Jak szukać?»

Ostatnia aktualizacja:
18.01.2022 r.
X

Elektroniczny przewodnik zawierający wielkie zasoby opracowań prezentujących ze szczegółami wszystko na temat rachunkowości oraz zagadnienia z zakresu podatków (VAT, PIT, CIT). Przewodnik przeznaczony zarówno dla księgowych, którzy chcą ugruntować i poszerzyć swoją wiedzę jak i osób, które stawiają pierwsze kroki w księgowości. Zawiera niezbędną wiedzę, którą powinna posiadać każda osoba prowadząca księgi rachunkowe. Serwis podzielono na dwa bloki tematyczne obejmujące rachunkowość oraz wybrane zagadnienia z prawa podatkowego. Zagadnienia przedstawiono w sposób przejrzysty i usystematyzowany z wieloma przykładami liczbowymi.

zobacz więcej »
zwiń »

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

Spis treści
I.
Podstawowe pojęcia w rachunkowości  - aktualizacja
II.
Nadrzędne zasady rachunkowości
Jednostki prowadzące księgi rachunkowe są zobowiązane przestrzegać określonych ustawą o rachunkowości (art. 4-8) nadrzędnych zasad rachunkowości, bez względu na przyjęte przez nie rozwiązania szczegółowe, spośród sposobów i metod (...)
1.
Zasada rzetelnego obrazu
W rachunkowości obowiązuje zasada rzetelnego i jasnego obrazu określona w art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości, nazywana również zasadą wiarygodności. W myśl tej zasady, każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe, jest zobowiązana (...)
2.
Zasada przewagi treści nad formą
Zasada przewagi treści ekonomicznej nad formą prawną (art. 4 ust. 2 ustawy o rachunkowości) polega na tym, że zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmuje się w księgach rachunkowych i wykazuje w sprawozdaniu (...)
3.
Zasada memoriału
Zasada memoriału, określona w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości, wyraża się w tym, że w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i związane z nimi koszty dotyczące danego roku (...)
4.
Zasada współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów
W księgach rachunkowych należy ująć wszystkie zdarzenia dotyczące danego roku obrotowego, przy czym wyodrębnić należy z nich te, które kształtują wynik finansowy roku obrotowego. Obowiązuje w tym zakresie (...)
5.
Zasada ostrożności
Ostrożność można zdefiniować jako wprowadzenie elementu rozwagi przy dokonywaniu ocen i szacunków, wymaganych w danych warunkach i przy istniejącym stopniu niepewności, by nabrać przekonania, że aktywa i przychody nie (...)
6.
Zasada indywidualnej wyceny
Zasada indywidualnej wyceny została określona w art. 7 ust. 3 ustawy o rachunkowości. Wyraża się w tym, że poszczególne aktywa i pasywa, przychody i związane z nimi koszty ustala się oddzielnie.
7.
Zasada istotności
Zasada istotności wyraża się w tym, że określając zasady (politykę) rachunkowości należy zapewnić wyodrębnienie w rachunkowości wszystkich zdarzeń istotnych do oceny sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego (...)
8.
Zasada kontynuacji  - aktualizacja
Określona w art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości zasada kontynuacji jest jedną z podstawowych (nadrzędnych) zasad rachunkowości uwzględnianych przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych oraz sporządzaniu sprawozdań finansowych. Wyraża się ona (...)
9.
Zasada ciągłości  - aktualizacja
Ustawa o rachunkowości pozostawia jednostkom w wielu obszarach swobodę wyboru stosowanych rozwiązań. Taką swobodę daje m.in. w zakresie: 1) wyboru metod wyceny, zwłaszcza składników rzeczowych aktywów obrotowych, np. towary (...)
III.
Charakterystyka aktywów
1.
Definicja aktywów
Przez aktywa, w myśl art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o rachunkowości, rozumie się kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości (...)
2.
Aktywa trwałe
Aktywa trwałe to aktywa zaangażowane w jednostce długoterminowo, co najmniej na czas dłuższy niż rok, przy czym rok liczy się od dnia bilansowego. Są to aktywa (...)
2.1.
Wartości niematerialne i prawne
Wartości niematerialne i prawne to - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 14 ustawy o rachunkowości - nabyte przez jednostkę, zaliczane do aktywów trwałych, prawa majątkowe nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym (...)
2.2.
Rzeczowe aktywa trwałe
Środki trwałe to - stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowości - rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku (...)
2.3.
Należności długoterminowe i inwestycje długoterminowe
Należności długoterminowe to należne jednostce sumy z innych tytułów niż dostawy i usługi, których termin spłaty przypada w okresie dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. Nie mogą to (...)
2.4.
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego wystąpią wówczas, jeśli wartość podatkowa aktywów przewyższa ich wartość bilansową, a wartość podatkowa zobowiązań jest niższa od ich wartości bilansowej i w związku (...)
3.
Aktywa obrotowe
Aktywa obrotowe to składniki majątkowe, które zgodnie z oczekiwaniami przedsiębiorstwa zostaną zamienione na środki pieniężne lub zostaną zużyte w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego w ciągu cyklu (...)
3.1.
Rzeczowe aktywa obrotowe
Rzeczowe aktywa obrotowe to - w świetle art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy o rachunkowości - materiały nabyte w celu zużycia na własne potrzeby, wytworzone lub przetworzone przez jednostkę produkty (...)
3.2.
Należności krótkoterminowe i inwestycje krótkoterminowe
Należności krótkoterminowe obejmują ogół należności z tytułu dostaw i usług (salda debetowe wynikające z zapisów na koncie 20 "Rozrachunki z odbiorcami") oraz całość lub część należności z innych tytułów niezaliczanych (...)
3.3.
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe są to, zaliczane do aktywów danego okresu, koszty poniesione w bieżącym okresie sprawozdawczym, przypadające na przyszłe okresy sprawozdawcze, obejmujące okres rozliczenia krótszy niż (...)
4.
Należne wpłaty na kapitał podstawowy oraz udziały (akcje) własne
Należne wpłaty na kapitał podstawowy są to zadeklarowane, lecz niewniesione na dzień bilansowy wkłady kapitałowe - rzeczowe i finansowe w spółkach kapitałowych (z o.o. i akcyjnych) oraz spółkach osobowych. (...)
IV.
Charakterystyka pasywów
1.
Definicja pasywów
Pasywa definiowane są jako źródło finansowania składników majątku (aktywów). Dzieli się je na kapitały (fundusze) własne i kapitały (fundusze) obce (zobowiązania), które podlegają dalszemu podziałowi. Podstawowym (...)
2.
Kapitał (fundusz) własny
Kapitał (fundusz) własny stanowi wewnętrzne źródło finansowania aktywów. Obejmuje wkłady pieniężne i niepieniężne wniesione do jednostki w momencie jej założenia przez właścicieli oraz zysk wypracowany w procesie (...)
2.1.
Kapitał (fundusz) podstawowy  - aktualizacja
Kapitał (fundusz) podstawowy tworzy się na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym m.in. Kodeksu spółek handlowych, ustawy Prawo spółdzielcze, ustawy o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych, (...)
2.2.
Kapitał (fundusz) zapasowy  - aktualizacja
Kapitał (fundusz) zapasowy odzwierciedla dodatkowe własne źródło finansowania aktywów danej jednostki. Kapitał (fundusz) zapasowy tworzy się m.in.: z przeznaczenia na ten kapitał (fundusz) części rocznego zysku, z nadwyżki (...)
2.3.
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny
Kapitał z aktualizacji wyceny może wystąpić praktycznie we wszystkich jednostkach prowadzących księgi rachunkowe i dotyczy głównie aktualizacji wartości środków trwałych. Jak wynika bowiem z art. (...)
2.4.
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe  - aktualizacja
Kapitały (fundusze) rezerwowe generalnie tworzone są przez jednostki nieobligatoryjnie – na podstawie umowy, statutu lub stosownej uchwały podjętej przez właściwy organ danej jednostki. Stanowią one (...)
2.5.
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) z lat ubiegłych wystąpi w tych jednostkach, w których nie zatwierdzono sprawozdania finansowego za rok poprzedni lub po zatwierdzeniu sprawozdania pozostaje nierozliczony wynik (...)
2.6.
Zysk (strata) netto  - aktualizacja
Zysk lub strata netto jest to inaczej ujmując wynik finansowy, czyli rezultat działalności jednostki gospodarczej w okresie sprawozdawczym. Wynik ten może być wielkością dodatnią, jeżeli (...)
2.7.
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego  - aktualizacja
W świetle art. 53 ust. 5 ustawy o rachunkowości, odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego, w tym także wpłaty z zysku, dokonywane na podstawie (...)
3.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tzw. kapitały obce)
Zobowiązania stanowią kapitały (fundusze) obce jednostki. W literaturze przedmiotu są określane jako zewnętrzne źródła finansowania składników majątku, postawione do dyspozycji jednostki przez jej wierzycieli na (...)
3.1.
Rezerwy na zobowiązania, bierne rozliczenia międzyokresowe, zobowiązania warunkowe
Obowiązek tworzenia rezerw związany jest z zastosowaniem zasady ostrożności i współmierności. W świetle ustawy o rachunkowości, rezerwy to zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie są pewne (art. 3 ust. 1 (...)
3.2.
Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe
Zobowiązania są definiowane jako wynikający z przeszłych zdarzeń (np. sprzedaży lub zakupu produktów, towarów, materiałów i usług) obowiązek wykonania świadczeń (np. zapłaty, wydania lub naprawy (...)
3.3.
Fundusze specjalne
Fundusze specjalne stanowią równowartość środków niezależnych od kapitału (funduszu) jednostki, które mogą być wykorzystywane w określony sposób tylko na cele ustalone w przepisach, statucie lub umowie. Fundusze (...)
3.4.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów
Uwzględniając obowiązujące w rachunkowości zasady, tj. memoriału i współmierności, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte, przypadające na jej rzecz przychody, niezależnie od terminu ich (...)
V.
Operacje gospodarcze bilansowe i wynikowe
1.
Operacje bilansowe powodujące zmiany w stanie aktywów i pasywów
Operacja gospodarcza to udokumentowany proces (zdarzenie), który powoduje zmiany w majątku jednostki (ma wpływ na zmiany stanu aktywów i/lub pasywów) w związku z czym wymaga zaksięgowania. Przykładem operacji (...)
2.
Operacje wynikowe powodujące zmiany w przychodach i kosztach
Operacje wynikowe to druga (obok operacji bilansowych) grupa operacji gospodarczych. Są to takie operacje, które oprócz tego, że zmieniają stan lub strukturę majątku (powodują zmiany (...)
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Facebook