Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
18.01.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przewodnik przeznaczony zarówno dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości. Zawiera niezbędną wiedzę, którą powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe. Serwis podzielono na dwa bloki tematyczne obejmujące rachunkowość oraz wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. Zagadnienia przedstawiono w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

zobacz więcej »
zwiń »

Wycena i ewidencja podstawowych zdarzeń gospodarczych

Spis treści
I.
Ceny stosowane do wyceny aktywów i pasywów
1.
Podstawa prawna ustalania cen oraz stosowanie ich przy wycenie aktywów i pasywów  - aktualizacja
Wycena aktywów i pasywów oraz kategorie cen stosowane do tej wyceny zostały określone w rozdziale 4 ustawy o rachunkowości. Jest ona ściśle związana z ustaleniem wyniku finansowego, jako rezultatu działalności (...)
2.
Rodzaje cen służących do wyceny aktywów i pasywów
2.1.
Cena nabycia
Cena nabycia (według art. 28 ust. 2 ustawy o rachunkowości) jest to: cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów (...)
2.2.
Koszt wytworzenia
Koszt wytworzenia służy do wyceny wytwarzanych we własnym zakresie rzeczowych składników aktywów w postaci wyrobów gotowych i półproduktów oraz wykonanych na zlecenie usług wszelkiego rodzaju - w tym budowlanych (...)
2.3.
Cena sprzedaży netto
Cena sprzedaży netto - w myśl art. 28 ust. 5 ustawy o rachunkowości - jest to wartość składnika aktywów możliwa do uzyskania na dzień bilansowy (...)
2.4.
Cena sprzedaży
Cena sprzedaży jest to wartość rynkowa składników aktywów, po której oferowane są przez sprzedawców do sprzedaży na wolnym rynku. Cenę w tej postaci stosuje się przy (...)
2.5.
Wartość godziwa
Wartość godziwa - w myśl art. 28 ust. 6 ustawy o rachunkowości - jest to kwota za jaką dany składnik aktywów mógłby zostać wymieniony, a (...)
2.6.
Kwota wymagająca zapłaty
Kwota wymagająca zapłaty jest to wyrażona w walucie polskiej wielkość zobowiązania wobec wierzyciela, któremu jednostka zobowiązana jest zapłacić, zgodnie z warunkami umowy i przepisami prawa, (...)
2.7.
Kwota wymaganej zapłaty
Kwota wymaganej zapłaty jest to wyrażona w walucie polskiej należność od dłużnika (osoby fizycznej lub prawnej), którą zobowiązał się on umową lub w innej formie (...)
2.8.
Wartość nominalna
Wartość nominalna jako kwota emisyjna środków pieniężnych, papierów wartościowych (akcji, obligacji) oraz kapitałów (funduszów) określona w statutach lub umowach spółek kapitałowych, spółdzielni oraz jednostek prowadzących (...)
2.9.
Cena ewidencyjna
Cena ewidencyjna służy do ewidencji aktywów na dzień nabycia lub wytworzenia. Za cenę ewidencyjną - w zależności od rodzaju składnika majątku nabytego lub wytworzonego - (...)
2.10.
Skorygowana cena nabycia
Skorygowana cena nabycia, to cena nabycia, w jakiej składnik aktywów finansowych lub zobowiązań finansowych został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych, pomniejszona o spłaty (...)
II.
Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne
1.
Środki trwałe i środki trwałe w budowie
1.1.
Konta bilansowe służące do ewidencji środków trwałych i środków trwałych w budowie
Ewidencja środków trwałych prowadzona jest na koncie 01 "Środki trwałe". Po stronie Wn konta 01 ewidencjonowane są zwiększenia stanu i wartości początkowej środków trwałych, natomiast po (...)
1.2.
Podstawowe zasady ewidencji analitycznej środków trwałych
Do prowadzenia ewidencji analitycznej środków trwałych jednostki są zobowiązane na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika m.in., że jednostki prowadzą konta ksiąg pomocniczych w szczególności (...)
1.3.
Ustalenie ceny nabycia środka trwałego
Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości początkowej. Wartość początkowa środka trwałego stanowi podstawę do ustalenia i dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W zależności od sposobu ich pozyskania, to (...)
1.4.
Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego wybudowanego we własnym zakresie
Koszt wytworzenia środków trwałych oraz środków trwałych w budowie obejmuje ogół kosztów (bezpośrednio i pośrednio związanych z budową) poniesionych przez jednostkę za okres ich budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia (...)
1.5.
Rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego
W sytuacji, gdy w ramach jednego przedsięwzięcia jednostka realizuje budowę kilku obiektów (np. budowa kilku magazynów, magazynu i hali produkcyjnej, oczyszczalni ścieków), konieczne staje się rozliczenie kosztów wspólnych (...)
1.6.
Nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym
Stosownie do przepisów ustawy o rachunkowości, ulepszenia w obcych środkach trwałych traktuje się jak oddzielny składnik rzeczowych aktywów trwałych jednostki pod nazwą "ulepszenia w obcych środkach trwałych" (por. (...)
1.7.
Ogólne zasady amortyzacji bilansowej środków trwałych
Odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonuje się na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości drogą systematycznego, planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji.
1.8.
Wycena bilansowa środków trwałych
Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej (po aktualizacji wyceny), pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także (...)
1.9.
Nakłady ponoszone w trakcie użytkowania środka trwałego
Ulepszenie środka trwałego polega na rozbudowie, przebudowie, modernizacji lub rekonstrukcji i powoduje, że wartość użytkowa tego środka po zakończeniu ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania (...)
1.10.
Rozchód środków trwałych
Rozchód środków trwałych wiąże się ze zmniejszeniem ich stanu i wartości w ewidencji księgowej. Przyczyną rozchodu środków trwałych mogą być między innymi: sprzedaż, likwidacja, wniesienie do innej (...)
1.11.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących środków trwałych na przykładach liczbowych
2.
Wartości niematerialne i prawne
2.1.
Konta bilansowe służące do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych
Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest na koncie 02 "Wartości niematerialne i prawne". Po stronie Wn konta 02 ewidencjonuje się zwiększenia stanu i wartości początkowej poszczególnych tytułów (...)
2.2.
Ustalenie wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych
Do ksiąg rachunkowych wartości niematerialne i prawne wprowadza się w wartości początkowej, która stanowi jednocześnie podstawę do ustalenia i dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od tych składników aktywów. (...)
2.3.
Nakłady na ulepszenie wartości niematerialnych i prawnych
W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, wartości niematerialne i prawne nie podlegają ulepszeniu. Nie zwiększa się ich wartości początkowej o koszty ulepszenia. Wydatki te stanowią nową wartość niematerialną i prawną (...)
2.4.
Zasady amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych
Do wyceny wartości niematerialnych i prawnych oraz sposobów dokonywania od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o rachunkowości stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 (...)
2.5.
Wycena bilansowa wartości niematerialnych i prawnych
Wartości niematerialne i prawne podlegają wycenie nie rzadziej niż na dzień bilansowy według ceny nabycia lub kosztów wytworzenia (w przypadku kosztów zakończonych prac rozwojowych) pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub (...)
2.6.
Wartość firmy powstała przy nabyciu przedsiębiorstwa
Sposób określania wartości firmy oraz jej późniejszego rozliczania szczegółowo reguluje ustawa o rachunkowości. W przypadku nabycia jednostki lub zorganizowanej jej części zastosowanie ma art. 33 ust. 4 oraz art. 44d (...)
2.7.
Rozchód wartości niematerialnych i prawnych
Przychody i koszty związane z rozchodem (zbyciem) wartości niematerialnych i prawnych kwalifikuje się do pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych (por. art. 3 ust. 1 pkt 32 lit. b ustawy o rachunkowości). Wobec tego przychód z tytułu (...)
2.8.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących wartości niematerialnych i prawnych na przykładach liczbowych
III.
Inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
1.
Inwestycje w świetle prawa bilansowego
Inwestycje w rozumieniu ustawy o rachunkowości są to aktywa posiadane przez jednostkę w celu osiągnięcia z nich korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu wartości tych aktywów, uzyskania przychodów w formie odsetek, dywidend (...)
2.
Zasady ewidencji inwestycji
p style="text-align: justify;">Do inwestycji krótkoterminowych zalicza się te aktywa finansowe, które są płatne i wymagalne lub przeznaczone do zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub (...)
3.
Inwestycje w nieruchomości i prawa
Do nieruchomości inwestycyjnych zalicza się grunty, budynki i budowle, stanowiące odrębną własność jednostki lokale, a także spółdzielcze prawo do lokalu, które są posiadane przez jednostkę (nabyte lub wytworzone (...)
4.
Udziały i akcje
Udziały i akcje stanowią dla posiadających je inwestorów lokatę kapitału oraz dają prawo kontrolowania lub też wywierania wpływu na politykę finansową jednostki, która jest emitentem tych (...)
5.
Inne papiery wartościowe
Inne papiery wartościowe są to np. obligacje, bony komercyjne, listy zastawne, skrypty dłużne, certyfikaty inwestycyjne, jednostki uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych. Wykazuje się je jako krótkoterminowe aktywa (...)
6.
Inne aktywa finansowe
Inne aktywa finansowe są to inne niż udziały, akcje, inne papiery wartościowe i pożyczki aktywa finansowe, między innymi lokaty bankowe, wydane przez banki certyfikaty depozytowe, bony (...)
7.
Inne inwestycje długoterminowe i krótkoterminowe
Inne inwestycje długoterminowe obejmują te aktywa, które nie kwalifikują się do udziałów, akcji, dłużnych papierów wartościowych i pożyczek, są to na przykład zdeponowane w banku jako lokata kapitału: (...)
8.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących inwestycji na przykładach liczbowych
IV.
Zapasy - towary, materiały, produkty
Zapasy w znaczeniu określonym ustawą o rachunkowości (art. 3 ust. 1 pkt 18 lit. a), są to rzeczowe aktywa obrotowe, przeznaczone do zużycia lub zbycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego (...)
1.
Towary
1.1.
Zasady klasyfikacji danego składnika aktywów do towarów
Towary są to składniki rzeczowych aktywów obrotowych wytworzone przez inne jednostki, nabyte w celu ich dalszej odsprzedaży w niezmienionej postaci. Towarami mogą być również własne produkty przedsiębiorstwa (...)
1.2.
Wycena towarów
Towary na dzień nabycia lub ich powstania ujmuje się w księgach rachunkowych w cenach ewidencyjnych, które mogą być zmienne bądź stałe. Zmienne ceny ewidencyjne towarów to: cena nabycia,   cena (...)
1.3.
Konto służące do ewidencji towarów
Ewidencję towarów prowadzi się na konie 33 "Towary". Wszelkie przychody i rozchody towarów ujęte na koncie 33 są ewidencjonowane w rzeczywistych cenach zakupu (nabycia) lub stałych cenach ewidencyjnych. Jeśli do ewidencji towarów (...)
1.4.
Odchylenia od cen ewidencyjnych towarów
Przychód towarów ewidencjonowany w stałych cenach ewidencyjnych koryguje się w księgach rachunkowych za pomocą odchyleń od cen ewidencyjnych do poziomu ich cen rzeczywistych. Służy do tego konto (...)
1.5.
Aktualizacja wartości zapasów towarów
Towary znajdujące się w jednostkach handlowych podlegają obowiązkowi aktualizacji ich wartości. Towar, który nie spowoduje w przyszłości wpływu do jednostki korzyści ekonomicznych, nie powinien być wykazywany w bilansie (...)
1.6.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących zakupu i rozchodu towarów na przykładach liczbowych
2.
Materiały
2.1.
Zasady klasyfikacji danego składnika aktywów do materiałów
Materiały są to aktywa nabywane przez jednostkę lub wytworzone we własnym zakresie, przeznaczone do zużycia jako surowce do wytwarzania produktów (tj. wyrobów, robót i usług) lub (...)
2.2.
Wycena materiałów
Materiały w ewidencji księgowej na dzień ich nabycia można ujmować według: ceny zakupu, tj. ceny płaconej dostawcy bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (...)
2.3.
Konto służące do ewidencji materiałów
Konto 31-1 "Materiały" jest przeznaczone do ewidencji stanu i zmian zapasów materiałów, stanowiących własność jednostki i przeznaczonych do zużycia w ramach działalności operacyjnej. Ewidencji na tym koncie podlegają (...)
2.4.
Aktualizacja wartości zapasów materiałów
Obowiązek aktualizacji wartości materiałów wynika z zasady ostrożnej wyceny określonej w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości, nakazujący wycenę poszczególnych składników aktywów i pasywów, a zatem także i materiałów po rzeczywiście (...)
2.5.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących obrotu materiałami na przykładach liczbowych
3.
Produkty i półprodukty
3.1.
Zasady klasyfikacji danego składnika aktywów do produktów i półproduktów
Produkty gotowe są to wytworzone przez jednostkę w prowadzonym przez nią zakładzie, produkty niepodlegające dalszej obróbce w tym zakładzie, odpowiadające określonym normom technicznym, jakościowym i handlowym, przyjęte przez (...)
3.2.
Wycena produktów według rzeczywistego kosztu wytworzenia
Produkty na dzień ich powstania ujmuje się w księgach rachunkowych według kosztów wytworzenia (art. 28 ust. 11 ustawy o rachunkowości). Koszt wytworzenia - w myśl art. 28 ust. 3 ustawy o rachunkowości - obejmuje: 1) koszty pozostające (...)
3.3.
Wycena produktów według cen sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu
Ustawa o rachunkowości przewiduje możliwość uproszczeń w wycenie wyrobów gotowych, a mianowicie: wycenę produktów według cen sprzedaży netto takiego samego lub podobnego produktu, pomniejszonych o przeciętnie osiągany przy sprzedaży produktów (...)
3.4.
Wycena wyrobów gotowych według stałych cen ewidencyjnych
Ustawa o rachunkowości dopuszcza możliwość wyceny wyrobów gotowych również za pomocą stałych cen ewidencyjnych (art. 34 ust. 2). Dzięki cenom ewidencyjnym, którymi mogą być: rzeczywisty koszt wytworzenia z poprzedniego (...)
3.5.
Sposoby ustalania rozchodu produktów gotowych i półproduktów
Metody ustalania wartości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowych zostały wyszczególnione w art. 34 ust. 4 ustawy o rachunkowości. Z przepisu tego wynika, że w celu ustalenia wartości stanu końcowego zapasu produktów (...)
3.6.
Odpisy aktualizujące wartość produktów
Odpisy aktualizujące wartość rzeczowych składników aktywów obrotowych (np. produktów) dokonane w związku z utratą ich wartości oraz wynikające z wyceny według cen sprzedaży netto zamiast według cen nabycia, (...)
3.7.
Konto służące do ewidencji przychodu i rozchodu wyrobów gotowych
Generalnie do ewidencji przychodów, rozchodów i zapasu wyrobów gotowych służy konto 60 " Produkty gotowe i półprodukty". Na koncie 60 ewidencjonowane są m.in.: produkty gotowe, czyli wyroby wytworzone (...)
3.8.
Koszty wytworzenia wyrobów gotowych
W rzeczywistości wartość wyrobów gotowych wynikająca z zapisów na koncie 60 (saldo Wn konta 60), pomniejszona lub powiększona o wartość odpowiednio debetowych lub kredytowych odchyleń od cen ewidencyjnych (...)
3.9.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących wyrobów gotowych na przykładach liczbowych
4.
Produkcja w toku
4.1.
Wycena produkcji w toku
Produkcja w toku to termin używany w rachunkowości finansowej na określenie części produkcji przedsiębiorstwa, która nie została ukończona na koniec okresu rozliczeniowego. Obejmuje ona produkty lub usługi (...)
4.2.
Ujęcie w księgach rachunkowych produkcji w toku
Stan produkcji w toku na dzień bilansowy może figurować na koncie 50 "Koszty działalności podstawowej - produkcyjnej" lub 60 "Produkty gotowe i półprodukty" (w analityce: Produkcja w toku). Niezależnie (...)
4.3.
Wycena produkcji w toku na przykładach liczbowych
5.
Opakowania wytworzone we własnym zakresie
5.1.
Metody prowadzenia ksiąg pomocniczych opakowań
W praktyce opakowania definiuje się jako przedmioty wielokrotnego lub jednorazowego użytkowania, służące do przemieszczania i magazynowania oraz ochrony i zabezpieczenia znajdujących się w nich towarów, materiałów lub produktów przed (...)
5.2.
Wycena opakowań
Opakowania z własnej produkcji objęte ewidencją magazynową mogą być wyceniane: 1) według kosztów wytworzenia (por. art. 28 ust. 11 pkt 1 ustawy o rachunkowości), 2) w cenach przyjętych do ewidencji, z uwzględnieniem różnic między (...)
5.3.
Ujęcie w księgach rachunkowych opakowań wytworzonych we własnym zakresie
5.4.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących wytworzenia opakowań we własnym zakresie na przykładzie liczbowym
V.
Należności i zobowiązania
1.
Należności
1.1.
Kryteria podziału należności
Należności jako składnik aktywów każdej jednostki gospodarczej podlegają przede wszystkim ogólnej definicji aktywów. Zgodnie z tą definicją, za należności uważa się zasoby majątkowe, które pozostają pod (...)
1.2.
Konta służące do ewidencji należności
Do ewidencji księgowej należności służą m.in. konta zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia". Ze względu na różnorodność należności można wyodrębnić m.in. następujące konta syntetyczne w zespole 2: konto 20 (...)
1.3.
Wycena należności na dzień powstania oraz dzień bilansowy
W momencie powstania należności ujmuje się w księgach w wartości nominalnej, tj. w wartości faktycznie należnej od dłużnika. W przypadku należności z tytułu dostaw i usług wartość nominalna odzwierciedla wartość przychodów ze (...)
1.4.
Ujęcie w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących wartość należności
Niemal każda jednostka zetknęła się w swojej praktyce gospodarczej z należnościami wątpliwymi, czyli takimi, co do których nie ma pewności, że zostaną zapłacone. W przypadku należności, których spłata przez nabywców jest zagrożona, (...)
1.5.
Tworzenie globalnych odpisów aktualizujących wartość należności
Jednostki mogą niekiedy dokonać odpisów aktualizujących w odniesieniu do pewnej jednorodnej grupy należności. Dotyczy to na przykład jednostek energetyki, gazownictwa, świadczących usługi telekomunikacyjne, udzielających pożyczek, prowadzących sprzedaż ratalną towarów (...)
1.6.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących należności na przykładach liczbowych
1.7.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy
Należne wpłaty na kapitał podstawowy są to zadeklarowane, lecz niewniesione na dzień bilansowy wkłady kapitałowe - rzeczowe i finansowe w spółkach kapitałowych (z o.o. i akcyjnych) oraz spółkach osobowych. (...)
2.
Zobowiązania
2.1.
Definicja zobowiązań
2.2.
Konta służące do ewidencji zobowiązań
Generalnie do ewidencji księgowej zobowiązań służą konta zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia". Biorąc pod uwagę różnorodność zobowiązań wśród kont zespołu 2 można wyodrębnić m in. następujące (...)
2.3.
Wycena zobowiązań
Zobowiązania na dzień ich powstania ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej, tj. wartości wynikające z faktury (rachunku), umowy pożyczki, umowy kredytowej lub innego dokumentu. Nie rzadziej (...)
2.4.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących zobowiązań na przykładach liczbowych
3.
Należności i zobowiązania wyrażone w walutach obcych
Każda jednostka gospodarcza ma prawo wyrażania i rozliczania w walucie obcej rozrachunków wynikających z transakcji przeprowadzanych zarówno z kontrahentami zagranicznymi, jak i z kontrahentami krajowymi.
3.1.
Wycena należności i zobowiązań wyrażonych w walucie obcej na dzień ich powstania
Warunkiem poprawnego ujęcia w księgach rachunkowych transakcji wyrażonych w walutach obcych jest zastosowanie do przeliczeń właściwego na dzień przeprowadzenia transakcji kursu waluty.
3.2.
Wycena wpływu należności lub zapłaty zobowiązań w walucie obcej
Z art. 30 ust. 2 ustawy o rachunkowości wynika, iż transakcje zapłaty należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia odpowiednio po kursie faktycznie (...)
3.3.
Zasady rozliczania różnic kursowych powstałych na rozrachunkach wyrażonych w walucie obcej
Różnice kursowe powstałe w momencie zapłaty należności bądź zobowiązań wyrażonych w walutach obcych mogą być rozliczane wynikowo bądź bilansowo.
3.4.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących należności i zobowiązań wyrażonych w walutach obcych na przykładach liczbowych
VI.
Środki pieniężne oraz inne aktywa pieniężne
Ustawa o rachunkowości określa, iż aktywa finansowe są to aktywa pieniężne, instrumenty kapitałowe wyemitowane przez inne jednostki, a także wynikające z kontraktu prawo do otrzymania aktywów pieniężnych lub (...)
1.
Wycena środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w świetle ustawy o rachunkowości wycenia się następująco: 1) krajowe środki pieniężne wykazywane są w księgach rachunkowych z uwzględnieniem przepisów art. 28 ustawy o rachunkowości: a) gotówka w kasie (...)
2.
Środki pieniężne w kasie
Rozliczenia pieniężne gotówkowe przeprowadzane są w jednostkach za pośrednictwem prowadzonej w tym celu kasy, stanowiącej odrębny punkt kasowy. Za odrębny punkt kasowy uważa się kasę, której prowadzenie (...)
3.
Środki pieniężne na rachunku bieżącym
Ewidencję krajowych i zagranicznych środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych, w tym także lokat, akredytyw i kredytów, prowadzi się na przeznaczonym do tego celu koncie 13 "Rachunki i kredyty (...)
4.
Środki pieniężne w drodze
Środki pieniężne w drodze są specyficzną formą środków pieniężnych. Istnienie tej kategorii aktywów pieniężnych związane jest z występowaniem określonej organizacji dokumentowania obrotu środkami pieniężnymi w jednostce gospodarczej i banku, (...)
5.
Inne aktywa pieniężne
Weksel to papier wartościowy, którego wystawca zobowiązuje się bezwarunkowo do zapłaty wskazanej w nim kwoty. Weksle pełnią zasadniczo funkcję gwarancyjną i zabezpieczają wykonanie zobowiązań wystawcy, wynikających z określonego stosunku (...)
6.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych na przykładach liczbowych
VII.
Kapitały (fundusze) własne  - aktualizacja
Kapitał (fundusz) własny stanowi równowartość aktywów (środków gospodarczych) wniesionych do jednostki w momencie jej założenia przez jej właściciela bądź właścicieli oraz wypracowanych przez nią w trakcie prowadzenia działalności (...)
1.
Kapitał (fundusz) podstawowy
Kapitał (fundusz) podstawowy wykazuje się stan kapitału (funduszu) podstawowego danej jednostki - w zależności od jej formy prawnej i zasad gospodarki finansowej określanych odrębnymi przepisami, z uwzględnieniem aktualnie (...)
2.
Kapitał (fundusz) zapasowy
Kapitał (fundusz) zapasowy odzwierciedla dodatkowe własne źródło finansowania aktywów danej jednostki. Nie mają obowiązku jego tworzenia spółki osobowe prawa handlowego (jawne, partnerskie, komandytowe, komandytowo-akcyjne), spółki (...)
3.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny może wystąpić praktycznie we wszystkich jednostkach prowadzących księgi rachunkowe i dotyczy głównie aktualizacji wartości środków trwałych oraz długoterminowych aktywów finansowych.
4.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
Kapitał (fundusz) rezerwowy tworzą nieobligatoryjnie - zgodnie z postanowieniami umowy spółki z o.o. lub statutu spółki akcyjne, poza wyjątkiem określonym w art. 36 ust 2e ustawy o rachunkowości. Stosownie do (...)
5.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) z lat ubiegłych (wiersz A.VII) wystąpi w tych jednostkach, w których nie zatwierdzono sprawozdania finansowego za rok poprzedni lub po zatwierdzeniu sprawozdania pozostaje nierozliczony wynik finansowy (...)
6.
Zysk (strata) netto
Zysk lub strata netto inaczej ujmując jest to wynik finansowy czyli rezultat działalności jednostki gospodarczej w okresie sprawozdawczym. Wynik ten może być wielkością dodatnią, jeżeli jednostka (...)
VIII.
Rezerwy, rozliczenia międzyokresowe i fundusze specjalne
1.
Rezerwy na zobowiązania zwane rezerwami klasycznymi
Do ewidencji księgowej rezerw na zobowiązania (tzw. rezerwy klasyczne) służy konto 83 "Rezerwy". Po stronie Ma tego konta ujmuje się utworzenie rezerwy na pewne lub (...)
2.
Rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów tworzy się na pokrycie przewidywanych kosztów, które nie zostały jeszcze poniesione, ale są związane z już osiągniętymi przychodami lub okresem rozliczeniowym. Są (...)
3.
Rezerwy na zobowiązania i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - porównanie
Analiza przepisów ustawy o rachunkowości, dotyczących rezerw na zobowiązania oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, pozwala na ustalenie podstawowych cech odróżniających te składniki pasywów jednostki, decydujących o ich (...)
4.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących rezerw oraz biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów na przykładach liczbowych
5.
Czynne rozliczenia międzyokresowych kosztów
Jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości jest zasada współmierności, polegająca na tym, że koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów są ujmowane w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego, w którym zostaną zarachowane (...)
6.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów na przykładach liczbowych
7.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Występowanie w rachunkowości rozliczeń międzyokresowych przychodów jest ściśle związane z obowiązującą w rachunkowości zasadą współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów.
8.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących rozliczeń międzyokresowych przychodów na przykładach liczbowych
9.
Fundusze specjalne
Do ewidencji tworzenia i zwiększeń oraz wykorzystania funduszy specjalnych niezaliczanych do kapitału (funduszu) własnego jednostki jest przeznaczone konto 85 "Fundusze specjalne". Po stronie Wn tego konta księguje (...)
10.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących funduszy specjalnych na przykładach liczbowych
IX.
Przychody i koszty
1.
Przychody i zrównane z nimi koszty działalności podstawowej
Na działalność operacyjną jednostki składają się przychody i koszty operacyjne. Działalność operacyjna dotyczy statutowej działalności przedsiębiorstwa. Wynik działalności operacyjnej stanowi różnicę między przychodami netto ze sprzedaży produktów, (...)
2.
Przychody podstawowej działalności operacyjnej
Wśród przychodów osiąganych z podstawowej działalności operacyjnej wyróżnia się: przychody ze sprzedaży wyrobów gotowych i półproduktów, robót i usług,    przychody ze sprzedaży towarów handlowych i materiałów.
3.
Kryteria podziału kosztów podstawowej działalności operacyjnej
Według ustawy o rachunkowości przez koszty rozumie się uprawdopodobnione zmniejszenie w okresie sprawozdawczym korzyści ekonomicznych, o wiarygodnie określonej wartości, w formie zmniejszenia wartości aktywów, albo zwiększenia wartości zobowiązań i rezerw, (...)
3.1.
Istota i zakres rachunku kosztów
Pod pojęciem rachunku kosztów należy rozumieć zespół czynności zmierzających do ustalenia w różnych przekrojach wyrażonych w pieniądzu nakładów pracy żywej i uprzedmiotowionej, dokonanych w przedsiębiorstwie w określonym czasie i z określonym przeznaczeniem. (...)
3.2.
Rodzaje ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej
Przy zastosowaniu tradycyjnego rachunku kosztów, opartego na pełnych kosztach rzeczywistych jednostka gospodarcza ma do dyspozycji różne rozwiązania w zakresie ewidencji kosztów. Rozwiązania te wynikają z polskich wymogów (...)
3.3.
Ewidencja i rozliczanie kosztów tylko według ich rodzaju
Zawężenie ewidencji kosztów podstawowej działalności operacyjnej wyłącznie do układu rodzajowego (kont zespołu 4), bez ich podziału funkcjonalnego, może być celowe w jednostkach: o prostej strukturze organizacyjnej, w których nie zachodzi (...)
3.4.
Ewidencja i rozliczanie kosztów tylko według typów działalności
Wariant ewidencji i rozliczania kosztów podstawowej działalności operacyjnej tylko w zespole 5 zalecany jest w następujących sytuacjach: charakter i rozmiary działalności jednostki bądź jej organizacja wymagają ustalenia kwoty i struktury kosztów (...)
3.5.
Zamknięty krąg kosztów
4.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących przychodów i kosztów działalności podstawowej na przykładach liczbowych
5.
Przychody i koszty finansowe
Ustawa o rachunkowości nie definiuje w sposób bezpośredni przychodów i kosztów finansowych. Treść tych pojęć wynika pośrednio z definicji wyniku operacji finansowych, zawartej w art. 42 ust. 3 ustawy. Wynik operacji finansowych (...)
6.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących przychodów i kosztów finansowych na przykładach liczbowych
7.
Pozostałe przychody i koszty operacyjne
8.
Ewidencja księgowa operacji dotyczących pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych na przykładach liczbowych
X.
Ustalenie wyniku finansowego
1.
Pojęcie wyniku finansowego  - aktualizacja
Wynik finansowy netto jest różnicą pomiędzy sumą przychodów osiągniętych w danym okresie sprawozdawczym a sumą kosztów poniesionych na uzyskanie tych przychodów oraz obciążeń w postaci podatku dochodowego. Jeżeli (...)
2.
Etapy i metody ustalania wyniku finansowego netto
Informacja o wielkości i strukturze wyniku finansowego jednostki prezentowana jest w rachunku zysków i strat. Ustawa o rachunkowości stanowi, że w rachunku zysków i strat wykazuje się oddzielnie przychody, koszty, zyski i straty (...)
3.
Ustalanie wyniku finansowego różnymi metodami na przykładach liczbowych
4.
Ustalanie wyniku finansowego w jednostce prowadzącej dwie odmiany działalności (usługową i handlową)
W przypadku gdy firma prowadzi dwie odmiany działalności, tj. usługową i handlową, wskazana jest ewidencja kosztów w układzie rodzajowym na kontach zespołu 4 oraz funkcjonalnym na kontach zespołu (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook