Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
18.01.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przewodnik przeznaczony zarówno dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości. Zawiera niezbędną wiedzę, którą powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe. Serwis podzielono na dwa bloki tematyczne obejmujące rachunkowość oraz wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. Zagadnienia przedstawiono w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

zobacz więcej »
zwiń »

Inne podatki i opłaty

Spis treści
I.
Podatek od czynności cywilnoprawnych
1.
Kto i kiedy płaci pcc?
Niektóre umowy cywilnoprawne podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Dotyczy to m.in. wielu popularnych umów, jak sprzedaż, zamiana, pożyczka. Natomiast PCC nie podlega zlecenie ani umowa (...)
2.
Termin zapłaty podatku
Termin zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych co do zasady wynosi 14 dni, jednak różny może być moment, od którego należy go liczyć. Z reguły obowiązek podatkowy (...)
3.
Stawki pcc
Podstawą opodatkowania w przypadku PCC jest zazwyczaj wartość przedmiotu czynności cywilnoprawnej. Od niej wylicza się określony, wskazany w ustawie procent podatku - od 0,1% do 2%. Dla (...)
4.
Sankcja
Stawka podatku od czynności cywilnoprawnych - na zasadzie swoistej sankcji - może jednak wzrosnąć do 20%. Jest tak wówczas, gdy przed organem podatkowym lub organem (...)
II.
Podatek od środków transportowych
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej (...)
1.
Kto i kiedy opłaca?
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej (...)
2.
Zwolnienia z opodatkowania
Na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych ustawodawca zwolnił z obowiązku opłacania podatku od środków transportowych: środki transportowe będące w posiadaniu przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i innych misji zagranicznych, (...)
3.
Terminy zapłaty
Obowiązek podatkowy aktualizuje się pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dany pojazd został zarejestrowany na terytorium Polski. Jeżeli podatnik dokonuje zakupu samochodu już zarejestrowanego, (...)
4.
Deklaracja i jej korekta
Podatnicy podatku od środków transportowych muszą każdego roku podatkowego składać, w terminie do dnia 15 lutego, właściwemu organowi podatkowemu, deklaracje na podatek od środków transportowych na (...)
5.
Regulowanie podatku
Zasadniczo podatek płatny jest w dwóch ratach: w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku. Jeżeli jednak do nabycia pojazdu doszło po dniu 1 lutego, (...)
III.
Opłata skarbowa
Opłata skarbowa  stanowi swego rodzaju formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach, takie jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów. Opłacie skarbowej podlega w sprawach (...)
1.
Zwolnienia z opłaty
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek (...)
2.
Podmiot zobowiązany do wniesienia opłaty
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek (...)
3.
Moment powstania obowiązku
Obowiązek uregulowania opłaty skarbowej powstaje: 1) od dokonania czynności urzędowej - z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej; 2) od wydania zaświadczenia - z chwilą złożenia (...)
IV.
Opłaty z tytułu korzystania ze środowiska
Corocznie z końcem marca mija termin rozliczenia opłat z tytułu korzystania ze środowiska za rok ubiegły. W tym terminie wszystkie podmioty zobowiązane do tych rozliczeń muszą wnieść należną (...)
1.
Co podlega opłacie?  - aktualizacja
Opłatom z tytułu korzystania ze środowiska podlega: 1) wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, 2) przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. (...)
2.
Kto musi dokonać rozliczeń?
Obowiązków w zakresie opłaty środowiskowej dopełnić muszą przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów Prawa przedsiębiorców, a także przedsiębiorcy zagraniczni w rozumieniu przepisów ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie (...)
3.
Wyliczanie opłat
Obowiązuje tutaj system samonaliczania. Każdy podmiot korzystający ze środowiska, na podstawie posiadanych informacji, musi samodzielnie dokonać rozliczenia. Konieczne jest w tym celu wyliczenie wielkości wprowadzonego ładunku (...)
4.
Zaległe opłaty  - aktualizacja
W przypadku nieuiszczenia opłat w terminie powstaje zaległość, od której naliczane są odsetki zgodnie z art. 51 § 1 oraz art. 53 § 1 Ordynacji podatkowej. Odsetki od zaległości należy naliczyć i wpłacić (...)
V.
Podatek od nieruchomości
1.
Zasady opłacania  - aktualizacja
Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają: grunty,   budynki lub ich części,   budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
2.
Opodatkowanie nieruchomości stanowiącej współwłasność  - aktualizacja
Jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy od nieruchomości lub (...)
3.
Opodatkowanie nieruchomości firmowych  - aktualizacja
W myśl ustawy o podatkach i opłatach lokalnych grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej to grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą. (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook