retrospektywnego do danych porównawczych i doprowadzenie ich do porównywalności. Retrospektywne przekształcenie danych porównawczych polega na przekształceniu danych (...)
4.6.
Dokonywanie zaokrągleń danych liczbowych w sprawozdaniu finansowym
Ustawa o rachunkowości dopuszcza wykazywanie w sprawozdaniu finansowym danych liczbowych w zaokrągleniu do tysięcy złotych. Jak wynika z art. 45 ust. 5 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności jednostki sporządza (...)
4.7.
Sprawozdania sporządzane wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym  - aktualizacja
Sprawozdanie z działalności nie jest elementem sprawozdania finansowego, ale stanowi jego uzupełnienie. Jak wynika z treści art. 49 ust. 1 ustawy o rachunkowości sporządzają je, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym, takie (...)
II.
Bilans
1.
Pojęcie, funkcje oraz wymogi formalne dotyczące sporządzania bilansu
Bilans to dwustronne zestawienie wartości zasobów majątkowych (aktywów) i źródeł ich finansowania (pasywów) sporządzony na określony dzień. Pełni on w jednostce rolę dokumentu księgowego sporządzanego zazwyczaj na (...)
2.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
2.1.
Prezentacja aktywów trwałych
2.2.
Prezentacja aktywów obrotowych
2.3.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz udziały (akcje) własne
2.4.
Prezentacja kapitałów (funduszy) własnych  - aktualizacja
2.5.
Prezentacja zobowiązań i rezerw na zobowiązania
3.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki mikro - według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości, bilans sporządzany przez jednostki mikro powinien zawierać podstawowe informacje, w tym wartość: aktywów trwałych ze szczególnym wskazaniem wartości środków trwałych; pominięto (...)
3.1.
Co należy wykazywać w pozycjach bilansu jednostki mikro?
W pozycji A aktywów bilansu dla jednostek mikro należy wykazywać łączną wartość: wartości niematerialnych i prawnych,   rzeczowych aktywów trwałych, w tym: środków trwałych, środków trwałych w budowie, zaliczek na środki trwałe (...)
3.2.
Przykład bilansu jednostki mikro sporządzonego według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości
4.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie jednostki małej - według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości
Uproszczenia w bilansie sporządzanym przez jednostki małe, określonym w załączniku nr 5 do ustawy o rachunkowości, zawierającym wybrane pozycje aktywów i pasywów polegają na pominięciu niektórych pozycji sprawozdawczych. Istotną rolę (...)
4.1.
Co należy wykazywać w pozycjach bilansu jednostki małej?
W pozycji A aktywów bilansu dla jednostki małej oprócz sumy aktywów trwałych należy wykazać osobno pozycje wyrażone liczbami rzymskimi. Uszczegółowiono pozycję A.II. "Rzeczowe aktywa trwałe", gdzie dodatkowo (...)
4.2.
Przykład bilansu jednostki małej sporządzonego według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości
5.
Zakres informacji wykazywanych w bilansie sporządzanym według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości
Bilans sporządzany według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości przez jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyjątkiem spółek (...)
III.
Rachunek zysków i strat
1.
Cel i termin sporządzania rachunku zysków i strat
Rachunek zysków i strat  jest drugim po bilansie elementem sprawozdania finansowego. Dostarcza informacji o wielkości wyniku finansowego jednostki i strukturze poszczególnych przychodów i kosztów w przedsiębiorstwie. W rachunku zysków i strat wykazuje (...)
2.
Warianty rachunku zysków i strat
Ustawa o rachunkowości zezwala na sporządzenie rachunku zysków i strat w dwóch wariantach: porównawczym lub kalkulacyjnym. Stosowany w jednostce wariant rachunku zysków i strat zależy od przyjętych zasad ewidencji kosztów (...)
3.
Charakterystyka poszczególnych segmentów rachunku zysków i strat - według załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości
3.1.
Działalność operacyjna
Na działalność operacyjną jednostki składają się przychody i koszty operacyjne. Działalność operacyjna dotyczy statutowej działalności przedsiębiorstwa. Wynik na działalności operacyjnej stanowi różnicę pomiędzy przychodami netto ze (...)
3.2.
Pozostała działalność operacyjna
Do pozostałych przychodów i kosztów działalności operacyjnej jednostki zalicza się przychody i koszty, które w sposób pośredni wiążą się z podstawową działalnością. Nie wynikają z niej bezpośrednio, ale powstały w wyniku (...)
3.3.
Działalność finansowa
Do przychodów lub kosztów finansowych nie zalicza się odsetek, prowizji, dodatnich i ujemnych różnic kursowych uwzględnionych w: cenie nabycia lub koszcie wytworzenia środków trwałych, środków trwałych w budowie (...)
3.4.
Podatek dochodowy oraz pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Ostatni segment rachunku zysków i strat dotyczy obowiązkowych obciążeń wyniku finansowego. Zasadniczo - w aktualnym stanie prawnym - jest to tylko podatek dochodowy obciążający wynik brutto (...)
4.
Rachunek zysków i strat jednostki mikro - według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości
4.1.
Zasady sporządzania rachunku zysków i strat przez jednostkę mikro
Uproszczenia w sprawozdaniach finansowych dla jednostek mikro dotyczą zakresu prezentowanych w nich poszczególnych pozycji (jest ich odpowiednio mniej), nie zaś ich treści (zawartości). Przykładowo w bilansie sporządzanym przez (...)
4.2.
Przykład rachunku zysków i strat jednostki mikro sporządzonego według załącznika nr 4 do ustawy o rachunkowości
5.
Rachunek zysków i strat jednostki małej - według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości
Małe jednostki, zdefiniowane w art. 3 ust. 1c ustawy o rachunkowości, mają prawo do sporządzania rachunku zysków i strat w wersji uproszczonej według załącznika nr 5 do tej ustawy (por. art. 47 ust. 4 (...)
5.1.
Zasady ustalania wyniku ze sprzedaży towarów, materiałów i produktów
5.2.
Przychody i koszty związane pośrednio z działalnością operacyjną
Do pozostałych przychodów i kosztów działalności operacyjnej jednostki zalicza się przychody i koszty, które w sposób pośredni wiążą się z podstawową działalnością. Nie wynikają z niej bezpośrednio, ale powstały w wyniku (...)
5.3.
Wynik na działalności finansowej
Wynik operacji finansowych został zdefiniowany w art. 42 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Stanowi on różnicę pomiędzy przychodami finansowymi a kosztami finansowymi. Jak wynika z ww. przepisu, do przychodów finansowych zalicza (...)
5.4.
Bieżący i odroczony podatek dochodowy
Ostatni segment rachunku zysków i strat obciążający wynik brutto jednostki to podatek dochodowy. Wystąpi on tylko w jednostkach zobowiązanych do płacenia podatku dochodowego od osób prawnych. Podatek (...)
5.5.
Przykład rachunku zysków i strat jednostki małej sporządzonego według załącznika nr 5 do ustawy o rachunkowości
6.
Zakres informacji wykazywanych w rachunku zysków i strat sporządzanym według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości
Rachunek zysków i strat sporządzany według załącznika nr 6 do ustawy o rachunkowości przez jednostki, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, (...)
IV.
Informacja dodatkowa
1.
Uwagi ogólne dotyczące sporządzania informacji dodatkowej  - aktualizacja
Informacja dodatkowa jest częścią sprawozdania finansowego. Składa się ona z wprowadzenia do sprawozdania finansowego oraz dodatkowych informacji i objaśnień (por. art. 48 ust. 1 ustawy o rachunkowości). Oba te elementy (...)
2.
Zakres dodatkowych informacji i objaśnień do sprawozdania finansowego jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji  - aktualizacja
Dodatkowe informacje i objaśnienia jednostki sporządzającej sprawozdanie finansowe określone w załączniku nr 1 do ustawy o rachunkowości obejmują w szczególności: 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych (...)
3.
Zakres uproszczonej informacji uzupełniającej do bilansu jednostek mikro
Jednostka mikro sporządza informacje uzupełniające do bilansu określone w załączniku nr 4 do ustawy o rachunkowości, tj. informacje o: 1) kwocie wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, (...)
4.
Zakres dodatkowych informacji i objaśnień dla jednostek małych
5.
Zakres informacji dodatkowej sporządzanej według załącznik nr 6 do ustawy o rachunkowości
Zakres dodatkowych informacji dodatkowej dla jednostek pozarządowych powinien zawierać nieobjęte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat informacje i wyjaśnienia niezbędne do oceny gospodarki finansowej jednostki, a w szczególności: (...)
V.
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
1.
Kto ma obowiązek sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym?
Jak wynika z art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego jednostek określonych w art. (...)
2.
Zakres informacji prezentowanych w zestawieniu zmian w kapitale (funduszu) własnym
W świetle art. 48a ust. 1 ustawy o rachunkowości, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym obejmuje informacje o zmianach poszczególnych składników kapitału (funduszu) własnego za bieżący (dane sprawozdawcze) i poprzedni rok obrotowy (...)
3.
Cel i przydatność zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Głównym celem sporządzania zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym jest dostarczenie odbiorcy tego sprawozdania informacji o zmianach jakie nastąpiły w poszczególnych składnikach kapitału (funduszu) własnego oraz przyczynach tych (...)
4.
Charakterystyka poszczególnych pozycji zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym składa się z trzech części: I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) III. Kapitał (fundusz) (...)
5.
Przykład zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym
W 200X r. wspólnicy spółki z o.o. podjęli uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o 20.000 zł wydając 100 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 udziału wynoszącej 200 zł. Udziały te objął nowy (...)
VI.
Rachunek przepływów pieniężnych
1.
Jednostki zobowiązane do sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Jak wynika z treści art. 45 ust. 3 ustawy o rachunkowości rachunek przepływów pieniężnych jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego jednostek określonych w art. 64 ust. (...)
2.
Zakres danych prezentowanych w rachunku przepływów pieniężnych
Zakres podstawowych informacji wykazywanych w rachunku przepływów pieniężnych (sporządzanym przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji) określa załącznik nr 1 do ustawy o rachunkowości. Możliwe jest (...)
3.
Cel sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
Rachunek przepływów pieniężnych dostarcza informacji na temat wpływów oraz wydatków środków pieniężnych. Na jego podstawie dokonuje się oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania środków pieniężnych z działalności (...)
4.
Metody sporządzania rachunku przepływów pieniężnych
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości oraz KSR nr 1, rachunek przepływów pieniężnych można sporządzać metodą bezpośrednią lub pośrednią. Określenie "metoda" oznacza sposób prezentacji informacji finansowej o przepływach działalności (...)
5.
Wpływy i wydatki w metodzie bezpośredniej rachunku przepływów pieniężnych
Jednym z najistotniejszych dla funkcjonowania jednostki aspektów jest fakt osiągania przez nią, gotówki z działalności operacyjnej. Generowanie nadwyżki pieniężnej z podstawowej działalności to jeden z pozytywnych symptomów, mogący świadczyć (...)
6.
Korekty wyniku finansowego w metodzie pośredniej rachunku przepływów pieniężnych
Powszechnie wiadomo, że główną różnicą pomiędzy zyskiem netto a przepływem pieniężnym są te kategorie kosztów, które nie generują wydatków. Spośród tych kosztów, najistotniejszym jest amortyzacja. Korekta (...)
7.
Przepływy z działalności inwestycyjnej
7.1.
Wpływy z działalności inwestycyjnej
Wpływy z działalności inwestycyjnej to kwoty, które jednostka uzyskała ze spieniężenia określonych aktywów bądź korzyści, które inwestycyjny składnik majątku ze sobą niesie. Podział tych korzyści jest (...)
7.2.
Wydatki z działalności inwestycyjnej
Wydatki na działalność inwestycyjną generalnie dotyczą kierunków lokowania środków pieniężnych na cele inwestycyjne. Zakres poszczególnych pozycji w porównaniu do ujawnień wpływów jest zbliżony, niemniej jednak w kilku (...)
8.
Przepływy z działalności finansowej
W bilansie jednostki, obok składników majątku przez nią wykorzystywanych w działalności gospodarczej wykazuje się źródła ich finansowania. Dzielą się one na wewnętrzne (wniesione przez właścicieli i wypracowane przez (...)
8.1.
Wpływy z działalności finansowej
Wpływy z działalności finansowej oznaczają, że jednostka pozyskała dodatkowe źródła finansowania, które może przeznaczyć na pokrycie niedoborów pieniężnych związanych z działalnością operacyjną, na inwestycje lub na spłatę (...)
8.2.
Wydatki z działalności finansowej
Po stronie wydatków z działalności finansowej wykazuje się środki pieniężne poniesione na zwrot źródeł finansowania oraz wynagrodzenie jakie podmiot będący dawcą kapitału otrzymuje w zamian za jego (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook